မိမိစိတ္ခံစားခ်က္-ေ၀ဒနာ မ်ားကို သာလွ်င္ အဓိကထားလြန္း ဦးစားေပးလြန္းေသာအမူအက်င့္ ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စြန္႔လႊတ္တတ္မွသာ (သို႔) ထိုအမူအက်င့္ကို စြန္႔လႊတ္တတ္သည့္ အတတ္ပညာကို ေကာင္းမြန္စြာ သိနားလည္တတ္ကၽြမ္းမွသာ
အမ်ားေကာင္းက်ဳိး ေလာကအက်ဳိးကို မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။

– မိမိစိတ္ခံစားခ်က္-ေ၀ဒနာ မ်ားကို သာလွ်င္ အဓိကထားလြန္း ဦးစားေပးလြန္းေသာအမူအက်င့္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းအတတ္ပညာ (သုိ႔) ၀ိပႆနာဘာ၀နာမယပညာဟူသည္ – ဘ၀ တြင္
သိနားလည္ဖို႔ရန္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေလသည္။

၀ိပႆနာဘာ၀နာမယပညာဥာဏ္ (သို႔) မွန္ကန္တဲ့ နားလည္မႈအစစ္၊ မွန္ကန္ေသာသေဘာထား ကပဲ …မိမိစိတ္ခံစားခ်က္ (ေ၀ဒနာ) မ်ားကို သာလွ်င္ အဓိကထားလြန္း ဦးစားေပးလြန္းေသာ အမူအက်င့္ ကို ေပ်ာက္ပ်က္သြားေစရန္ စြမ္းေဆာင္ပါလိမ့္မည္။ (သို႔) အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္မႈ အတၱအယူ-သကၠာယဒိ႒ိကုိ ျပဳတ္ထြက္သြားေအာင္ ေက်းဇူးျပဳေပလိမ့္မည္။

မွန္ကန္တဲ့ နားလည္မႈအစစ္၊ မွန္ကန္ေသာသေဘာထား (သို႔)အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္မႈ ကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာ (သို႔) အမ်ားအက်ဳိးကို တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ စြမ္းအားမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ ၀ိပႆနာဘာ၀နာမယပညာဟူသည္ –

အဆိုးမ်ားကို ပယ္ကာ အေကာင္းမ်ားကို ၿငိတြယ္လွ်က္ သိမ္းပုိက္ဖို႔ ရယူဖို႔ ဖန္တီးႀကိဳးစားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ။
အေကာင္းပဲ ၊ အဆိုးပဲ ၊ လိုခ်င္စရာပဲ ေဒါသျဖစ္စရာပဲ၊ ငါ့အတြက္ပဲ၊ သူ႔အတြက္ပဲ၊ ပူတာပဲ၊ ေအးတာပဲ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ဟူသည္ တကယ္ေတာ့ စိတ္၏ အသက္သြင္း ပံုေဖာ္ ဖန္တီးထားမႈ ဟု ယံုၾကည္လက္ခံရေပမည္။

(မွတ္ခ်က္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(သုိ႔) ဆန္႔က်င္ဘက္သဘာ၀မ်ားဟူသည္ စိတ္၏ အသက္သြင္း ပံုေဖာ္ ဖန္တီးထားမႈ သက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိရန္ ေနာက္ပိုင္းပိုစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။ http://www.mediafire.com/?ke9757vm2pe99z7)

ထိုကဲ့သို႕ စိတ္ထဲမွ ဆန္႔က်င္ဘက္သဘာ၀ေတြပဲ၊ အေကာင္းပဲ-အဆိုးပဲ၊ လိုခ်င္စရာပဲ-ေဒါသျဖစ္စရာပဲ စသည္ျဖင့္ အသက္သြင္း ပံုေဖာ္ ဖန္တီးမႈ သည္လည္း တကယ္ေတာ့ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္သြားသျဖင့္ အတည္ယူလို႔မရ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရ ဟူေသာအမွန္တရားကို နားလည္သေဘာေပါက္လွ်က္ တတ္ႏိုင္သမွ် သတိရ-သတိထားေနရေပမည္။

တနည္းအားျဖင့္ –

၁) ပူမႈ-ေအးမႈ၊ နာမႈ-မနာမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ-ဆင္းရဲမႈ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ-စိတ္မပ်ံလြင့္မႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ-စိတ္ဆင္းရဲမႈ၊ မေက်နပ္မႈ-ေက်နပ္အားရမႈ၊ ၀န္တိုမႈ-ရက္ေရာမႈ စသည့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အဓိကထားေနမႈ သတိထားေနမႈ” အစား ………..
……ထိုစိတ္ခံစားခ်က္ (သို႔) သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၏အမွန္တရားျဖစ္သည့္ (((အတည္ယူ-ဆုပ္ကိုင္ရမွာမဟုတ္ျခင္း ဟူေသာအမွန္တရား))) ကို မေမ့ရန္ သတိထားေနရန္ ျဖစ္ေလသည္ ။

