ျမစ္ဆုံ၊ေမခ၊ေမလိခ၊ျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင္႔ပတ္သက္

ႏုိင္ငံတကာ ႏွင္႔ျပည္သူလူထုအထင္မွားအျမင္မွားျဖစ္ေစရန္အခ်ဳိ႔ပုဂၢဳိလ္/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ကမဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံေရးသားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိ

ေနဟုအစိုးရပိုင္သတင္းစာပါေဆာင္းပါးရွင္(လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းတစ္ဦး)ဧ။္စြပ္စြဲခ်က္

ကိုတုံ႕ျပန္လိုက္ျခင္း။  (10.8.2011 ေရးသားတုံ႔ျပန္ခဲ႔သည္။)

 

(9-8-2011)ေန႔စြဲႏိုင္ငံပိုင္ျမန္မာအလင္းသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေဆာင္းပါးရွင္

လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆာင္းပါးက

mediaေတြကဘဲမဟုတ္မမွန္သတင္းကိုလုပ္ႀကံၿပီးေရးသားၿပီးျပည္သူကိုAlarmist

လုပ္ေနတဲ႔သေဘာေျပာဆုိေရးသားထားတာဟာမီဒီယာေလာကကုိေစာ္ကားလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို

ျမင္မိပါတယ္။အဲဒီေဆာင္းပါးရွင္ရဲ႔ေဆာင္းပါးမ်ားကိုေကာက္ႏုတ္ခ်က္ခ်ၾကည္႔ရင္

ေကာင္းက်ဳိး(advantages)မ်ားသာထုံစံအတုိင္းသတင္းစာေဆာင္းပါးပုံစံေရးသားထာတာေတြရပါတယ္

။ျမစ္ဆုံေရကာတာ(MyintsonDam)ေၾကာင္႕လတ္တေလာျပည္သူေတြခံစားရမဲ႔ဒုကၡမ်ားႏွင္႔

တစ္ႏုိင္ငံလုံးေနာင္ခံစားရဦးမည္႔ဆုိးက်ဳိးမ်ား(Disadvantages)ကိုေရးသားေဖၚျပထားျခင္းမေတြ႔ရပါဘူး။

 

(၁)Impact areaမွာျပည္သူေတြဘယ္ေလာက္ထိခုိက္ဆုံးရွဴံးၿပီးလူေတြစိတ္ဒုကၡေရာက္ရတယ္ဆုိတဲ႔လူအခြင္႔အေရး

ကိုဥေပကၡာျပဳထားျခင္း၊ျဖစ္လာႏုိင္တဲ႔ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးေတြေၾကာင္႔လူေတြဘယ္ေလာက္

ဒုကၡေရာက္ဦးမယ္ဆုိတာကိုလစ္လွ်ူရွဳထားျခင္း

 

(၂)ေရကာတာစီမံကိန္းကိုတရုတ္CPIေကာ္ပုိေရးရွင္းက3.6ဘီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္

လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ပြင္႔လင္းစြာေရးသားျခင္းမရွိပါ။

 

(၃) ေရကာတာမွထြက္ရွိမဲ႔အက်ဳိးအျမတ္ဧ။္၇၀%ကိုတရုတ္ကရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ျပည္သူအမ်ားကိုခ်ျပမထားျခင္း။

(၄)ထြက္ရွိမဲ႔ေရအားလွ်ပ္စစ္ဧ။္၉၉%ကိုတရုတ္ကယူမည္၊၁%သာျပည္တြင္းမွာသုံးစြဲသြားမည္ဆုိတာေဖာ္ျပထားျခင္း

မရွိပါ။

(၅)တရုတ္အစုိးရနဲ႔ျမန္မာအစုိးရႏွစ္ဖက္စလုံးကေရကာတာႀကီးေၾကာင္႔ပတ္၀န္က်င္ထိခုိက္မွုမရွိေစရဟုအာမခံထား

ျခင္းမရွိ

(၆)ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မွုဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္၊ေရကာတာႀကီးသည္စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႔ေၾကာလိုေခၚတဲ႔ငလွ်င္ေၾကာအ

နီးအနားမွာရွိတယ္ဆုိတာကိုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ။

 

(၇)ပညာရွင္မ်ားသည္2009ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွဇူလူိင္လအထိသာေလ႔လာေဆာင္ရြက္လို႔သာေဖာ္ျပထားတာကိုေတြ႔ရၿပီး

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မွုဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာရဲ႔လိုက္နာရမည္အဓိကစည္းကမ္းခ်က္(၁၀)ခ်က္

အနက္(၁)ခ်က္သာေလ႔လာရေသးတယ္ဆုိတာေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။

 

(၈)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင္႔ေဒသခံျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ား

ရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႕ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ေဒသခံျပည္သူေတြရရွိတဲ႔လုပ္အားခႏွင္

႔တရုတ္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔အလုပ္သမားရရွိခံစားရမည္႔အခြင္အေရးတူႏုိင္သလားဆုိတာထည္႔မတြက္ျပထားဘူး၊

ဘာလိုဒီလိုေျပာရသလဲဆုိရင္ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ကြင္းစီမံကိန္းမွာတရုတ္အစုိးရကတင္သြင္းလာတဲ႕

တရုတ္အလုပ္သမားေတြနဲ႔အဲဒီမွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႔အက်ဳိးခံစားခြင္႔ႏွင္႔ေနရထုိင္ရတာ

ဘယ္ေလာက္ကြာျခားသလဲဆုိတာကိုသြားေရာက္လက္ေတြ႔ၾကည္႔ၾကပါ။

 

