ဘာလို႕ … အိုဗာစီးေကာမွာ လိုကယ္နံပါတ္ေတြ ေပၚေနသလဲ

 

Dear E Tone,

According to my Knowledge

( It can be wrong now, but it was a real story about 3/4 years ago)

This is because of corrupted MPT staffs,

Myanmar oversea charges are too dear ( both in ward & out ward ),

So, foreign telecom company approached to corrupted MPT staffs &

made secret agreement.

Their procedure is like that,

When the oversea call was coming,

MPT staff handled this call not to pass through MPT network,

Instead, they connect this oversea call directly to their mobile phone,

( they have specially designed equipment to do it, frequency tuner & etc )

They made a call through their own mobile phone,

But, this became local call & ( needless to say ) comparatively very cheap.

That’s why, its number was shown as local number.

They took agreed money from foreign telecom company.

 

I don’t want to blame those corrupted MPT staffs as they are poor.

But, drawback is this smuggler connection is not good like ordinary MPT one.

I suffered a lot of time during my stay in Myanmar. :(

 

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။

   Send article as PDF