လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ မျမင္၊ မေတြ႔၊ မႀကား၊ မသိရေသာ ေႀကာက္စရာတုိ႔ကုိ သာ ေၾကာက္ဖုိ႔အားသန္ေနၾကေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အမွန္တကယ္ ျမင္၊ေတြ႔၊ ၾကား၊ သိေနရေသာ လူသားေလာကႀကီး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားၿပီး မိမိကုိယ္ တုိင္လည္း စုိး႐ႊံ႕၊အားငယ္၊ထိတ္လန္႔ေနရေသာ ေၾကာက္စရာ အျဖစ္တုိ႔ကုိ မ ျမင္ႏုိင္၊ မေတြ႔ႏုိင္၊ မၾကားႏုိင္၊ မသိႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကေလ၏။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ မိမိတုိ႔ အမွန္တကယ္ မျမင္၊ မေတြ႔၊ မၾကား၊ မသိရေသာ ေၾကာက္စရာတုိ႔က ဖုံးလႊမ္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ မသိျခင္းတုိ႔၏ ဆုိး႐ြားႏွိပ္စက္ခ်က္တုိ႔ ကား လူသားေလာကအတြက္ မ်ားစြာနစ္နာလွေခ်ေတာ့၏။

လူသားစည္းကမ္း(၀ါ) လူသားသီလတုိ႔ကုိ မသိျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသမွ်ကာလပတ္လုံး၊ ဘယ္ေတာ့မွ လူသားစည္းကမ္းကုိ ျပည့္မွီ ေအာင္ ျဖည့္က်င့္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ လူသားစည္းကမ္း(၀ါ)လူသားသီ လဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ။ လူသားအားလုံးက လက္မခံႏုိင္ေသာ၊ လက္ခံရ် ္                       မရေသာ လူတုိ႔ ၏ ဘုံရန္သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ လူ႔အသက္သတ္ျခင္းကုိ မည္သည့္ လူသားကမွ် လက္ခံႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ လူသားတုိ႔က လက္မခံသည့္ အမူ အက်င့္တုိ႔ကို္ ျပဳမူေသာသူသည္ လူသားတုိ႔၏ ျငင္းပယ္ေက်ာခုိင္းျခင္းကို မလြဲ မေသြခံယူရေပလိမ့္မည္။

လူျဖစ္ပါလွ်က္ လူသားတုိ႔၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကုိခံရသည့္ ဆင္းရဲထက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ဆင္းရဲသည္ကား အဘယ္မွာရွိႏိုင္ေတာ့မည္ နည္း။ လူတုိ႔သည္ လူသားစည္းကမ္း(၀ါ)လူသားသီလကုိ မလုိက္နာ မ က်င့္ သုံးၾကေသာေၾကာင့္သာ မိမိတုိ႔အျဖစ္ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ၿငီးေငြ႔ေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအျဖစ္ကုိ မိမိၿငီးေငြ႔ရျခင္းသည္ လုိလားစရာေကာင္းသည္မ ဟုတ္။ ထုိအျဖစ္တုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔လုိပါသည္။ လူသားဆုိေသာ အဖြဲ႔အ စည္းႀကီးေအာက္တြင္ အဖြဲ႔ငယ္ေလးေပါင္းမ်ားစြာရွိေနကာမွ်ျဖင့္ လူသား စည္းကမ္း(၀ါ) လူသားသီလတုိ႔ ပုိမုိလာသည္မဟုတ္ေပ။

မိမိၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ မိမိအား အမွန္တကယ္ မၿငိမ္းခ်မ္းေစေသာ အခ်က္ အလက္တုိ႔ကုိ ပီပီျပင္ျပင္ၾကည္ၾကည္လင္လင္ သိရွိနားလည္ဖုိ႔လုိပါသည္။ ခုတ္ရာတစ္ျခား ရွရာတစ္ျခား မျဖစ္ေစဖုိ႔ေပါ့။ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အကိ်ဳးတ ရားတုိ႔သည္ ေနရာတုိင္း၌ရွိၾကပါသည္။ ေန႔ႏွင့္ည ျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ အက်ဳိးတ ရားသည္ ကမာၻႀကီးလည္ပတ္ေနျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ေပၚ ထြက္လားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ စဥ္းစားစရာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဖုိ႔လုိပါလိမ့္မည္။

ကမာၻလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ေန႔ႏွင့္ညတြင္ အဘယ္အရာသည္ အက်ဳိးတရား အဘယ္အရာသည္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါသနည္း။ အက်ဳိးတရားကုိ အ ေၾကာင္းတရားလုပ္မိပါက ဘယ္ေသာအခါမွ် အက်ဳိးတရားတုိ႔ကုိ ကုန္ဆုံး ေစႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ေန႔ႏွင့္ညဆုိေသာ အက်ဳိးတရားႏွင့္အေၾကာင္းတရား ျဖစ္စဥ္ကုိ လူတုိ႔သိၾကသည္မွာ မ်ားစြာၾကာလွေသးသည္မဟုတ္။ ထုိျဖစ္စဥ္ ကုိ မသိရခင္က လူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးထင္ျမင္ယူဆသည့္အတုိင္း ယုံၾကည္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေလသည္။ တစ္လြဲကုိ အမွန္ထင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ခ်က္မ်ား သည္ လူတုိ႔အားမ်ားစြာ နစ္နာေစခဲ့ေလၿပီ။

အရာရာတုိင္းတုိ႔၏ အေၾကာင္းတရား အက်ဳိးတရားတုိ႔ကုိ သိရွိပါမွ လူတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းရမည္ဆုိလွ်င္ ဘယ္ေသာအခါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ မည္ သုိ႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္မွ ထုိကဲ့သုိ႔ သိႏုိင္ခြင့္မရွိ။ ေန႔ႏွင့္ည ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ကမာၻလုံး ျခင္းတုိ႔ကုိ မသိကာမွ်ျဖင့္ လူသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိခုိက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ၊ လူတုိ႔အား အက်ဳိးတစ္စုံတစ္ရာမွ် ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဟုလုိ႔ေတာ့ မဆုိလုိပါ။ လူ သားတုိ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖုိ႔ႏွင့္ကား မည္သုိ႔မွ်သက္ဆုိင္ျခင္း ရွိပါေပ။ လူသား တုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ သိရွိရမည့္ အေၾကာင္းတရားသည္ ထုိမၿငိမ္းခ်မ္းေစေသာ အ ေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းတုိ႔ပင္တည္း။

ထူဆန္းေပစြာ့။ လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိ မၿငိမ္းခ်မ္းေစေသာ အေၾကာင္းတ ရားတုိ႔အား ခုံမင္ႏွစ္သက္ေနၾကေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္သာ မိမိအျဖစ္ကုိ မိမိတို႔ ကုိယ္တုိင္ ၿငီးေငြ႔ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ မိမိတုိ႔ မလုိလား ေသာ ၿငီးေငြ႔စက္ဆုပ္စရာတုိ႔၏ ျဖစ္ပြားခ်က္တုိ႔ကုိ မိမိတို႔အမွန္တကယ္ ျမင္၊ ေတြ႔၊ ၾကား၊ သိေနရခ်က္တုိ႔႔၌ ရွာေဖြပယ္သတ္ရေပလိမ့္မည္။ စည္းကမ္း(၀ါ) သီလဆုိေသာအရာမ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက လူတုိ႔လုိက္ နာအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသာျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ မ လုိက္နာပဲ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ ျဖစ္ပြားခ်က္တုိ႔ကုိ ေစ့ေစ့ ငုငုေလ့လာၾကည့္မိဖုိ႔သာလုိပါသည္။

အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ မသိမျမင္ပါပဲလွ်က္ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရဖုိ႔ ျပဳလုပ္ေန ၾကသူေတြမ်ားေလေလ လူသားေလာကႀကီး ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေလေလျဖစ္ ေပေတာ့မည္။ အက်ဳိးကုိမသိပါပဲႏွင့္ အေၾကာင္းကုိ ျပဳလုပ္သူဟူရ် ္ ေၾကာင္း က်ဳိးညီညြတ္ေသာေလာက၌ လုံး၀(လုံး၀)မရွိပါ။ အ႐ူးႏွင့္ကေလးတုိ႔၌သာ ရွိ ေကာင္း ရွိေပလိမ့္မည္။မိတ္ေဆြ သင္ျပဳလုပ္ေနေသာ ျပဳလုပ္မူတုိင္းသည္ အ က်ဳိးကုိသိျမင္ၿပီး ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါ၏ေလာ။

စည္းကမ္းသီလ၊ မေစာင့္ၾကေသာ၊္

ကမာၻေပၚဖြား၊ လူသားမ်ားစြာ၊

သူက႐ုိင္းစုိင္း၊ ကုိယ္႐ုိင္းစုိင္းႏွင့္……

ေစာင့္စည္းစည္းကမ္း၊အမိဖမ္းေသာ္၊

ရမ္းေရာ္ထင္ျမင္၊ ကင္းေ၀းစင္မွ

သူလည္းယဥ္ေက်း၊ ကုိယ္ယဥ္ေက်းႏွင့္……

အလုပ္ပန္းတုိင္၊ ပန္းတုိင္အလုပ္

အဟုတ္အဟပ္၊ ဟပ္စပ္ပါမွ

ဘ၀နိဂုံး၊ အၿပီးဖုံးလိမ့္……

About koyo

has written 23 post in this Website..