ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအမည္ခံကာ  လူထုအစိုးရ ၿဖစ္ေစရမည္ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံၿဖင့္ 2011 မတ္လ 30 ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုရယူပိုင္ဆိုင္ထားၿပီၿဖစ္သည္၊ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွာ ၿပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ၿပည္ဝစြာရရွိထားသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ခိုင္လံုစြသက္ေသၿပႏိုင္ၿခင္းမရွိေပ၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုဦးထိပ္ထားပါသည္ဟုအစဥ္တစိုက္ေၿပာဆိုေနၿပီး လက္ေတြ႔တြင္မူ လူတန္းစားႏိိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းကာ ဒီမိုကေ၇စီေရးႏွင့္လူအခြင့္ေရးမ်ားအား လံုးဝအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿခင္း မရွိေသးေၾကာင္း လူထုလူတန္းစား အသီးသီးကခိုင္မာစြာယံုၾကည္ေနၿကပါသည္၊ ထိုေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔သည္  လူထုလူတန္းစားႏိုင္ငံေရးကို ခိုင္ခိုင္မာမာေဆာင္ရြက္သည့္ လူထုအစိုးရၿဖစ္လာေစေရးအတြက္ ၿပည္သူတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို လူထုလူတန္းစားထဲသို႕ ထဲထဲဝင္ဝင္ေလံလာရန္ကား အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနေပသည္၊

တိုင္းၿပည္၏လတ္တေလာ ေၿဖရွင္းရမည့္ၿပသနာမွာလူတန္းစားႏိုင္ငံေရးပင္ၿဖစ္သည္၊

တိုင္းၿပည္အားအသြင္သစ္ၿဖင့္ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ၿပည္သူ၏ဆႏၵသည္အဓိကၿဖစ္ၿပီး လူထုလူတန္းစားတစ္ရပ္လံုးေသြးစည္ညီညြတ္စြာပါင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ၿမင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္၊ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနၿဖင့္ ဆင္းရဲသားပေၿပာက္ေရးကိုစီမံကိန္းခ်မွတ္ထားသည္၊ထိုစီမံကိန္းကို ၿပည္သူမ်ားကေအာင္ၿမင္ရန္အလိုရွိပါသည္၊သို႔ေသာ္ မ ဆ လ ေခတ္ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ ၿပည္သူကိုအခ်ိန္ဆြဲလိမ္ညာၿပီး တိုင္းၿပည္ပ်က္သုန္းမည္ကိုစီုးရိမ္ေနၾကပါသည္၊ထိုသံသယမ်ားအား လူတန္းစားႏိုင္ငံေရး၊ဒီမိုကေရစီေရးနွင့္လူအခြင့္ေရးမ်ားကို ဦးစြာၿပဳၿပင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္၊

လူတန္းစားမ်ားအားတိုင္းၿပည္ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ မိမိတို႔ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တည္ႏိုင္ၿခင္းၿဖင့္ပါဝင္လာေစသင့္သည္၊ထိုသီု႔ပါဝင္လာေစရန္ အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ၿခင္းမရွိေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေစၿပီး မိမိတို႔လူတန္းစားအေရးကိုမိမိတို႔ စည္းေဝးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေစကာ ၿပည္သူလူထု၏တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအရပ္ရပ္ကို သံုးစဲြပိုင္ခြင့္ရရွိလာေသာ အစီုးရအဖြဲ႔အား အၿပုသေဘာေဆာင္ဆႏၵၿပဳတင္ၿပပိုင္ခြင့္ ေပးမွသာလွ်င္ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးအသြင္ သက္ဝင္ၿပီၿပင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးၿဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကိုၿဖစ္ေစႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္၊

မ ဆ လ က်ဆံုးခန္းတြင္1963ခုႏွစ္ ေက်င္းသားသမဂၢ အားအၾကမ္းဖက္ေဖါက္ခြဲ ၿဖိဳခြင္းၿပီး အၿပစ္မဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားအားကြန္ၿမဴနစ္မ်ားဟုလက္ညႈိးထိုးကာ ရက္စက္စြာသတ္ၿဖတ္ၿခင္း၊မေသမရွင္ၿဖစ္ေနေသာ အၿပစ္မဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားအားက်ဥ္းတစ္ခုတည္းတြင္ အရွင္လတ္လတ္ ေဘာ္ဒိုဇာၿဖင့္ထိုးေကာ္ကာေၿမၿမွပ္ေစၿခင္းၿဖင့္ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးအား လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးေစၿခင္းသည္ အဓိကအခန္းမွပါဝင္ခဲ့ၿပီး လူတန္းစားေရးႏွင္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႕၏ေနရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္ဝါဒကိုကိုင္စြဲၿကာ လူမ်ဳိးေရးေသြးခြဲေရး၊အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရးတို႔ကို အစားထိုးေစၿခင္းၿဖင့္ လူအခြင့္ေရးဆံုးရႈံးရေသာ သမိုင္းဆိုးအေမြကိုေပးခဲ့သည္၊ထိုစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ပင္1963-1974-1988-2008 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေဖာ္ေသာ လူထုအံုၾကြမႈမ်ားအား လူတန္းစာႏိုင္ငံေရးအၿမင့္ၿဖင့္ မေၿဖရွင္းဘဲ တပ္မေတာ္အားကိုသံုးကာ လက္စားေခ် အၾကမ္းဖက္သသ္ၿဖတ္ ေထာင္သြင္း ညွင္းပန္း ႏိမ္နင္းၿဖင္းၿဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ဖ်က္ဆစီးခဲ့သည္၊ အာဏာရွိသူမ်ားမွာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္တို႔၏ႏံြတြင္နစ္ကာတိုင္းၿပည္စီးပြားေရးအား အာဏာရွင္ႏွင့္ေငြရွင္အက်ဳိးတူ ေဝမွ် အပိုင္စီးခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးပ်က္စီးကာ စီးပြားကပ္(economic depression) ကိုၿပည္သူလူထုခံစားလာရေသာေၾကာင့္လူတန္းစာစအသိးသိး၏ အံုၾကြမႈကိုၿဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္၊သို႔ရာတြင္ မ ဆ လ အစိုးရသည္လူတန္းစားႏိုင္ငံေရး  ၿပသနာကိုစနစ္တက်ကိုင္တြယ္ ေၿဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင့္မ ဆ လ စနစ္ဘုန္းဘုန္းက် ၿပိဳလဲ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရၿပီး 1988 တြင္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တဖန္အသက္သြင္းခဲ့ရသည္ကို သမိုင္းသင္ခန္းစာယူသင့္ေပသည္။