(၉)စီမံကိန္းဧရိယာႏွင္႔မလြတ္ကင္းေသာရြာမ်ားကိုသက္ဆုိင္ရာစံျပေက်းရြာ

အသစ္မ်ားတည္ေဆာက္၊အစားထုိးေပးထားတဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔မွုလေနထုိင္ခဲ႕ေသာအဆင္႔ထက္မ်ားစြာ

သာလြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္းေဖၚျပထားပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္အေနနဲေဆာင္းပါးရွင္

ကိုေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ေဆာင္းပါးရွင္အေနနဲ႔ေဒသခံျပည္သူေတြမ်ားကို

စာနာနားလည္စိတ္မရွိသူ၊ေဆာင္းပါးရွင္သည္၊လူေတြရဲ႔ေနရာအစြဲ၊ေဒသအစြဲ၊

ကိုနားလည္းမွုမရွိသူဟုယူဆရပါတယ္။ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနႏွင္႔မိမိက်င္လည္က်က္စားတဲ႔ေနရာ၊

မိမိလုပ္ကိုင္စားေနၾကေနရာ၊မိမိရဲ႔ဇာတိခ်က္ေျမ

၊ယဥ္ေက်းမွုမ်ားကိုဘယ္ေလာက္တန္ဘိုးထားတဲ႔ဆုိတာထည္႔သြင္းမစဥ္းစားရင္ေတာ႔

လူအခြင္႔ေရးခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္တယ္ဆုိတာေဆာင္းပါးရွင္နားမလည္းဘူးလားဆုိတာသိတာထင္ရွားပါတယ္။

 

(၁၀)တရုတ္ႏုိင္ငံမွာအာဏာရွင္တရုတ္အစိုးရကတရုတ္ျပည္သူေတြသန္းေပါင္းဘယ္ေလာက္စေတးခဲ႔ၿပီး

Three GorgesDamႀကီးတည္ေဆာက္ခဲ႔သလဲ၊အခုအဲဒီThreeGorgesDamႀကီးအက်ဳိးနဲ႔အျပစ္ကိုႏူိင္းယွဥ္ၾကည္႔ပါ၊

အဲဒီDamႀကီးေၾကာင္႔တရုတ္အစိုးရရဲ႔စုိးရိမ္ေရမွတ္ဘယ္ေလာက္ျမင္႔တက္လာတာကို

တရုတ္အစိုးရကိုယ္တုိင္၀န္ခံေနရၿပီဆုိတာကိုေဆာင္းပါးရွင္ေသေသခ်ာေလ႔လာလိုက္ပါဦး။

ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔သတင္းစာေဆာင္းပါးရွင္ကိုသတိေပးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

မီဒီယာသည္အစိုးရရဲ႔ပါးစပ္ေပါက္အျဖစ္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနရင္တုိင္းျပည္သည္

ဘယ္ေသာအခါမွဒီမိုကေရစီလြမ္းၿခဳံေသာႏုိင္ငံျဖစ္လိမ္႔မည္မဟုတ္ဟုအသိေပးလိုက္ပါတယ္။။

တရုတ္အစုိးရဲ႕(PoliticalGame)ဆုိတာထည္စဥ္းစားရင္မေတြး၀ံ႔စရာပါ၊

ဒါအျပင္တရုတ္အစိုးရရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာ၊အဂၢဗ်ဴဟာကသူ႔ႏုိင္ငံသည္ကမာၻေပၚမွာ

စစ္အင္အား(megapower)ျဖစ္ဖုိအတြက္က်ဳပ္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႔အက်ဳိးစီးပြားကို

စေတးေပးရေတာ႔မွာလား?၊ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႔NationalIdentityျဖစ္တဲ႔က်ဳပ္တုိ႔အားလုံးရဲ႔

မိခင္ဧရာ၀တီကိုအဆုံးရွဳံးခံရေတာ႔မွာလား?ဒါငါတုိ႔ဘာဆုိင္လိုလဲလို႔ထင္ေနတဲ႔Who cares?

သမားေတြေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားၾကပါ၊

ခင္ဗ်ားတုိရဲ႔အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္ေတြရဲ႔အေရးကိုထည္႕သြင္းစဥ္းစားၾကည္႔ၾကပါ။

ဒီအေရးဟာဒီႏုိင္ငံအတြင္းေနထုိင္မယ္လုိ႔စိတ္ကူးရွိၾကတဲ႔လူမ်ဳိးတုိင္းနဲ႔

သက္ဆုိင္တဲ႔ကိစၥျဖစ္တယ္။က်ဳပ္တုိ႔အားလုံးဟာတုိင္းျပည္အာဏာလုေနတာမဟုတ္ဘူး၊

တုိင္းျပည္ကိုပ်က္လိုပ်က္စီးလုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး

၊မပ်က္ေအာင္စီးေအာင္ကာကြယ္ေပးေနတာ။တုိင္းျပည္ဟာမီးခုိးမထြက္ဘဲနယ္ခ်ဲ႔ခံေနရတယ္

ဆုိတာကိုသိေနလို႔ခံစားေနရတာ။ႏုိင္ငံေရးနဲ႕လုံ၀မသက္ဆုိင္ပါ။

အမ်ဳိးသားေရးျဖစ္ေနလို႔မီဒီယာေတြနဲ႔အသိပညာရွင္ေတြအားလံုး

၀ုိင္း၀န္းကန္႕ကြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သစၥာေတာ္ခံloyalist ေဆာင္းပါးရွင္ သိေစအပ္ပါသည္။

( ေမာင္သာျမား)

About mgtharmyar

has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF