ဗုဒၵဘာသာ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာျပီး ဆုိကတည္းက ယုံၾကည္ကုိးကြယ္စရာ ငါးပါးပဲ ရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ – ဘုရား၊ တရား ၊ သံဃာ၊ မိဘ၊

ဆရာသမား ဟူေသာ အနေႏၱာ အနႏၵငါးပါး ပင္ျဖစ္သည္။

ယခု ကုိးကြယ္ေနေသာ နတ္မ်ားတြင္ ျမတ္စြာဘုရားကဲ့သုိ႔ ဘုန္းေတာ္ အနႏၵ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၵႏွင့္ျပည္ စုံပါ၀င္ေသာ

ၾကည္ညဳိဖြယ္ရာ အဆင္းေရာ ရွိပါေလာ့.? ေ၀းပါေသးတယ္ အရက္ပုလင္းကုိင္တဲ့ နတ္နဲ႔ ဓါးကုိင္တဲ့ နတ္နဲ႔ စုံေတတာပါပဲ။

ျမတ္စြာဘုရား ၏ပုံေတာ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ လက္နက္ကုိကုိင္ေဆာင္ထားတာ ေတြ႕ဘူးပါသနည္း။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ေမတၱာ လက္

နက္သာ ကုိင္ေဆာင္ထားပါသည္။ မည္သည့္လက္နက္မွ ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။

တရားဆိုသည္မွာ ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱရာ အက်ဳးိအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားေဟာ ၾကားခဲ့ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရား

ကုိေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါနတ္မ်ားတြင္ ယခုဘ၀ အက်ဳိးသံသရာ ဘ၀အက်ဳိး အတြက္ ေမွ်ာ္ကိုးျပီး ေဟာၾကားခဲ့တာမ်ားရွိပါသလား။

ရွိေတာ့ ရွိတယ္။ ငါ မၾကိဳက္တဲ့ အ၀တ္ မ၀တ္နဲ႔ ငါမစားခုိင္းတဲ့ အစား မ စားနဲ႔။ ငါဘယ္လုိ အုန္းသီး မၾကဳိက္ဘူး ၊ အရက္ ျပိဳင္ေသာက္မယ္

တုိ႔ေတာ့ရွိပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလား။

သံဃာဆုိသည္မွာ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာ ၾကားခဲ့ေသာ ေလာကီ အက်ိဳး၊ ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးအလုိငွာ ေဟာ

ေျပာခဲ့ ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ရန္ႏွင့္ ျပန္ပြားရန္ အတြက္ သိကၡပုဒ္ ေျမာက္ျမားစြာကုိ ေစာင့္ထိန္းရေသာ အက်င့္သီလႏွင့္

ျပည္စုံေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ေခၚသည္။

ကဲ ………..ဒါဆုိ နတ္ေတြရဲ႕ တပည့္ သာ၀က ၾကီးမ်ားက ဘယ္သူမ်ားပါလိမ့္။ သူတုိ႔က လူတိုင္းရဲ႕ အထင္ေသးျခင္းကုိ ခံရတဲ့ မိန္း

မလွ်ာမ်ား ဆုိတာ ျငင္းနုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ အဆုိပါ မိန္းမလွ်ာမ်ား က နတ္ေတြရဲ႕ သာသနာ တည္တံေအာင္ ၾကိဳးစားေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဒါဆုိ သံဃာနဲ႔ မိန္းမလွ်ာ ဘယ္သူ႕ကုိ ယုံၾကည္မလဲ?

မိဘ။ မိဘဆုိတာကေတာ့ သိၾကတဲ့ အတုိင္းပါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေမြးျပီး ပင္ပန္း ၾကီးစြာ ရွာ ေဖြ ေကၽြးေမြးတဲ့ အျပင္ လူတစ္လုံး သူ

တစ္လုံး ျဖစ္ေအာင္ ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုျပိဳေထာင္ သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အင္မတန္မွ ေက်းဇူးၾကီးလွပါသည္။ ဒါဆုိ နတ္ေတြက

ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိ ေကၽြးေမြးျပဳစုခဲ့ပါသလား။ နတ္က ရွာေဖြေကၽြးေမြးတာကုိ စားဖူးတဲ့ သူရွိရင္ အဲဒီလူ ကအင္မတန္မွ ကံေကာင္းတဲ့ သူျဖစ္မွာ

