ရခိုင္ၿပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕ရွိ ငလပီကမ္းေၿခ အပမ္းေၿဖ ေနရာ ကြင္းအမွတ္ (၂၀၂) ငပလီမွ မဇင္ေလဆိပ္ နားအထိ ကမ္းေၿခ ေၿမေနရာမ်ားအား တပ္မေတာ္
ဦးပုိင္ေၿမ အၿဖစ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႕ ငွါးရမ္းေပးထားခဲ့ပါသည္၊ ၎ ငွါးရမ္း ေၿမ အၿပင္ ၿပည္သူမ်ား အသံုးၿပဳရန္ ေၿမ (၀.၃၈) ဧက
ရွိရာ (Amazing Hotel) လုပ္ငန္းရွင္မွ အလ်ား (၁၀၉) ေပ ေၿမဧက (၀.၂၃) အားက်ဳးေက်ာ္ ၿခံစည္းရုိးကာ ထားၿခင္းကုိ အမ်ားၿပည္သူမ်ား၏တင္ၿပခ်က္
အရ..
(၁)- သံတြဲခရုိင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ မွ (၁၇.၂.၂၀၁၀) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၁၀၁/၁-၁/ ခယက သံတြဲ (၂၁၀) တစ္ၾကိမ္-
(၂)- သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ (၁၈.၂.၂၀၁၀) ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၁၁၂/၁-၁ မယက သံတြဲ (၁၃၇) တစ္ၾကိမ္ –
(၃)- သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ (၁.၄.၂၀၁၀) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၁၁၂/၁-၁/ မယက သံတြဲ(၂၅၅) တစ္ၾကိမ္-
အထက္ရည္ညႊန္းခ်က္ (၁) (၂) (၃) ပါစာအရ (၁၅.၄.၂၀၁၀) ေန႕ေနာက္ဆံုးထား ဖယ္ရွားေပးရန္ ေပးပုိ႕ထားပီးၿဖစ္ပါသည္၊
(၄)- (၃.၇.၂၀၁၀) ရက္ေန႕တြင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ အမ်ားၿပည္သူမ်ား၏ အၾကိမ္ၾကိမ္ တင္ၿပေတာင္းဆိုခ်က္အရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အပါဝင္
ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ခရုိင္ရဲမႈးၾကီး ႏွင့္ စည္ပင္ညႊန္ၾကားေရးမႈးတို႕ ပူးေပါင္း၍ က်ဳးေက်ာ္ေၿမအား ၿခံစည္းရုိး ကာရံၿခင္းကုိ ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးသုိ႕ တာဝန္ေပးအပ္ခ်က္အရ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုးမွ (၃၁.၇.၂၀၁၁) ေန႕ ေနာက္ဆံုးဖယ္ရွားေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း
ယေန႕ (၈.၈.၂၀၁၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာန အာဏာပုိင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လံုးဝ လိုက္နာၿခင္းမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ စီးပြါးေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေရာက္ရွိေနၿခင္း ကုိ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲဲ႕ႏွင့္ ေနၿပည္ေတာ္မွ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား သိရွိပါရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

(ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားႏွင့္အမ်ားၿပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵအရ)

About Myochit

has written 2 post in this Website..