မိမိစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သာလွ်င္ အဟုတ္ထင္ အတည္ယူ အဓိကထားလြန္း ဦးစားေပးလြန္းရာမွ မိမိကိုယ္တိုင္ကိုေရာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ ထိခိုက္ေစေသာ ကာယကံမႈ – ၀စီကံမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္မိၾကေၾကာင္း ေရွ႕ေဆာင္းပါးတြင္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေလသည္။
———————————————————————————

တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိး၊ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး မိမိပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္တကြ လူသားမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာေရး၊ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ႏွင့္တကြ ဘာသာေရး အေၾကာင္းမ်ား၊ ကို္ယ့္က်င့္တရား (သို႔) ေစာင့္ထိန္းမႈ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား အေၾကာင္းမ်ားကၽြႏ္ုပ္တို႔အေတြ အႀကိမ္အရာတစ္ေထာင္မက ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ခဲ့ၾကၿပီးေလၿပီ။

သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ေလာက ေကာင္းက်ဳိး၊ လူသားမ်ား ေကာင္းက်ဳိး၊ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မဆိုထားဘိ လက္တစ္ဆုပ္စာ ကၽြႏ္ုပ္တို ႔၏ မိသားစု၊ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ပင္ သဟဇာတ မျဖစ္၊ ရင္ထဲ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မေက်နပ္မႈ၊ အစာမေၾကမႈ၊ ၀န္တိုမႈ၊ ေလာႀကီးမႈ၊ ပူပန္ေယာက္ယက္ခတ္မႈတို႔ အနည္း ႏွင့္ အမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ စိတ္ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈ တို႔ အလ်ဥ္းကင္းေ၀းေနေပသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ က စိတ္ႏွလံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိဘဲ (သို႔) မိမိ မိသားစု ၊ မိမိ လက္တဆုပ္စာ မိတ္ေဆြ-ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပင္ သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ ဟန္ေဆာင္မႈမပါ ပကတိ ၿငိမ္းခ်မ္းရုိးသားစြာ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံမႈ တို႔မရွိပါပဲလွ်က္ တိုင္းျပည္(သို႔) အမ်ားေကာင္းက်ဳိး (သို႔) မိမိပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္တကြ လူသားမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာေရး၊ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ မည္မွ်ပင္ ေျပာဆို ျငင္းခုန္မႈ ေနပါေစ အဆန္မပါေသာ သႀကၤန္အေျမွာက္မ်ား ပမာ ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ကာအား အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူသားတို႔ ႀကိဳးစားလာခဲ့ေသာ္လည္း ခုခ်ိန္ထိ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပဲ စစ္ပြဲမ်ားမျပတ္ရွိေနျခင္း အတြက္ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ကို ေမးျမန္းေလသည္။ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထူးတလည္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လုပ္ေနရမွာမဟုတ္ပဲ မိမိတုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ႏွလံုးကို အေျခအေနတိုင္းမွာ ညီညႊတ္မွ်တၿငိမ္းခ်မ္းေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔သာ လုိအပ္ေပသည္။ …..

လူအဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံ၊ ကမၻာႀကီးဟူသည္ တစ္ဦးစီတစ္ဦးစီ စုေပါင္းထားျခင္းမွ်သာျဖစ္သျဖင့္ တစ္ဦးစီ တစ္ဦးစီတြင္ ပူေလာင္မႈ၊ မေက်နပ္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ အာဃာတမ်ား မရွိလာပါက တစ္ဦးခ်င္းစီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (သို႔) ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္လည္း ပူေလာင္မႈ၊ မေက်နပ္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ အာဃာတမ်ားကင္းေ၀းကာ စစ္ပြဲမ်ား ကင္းဆိတ္သည္ျဖစ္လွ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်ား တိုးပြားလာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာႏုိင္ငံ(သို႔)ကမၻာႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ အတၱ ကို အဟုတ္ထင္ကာ (သို႔) မိမိ စိတ္ခံစားခ်က္-ေ၀ဒနာ မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးလွ်က္ …..အတည္ယူ ၿငိတြယ္ ဆုပ္ကိုင္ေနမႈကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စြန္႔လႊတ္တတ္မွသာ (မိမိကုိယ္ကို ခ်စ္တတ္လြန္းသည့္ မိမိစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သာလွ်င္ အဓိကထားလြန္း ဦးစားေပးလြန္းေသာ (အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္မႈ) အမူအက်င့္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာကာ အမ်ားအက်ဳိး-ေလာကေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ၾကည့္တတ္ စဥ္စားတတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးတတ္ေသာ (လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္ေသာ) အနစ္နာခံႏိုင္ေသာ (အနစ္နာခံခ်င္ေသာ) စိတ္သေဘာထားမ်ား ျဖစ္လာေပမည္။

မိမိစိတ္ခံစားခ်က္ (ေ၀ဒနာ) မ်ားကို သာလွ်င္ အဓိကထားလြန္း ဦးစားေပးလြန္းေသာ (အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္မႈ) ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ (သို႔) မျပဳလုပ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေျပာလြယ္ကူသေလာက္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ခက္ခဲလွပါသည္။

မိမိစိတ္ခံစားခ်က္ (ေ၀ဒနာ) မ်ားကို သာလွ်င္ အဓိကထားေသာ ဦးစားေပးေသာအမူအက်င့္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စြန္႔လႊတ္တတ္မွသာ (သို႔) ထိုအမူအက်င့္ကို စြန္႔လႊတ္တတ္သည့္ အတတ္ပညာကို ေကာင္းမြန္စြာ သိနားလည္-တတ္ကၽြမ္းမွသာ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေပမည္။ ထုိအတတ္ပညာကုိ ၀ိပႆနာဘာ၀နာမယပညာဟု ေခၚဆိုက ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။

၀ိပႆနာဘာ၀နာမယပညာကို ေလ့က်င့္ရာတြင္ –
အေကာင္း အဆိုး ခံစားခ်က္ စိတ္ခံစားခ်က္(ေ၀ဒနာ) မ်ားကို အဓိကမထားပဲ စြန္႔လႊတ္ရမည္ ဟု ဆိုသျဖင့္ မခံစားရပဲ ေနရမည္ ဟုမဆိုလုိပါ။ အေကာင္းအဆိုး ခံစားမႈဳမ်ားကို ရပ္တန္႔ပစ္ရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။

မိမိ အေကာင္း အဆိုး ခံစားခ်က္ စိတ္ခံစားခ်က္-ေ၀ဒနာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ နားလည္မႈအစစ္၊ မွန္ကန္ေသာသေဘာထား ျဖစ္ေပၚဖို႔ အတြက္သာ ေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္သည္။ (သို႔) ၀ိပႆနာဘာ၀နာမယပညာကို သိနားလည္လွ်က္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔သာ လိုအပ္ေပသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။