စစ္အာဏာရွင္၏ လက္တြင္းသို႔ က်ေရာက္လာေသာ ၿမန္မာလူထုလူတန္းစားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာဝန္ အစစ္ၿဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးၿခင္း၏လံုၿခံဳမႈ က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပညာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ားကလံုးဝမရရွိသည့္အၿပင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီအရင္းရွင္္လက္သစ္မ်ား၏   လုပ္အားႏွင့္ လုပ္ခအၿမတ္ထုတ္ေသြးစုတ္မႈကိုခံရၿပီးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ ၿပည္တြင္းအရင္းရွင္တို႔၏ လယ္ယာေၿမ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခါးစည္းခံခဲ့ရသည္၊ထိုၿပယုဂ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈ ၿဖစ္သည္ဟု ေထာက္ၿပေၿပာဆိုလာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူထုလူတန္းစားအသိးသီးႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအား မတရားဖမ္းဆိးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿခင္း လူညြန္႔တံုးေအာင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿခင္းအၿပင္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္အက်ဥ္းခ်မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္လာေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးယုတ္မႈတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္ တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူကိုသတ္သည့္သားသတ္သမားမ်ားအၿဖစ္ ၿပည္သူ၏မုန္းတီးမႈကိုပါ သမိုင္းဆိုးအေမြအၿဖစ္ခံယူခဲ့ရသည္ အလြန္သတိၿပဳဆင္ၿခင္သင့္သည္၊

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနၿဖင့္ လူထုလူတန္းစား၏ အားကိုေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ရယူရန္ လြန္စြာအေရးၾကီးၿပီး ၿပည္သူ၏ူတစ္ခဲနက္ေသာဆႏၵကို မည္သူမွ်မေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္ကို သတိမူရမည္ၿဖစ္သည္၊ထိုၿပည္သူ၏ဆႏၵအားတစ္စုတစ္ေဝးတည္းေသါးစည္းညီညြတ္စြာရယူႏိုင္ရန္ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးကို ဗဟိုအေၿခၿပဳေသာေက်ာင္းသားသမဂၢ အလုပ္သမားႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ရေသာအခြင့္အေ၇းကို တိုင္းၿပည္အက်ဳိးအတြက္ ဖန္တည္းေပးရမည္မွာၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းေပးတာဝန္ဟုဆိုရေပမည္၊

ႏိုင္ငံ၏ေသြးစည္းညီညြတ္မႈသည္  သမိုင္းေကာင္းေပၚတြင္တည္မွီပါသည္ ၿမန္မာတို႔၏1910-မွ1947 ထိသမိုင္းသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ သမိုင္းတင့္ေသာႏိုင္ငံ အၿဖစ္ေတြ႔ရမည္ၿဖစ္သည္ ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ရဲဝံ့ေၿပာင္ေၿမာက္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားအၿဖစ္မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါသည္အနာဂတ္ၿမန္မာတို႔သည္ မိမိတိုင္းၿပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာစိတ္ရွိလာေစရန္ႏွင့္ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးေစရန္ သမိုင္းေကာင္းအစစ္အမွန္ကို ေဖၚထုတ္ၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပးသင့္ပါသည္၊သမိုင္းစစ္ကိုမလိမ္သင့္ပါသမိုင္းေပ်ာက္လဆင္ ႏိုင္ငံေပ်ာက္မည္၊နိုင္ငံေပ်ာက္လွ်င္လူမ်ဳိးေပ်ာက္မည္ၿဖစ္ပါသည္၊

ကၽြန္ေတာ္ေက်ာ္ဟန္ပါ  ဒုတိယပိုင္းကိုဆက္လက္ေ၇းသားေပးပါမည္၊

 

About kyawhan21

has written 12 post in this Website..