ေသခ်ာပါတယ္။

ဆရာဆုိတာကေတာ့ ေလာကမွာ သိသင့္ သိထု္ိက္တဲ့ အတတ္ပညာမ်ား၊ အသက္ရွင္ေန ထုိင္စဥ္ မည္သူမဆုိ တန္းဖုိးရွိေအာင္ မည္သုိ႕ ေန

ထို္င္ရသည္ကုိ သင္ၾကား ေပးေသာ သူ ဆရာပင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ နတ္မ်ားက လူ႔ေလာကတြင္ မည္သုိ႔ တန္ဖုိးရွိေအာင္ ေနထု္ိင္မည္ ဟု သင္ၾကားေပး

ခဲ့ဖူးပါသလား ဆုိ ဆုံးမဖူးပါသလား။?

ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ လက္ေတြ႕က်က် ေကာင္းက်ဳးိကုိဘာမွ မေပး ပဲႏွင့္ ဘာလို႔မ်ား ကုိးကြယ္ေနၾကရတာလဲ?

အမွန္ေတာ့ လူေတြကို္ အေမွ်ာ္တရားနဲ႔ အေၾကာက္တရား ကုိ ရုိက္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမွ်ာ္တရားဆုိသည္မွာ ပစၥည္း ဥစၥာ ၊ လာဘ္လာဘကုိ

ေပးမည္ဟု မက္လုံးေပးျခင္းႏွင့္ အေၾကာက္တရားဆုိသည္မွာ ငါ့က္ို မယုံၾကည္ မပသလွ်င္ ဘာလုပ္မည္ဟု ခ်ိန္းေျခာက္မူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိတရား တုိ႔သည္ပင္

လူသားတုိ႔၏ ပြင့္လင္းေသာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မူကုိ အဟန္အတား ျဖစ္ေစသည္။

ခ်မ္းသာလွ်င္နတ္မျပီးျဖစ္ျပီး ဒုကၡေရာက္လွ်င္ နတ္မၾကိဳက္တာ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ရုိးရွင္းေသာ လွည့္ျဖားမူသည္လူသားတုိ႔၏ ကုိယ္ကုိ

ကုိ္ယ့္ယုံၾကည္ မူကုိ ဖ်က္ျပားေစသည္။

အမွန္မွာ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာဆုိသည္မွာ ကံကံ ၏ အက်ိဳးပင္တည္းမိမိ၏ ကံ ဥာဏ္၊ ၀ိရိယ ႏွင့္အခ်ိန္အခါ ၊ေနရာ၊ ေဒသ၊ ကံအေၾကာင္းတရားတုိက္ဆုိင္

လွ်င္ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာကုိ ခံစားရတာ ခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခု ဘ၀ႏွင့္ သံသရာ မွာ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ျမတ္စြာဘုရားပင္ အာမမခံနုိင္ေပ။ လမ္းညြန္႔ ေပးနုိင္ယုံသာ

ေပးနုိင္သည္။ က်န္တာ မိမိအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ကုိယ္သာလွ်င္ ကုိယ္ဘ၀ရဲ႕ပဲ့ကုိင္ရွင္ ပဲျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ လူအမ်ားကုိးကြယ္ေသာ နတ္မ်ားမွာ တကယ္ရွိ ျခင္း ရွိမည္ မရွိရင္လည္းမရွိနုိင္ ဟုတ္ျခင္းလည္းမည္။ မဟုတ္ျခင္းလည္း မဟုတ္

နုိင္ေပ။ (ဒါေပမယ္) နပ္မ်ားေတာ့ ရွိသည္။

လူထက္နပ္ေသာ သူမ်ားဖုိ႔ လူေတြက္ို လွည့္စား နုိင္သူမ်ား ကုိေခၚျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအျပင္ နတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မူေၾကာင့္ ကုန္က် ေငြမ်ားကုိ အလြန္ပင္ ႏွ

ေမ်ာမိသည္။ ထုိေငြမ်ားကုိ သာသနာ အတြက္ အသုံးခ်လွ်င္အင္မတန္မွ အက်ိဳးရွိ ယုံမက ေနာင္ဘ၀အတြက္လည္း အက်ိဳးတူရရွိမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ ျဖစ္သည္။

တု

About Big Defender

has written 13 post in this Website..

   Send article as PDF