၂) ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္၊ နံစိတ္၊ ေတြးစိတ္၊ ႀကံစိတ္၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာလိုစိတ္၊ အျပစ္တင္လိုစိတ္၊ မနာလိုစိတ္၊ ပူပန္စိတ္၊ ေသာကစိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္တြ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ကို အဟုတ္ထင္- အတည္ယူကာ အဓိကထား သတိထားေနမႈ” အစား………
…..ထို စိတ္မ်ား၏ အမွန္တရားျဖစ္သည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ ဟူသမွ်သည္ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္သြားသျဖင့္ အတည္ယူလို႔မရျခင္း၊ ဆုပ္ကိုင္ထားလို႔မရျခင္း၊ ေတြ႕ႀကံဳရံုသက္သက္၊ အသံုးခ်ရံုသက္သက္ သာျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အမွန္တရားကို သာ မေမ့ျခင္း အဓိကထားေနျခင္း သတိရေနျခင္း…..ျဖစ္ေလသည္။

၃) ျဖစ္ေပၚလာသမွ် စိတ္ခံစားခ်က္-ေ၀ဒနာေတြ အေပၚ အတည္ယူ အဟုတ္ထင္လွ်က္ ျဖစ္ျပန္ၿပီ – ပ်က္ၿပန္ၿပီ ဟု
“ျဖစ္ပ်က္သမွ်အေပၚ အဟုတ္ထင္ အဓိကထား-သတိထားေနမႈ”
…. အစား……..
….. ျဖစ္ေပၚလာသမွ် စိတ္ခံစားခ်က္-ေ၀ဒနာေတြ ကို …. အဟုတ္ထင္ – တကယ္ထင္ကာ၊ အဓိကထားေနေအာင္ ဦးစားေပးေနေအာင္ ( စိတ္၏ )ပံုေဖာ္ အသက္သြင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈ (အ၀ိဇၨာ – သခၤါရ) ပဲ တကယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ ႏွလံုးသြင္းရန္ ျဖစ္ေလသည္။
ေနာက္ပိုင္းအေလ့အက်င့္ရလာေသာအခါတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် စိတ္ခံစားခ်က္-ေ၀ဒနာေတြ ကို အဟုတ္ထင္ အတည္ယူ ဆုပ္ကိုင္ေအာင္ (စိတ္၏) အသက္သြင္း ပံုေဖာ္ ဖန္တီးေနမႈ ကို ရပ္တန္႔ပစ္ရေပမည္။

၄) မိမိနားလည္ေသာ ေ၀ဒနာေတြ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ကို အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထား သတိထား ေနမႈ အစား…….
ေ၀ဒနာေတြ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ဟူသမွ်သည္ (((အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ ဆုပ္ကိုင္စရာမဟုတ္ …..ေတြ႕ႀကံဳဖို႔သက္သက္သာ အသံုးခ်ရံုသက္သက္ အသံုးခ်ဖို႕သာ ျဖစ္သည္ ဟူေသာအမွန္တရား))) ကုိ အဓိကထား သတိထား သတိရ မေမ့ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ …….

– မွန္ကန္ေသာ သတိ၊
– မွန္ကန္ေသာ ႏွလံုးသြင္းမႈ၊
– မွန္ကန္ေသာ အားထုတ္မႈ၊
– မွန္ကန္ေသာ အျမင္သေဘာထား၊
– မွန္ကန္ေသာနားလည္မႈ ျဖစ္ေပသည္။

တနည္းအားျဖင့္ အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္မႈ (သကၠာယဒိဌိ) ကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာျဖစ္ေလသည္။

ထိုအတတ္ပညာကို ေကာင္းမြန္စြာ မွန္ကန္စြာ တတ္ကၽြမ္းေအာင္ ေလ့က်င့္ႏိုင္သြားပါက မိမိ စိတ္ခံစားခ်က္ အေကာင္းအဆိုးတို႔ အေပၚ အဓိကထား ဦးစားေပးေနမႈ အတည္ယူ ဆုပ္ကိုင္ေနမႈ ၿငိတြယ္ေနမႈ တုိ႔ကို မွန္ကန္စြာ စြန္႔လႊတ္သြားႏုိင္ေပမည္။

ထုိကဲ့သို႕ မွန္ကန္ေသာ နားလည္မႈအစစ္၊ မွန္ကန္ေသာသေဘာထားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်က္ ….. မိမိ စိတ္ခံစားခ်က္ ေ၀ဒနာမ်ားအေပၚ ဦးစားမေပး၊ အဓိက မထားပဲ ေနႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္သတၱိေၾကာင့္- အမ်ားအက်ဳိး၊ ေလာက-ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ကို ဘာသာ-လူမ်ိဳးမခြဲျခားပဲ၊ ေနရာ-ေဒသ အခ်ိန္မေရြးပဲ .အေျခအေနမေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ….ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္သတၱိမ်ားျဖစ္ေပၚကာ အမ်ားအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ဆုိသည္ကို အေျပာမဟုတ္ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးသူမ်ားသာ သိနားလည္ႏုိင္ၾကေပသည္။

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။