ျပည္ပေရာက္ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားကဦးသိန္းစိန္၏ ဖိတ္ေခၚမွဳကုိ တုန္႕ျပန္ခ်က္

 

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ျပည္ပသုိ႕ ေရာက္ရွိေနခ့ဲေသာ ၿမန္မာမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္ လာရန္လမ္း ဖြင့္ဖိတ္   ေခၚသည့္ သတင္းကို ၾသဂုတ္လ(၁၇) ရက္ေန႔တြင္ေနၿပည္ေတာ္မွသတင္း ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။ထုိသတင္းကုိ တရား၀င္ ေၾကညာခ်က္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လုိအပ္ေပသည္။

ကြ်နဳပ္တုိ႕ ျပည္ပေရာက္ေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးဆက္ အသီးသီးက ထုိထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ တဦးခ်င္း အျမင္ သေဘာထားမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညွိနွိုင္းၾကျပီး ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိသေဘာတူ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

၁။ ျပည္ပသိုိ႕ေရာက္ေနသူမ်ားကုိ လမ္းဖြင့္ဖိတ္ေခၚလုိက္ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အတြက္ၾကိဳဆုိ ေသာ္လည္း အဆင့္ေက်ာ္ေနသည္ဟု ျမင္သည္။ျပည္တြင္းရွိ နိဳင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္ထိလႊြတ္ မေပးပဲထားရွိျပီး ျပည္ပတြင္ရွိေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားကုိလက္ကမ္းၾကိဳဆုိျခင္းသည္ ပထမဆံုး လုပ္ရ မည့္ အလုပ္မဟုတ္ေျခ ပထမဦးစြာျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပည္တြင္းရွိ နိဳင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရးျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ဦးတည္သည့္ ပထမဆံုး ယံုၾကည္ မွဳတည္ေဆာက္သည့္ေျခလွမ္းတရပ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

၂။ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူကုိ ယံုၾကည္ဖုိ႕လုိသည္ ျပည္သူလုိလားခ်က္ကုိ ရဲရဲ၀င့္၀င့္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚရဲဖုိ႕လုိသည္။ယေန႕ နိဳင္ငံေရး အတုိက္ခံမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ လုိလားခ်က္မွာ နိဳင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး  ခၽြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ေျမာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္မွာ ျပည္သူလူထုၾကီးက လုိလုိလားလား အားတက္သေရာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္နိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ယေန႕ျပည္သူမ်ားလုိလားေနသည္မွာ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ေၾကာက္လန္႕ကင္းကြာ ေနနိဳင္ေရး၊လြတ္လပ္စြာ စီးပြားရွာေဖြခြင့္ ရရွိေရး၊လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ရရွိ ေရး၊လြတ္လပ္စြာစည္းရံုးပုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိေရးတုိ႕ပင္ျဖစ္သည္။

၃။ မဆလ ေခတ္မွ ယေန႕စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဆက္ဆက္ လက္ေအာက္တြင္ ျပည္သူမ်ား ေၾကာက္လန္႔ စြာျဖင့္ အေၾကာက္တရားေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနၾကရျပီး တရား ဥပေဒကင္းမ့ဲသည့္ စစ္အာဏာစက္ေအာက္ တြင္ ၾကီးပ်င္းလာခ့ဲၾကသည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအား ရြံေၾကာက္ၾကီး ျဖစ္ေနၾကခ့ဲရသည္။ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းေနၾကရသျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘ၀ ျပည္သူ႕အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႕လုိလားခ်က္၊ ျပည္သူ႕နစ္နာခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပခြင့္မရပဲ ဆိတ္သုံးခ့ဲရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ား အေနနွင့္လည္း အဓမၼဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသူမ်ား ပီပီ မိမိတုိ႕၏ တရားမ့ဲ လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ တန္ၿပန္ဒဏ္ခတ္ခံရနိဳင္မွဳအတြက္ ရတက္မေအး အေစာင့္ အထပ္ထပ္ခ်၍ ၿပည္သူၾကားတြင္မတိုးရဲဘဲၿပည္သူႏွင့္ကင္းကြာလွ်က္အက်ဥ္းက် ေန ရသည့္ ဘ၀ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား အက်ဥ္းက်ေနသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ား လည္းအက်ဥ္း က် ေနရသည့္ ဘ၀ျဖစ္သည္။

၄။ ထုိအခ်က္ကုိ ေဖာက္ထြက္ရန္မွာ  ၿပည္သူရိုေေသေလးစားေသာ အစုိးရတရပ္ျဖစ္လာရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲနိဳင္ဖုိ႕လုိသည္။ျပည္သူမ်ားလုိလားခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ အစုိးရျဖစ္လာလ်ွင္ ျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ခင္္ ကိုး စားမွဳကုိ ရရွိလာေပလိမ့္မည္။ေကာင္းမြန္ေသာ အစုိးရကုိ ျပည္သူမ်ားက ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသျပီးတရား ဥပေဒ အတုိင္း လုိက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္  ျပည္သူ႕ အက်ိဳးအတြက္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မိမိသေဘာနွင့္ မိမိ လုိလုိလားလား စိတ္ပါလက္ပါ ၀ုိင္း၀န္းီ လုပ္ေဆာင္ၾကလ်ွင္ တုိင္းျပည္ၾကီး ဆင္းရဲတြင္းမွ လ်ွင္ျမန္စြာ ရုန္းထြက္၍ အာရွတုိက္တြင္ တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေသာ လူအခြင့္ေရး ျပည့္၀သည့္ အာရွတုိက္၏က်ား တေကာင္အျဖစ္ ဦးေမာ့နိဳင္မည့္ အေျခေနသုိ႕ ေရာက္ရွိနိဳင္ပါသည္။ေရာက္ရွိေစခ်င္ပါသည္။

၅။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးအေနနွင့္ ျပည္သူကုိ ယံုၾကည္ရန္၊ ျပည္သူကုိ တရား ဥပေဒအရ ကာကြယ္ ေပး ရန္ တုိင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အမိနိုင္ငံအတြက္ အသက္ေပး၍ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေန ရ ေသာ နိဳင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ရန္သူအျဖစ္မျမင္ပဲ မိမိက့ဲသုိ႕ တုိင္းျပည္ ခ်စ္ စိတ္ရွိေသာ္လည္း သေဘာ ထား  အျမင္မတူသည့္ အတုိက္အခံအျဖစ္ သေဘာထား၍ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ အျမင္ကြဲလြဲမွဳရွိျခင္းကုိ လက္ခံံအသိမွတ္ျပဳ၍ အျမန္ဆံုးလြတ္ေပးရန္ ပန္ၾကားလုိက္သည္။

၆။ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိလြတ္ေပးျပီး ျပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္မ်ားကုိ လက္ကမ္းၾကိဳဆုိလွ်င္ သင့္ေလွ်ာ္ ေလ်ာက္ ပတ္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ကၽြနဳပ္တုိ႕က ၾကိဳဆုိၾကမည္ျဖစ္ သည္။ သို႕ရာတြင္ ယခု ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားပါရွိေနသျဖင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ ဦးတည္ထားျခင္းမရွိဟု သံုးသပ္သည္။ျပည္တြင္းရွိ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ကုိ လြတ္ေပးျပီးေနာက္ ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ ျပည္ပရွိ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား အားလံုးကုိ အေထြေထြလြတ္ ျငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပး၍ ျပန္လည္ ေခၚယူသင့္သည္။

၇။ ထိုမွ တဆင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးွ၊ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဆဲေရးအတြက္ ယေန႕တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ မ်ားတြင္ေတာက္ေလာင္ေနေသာ စစ္မီးလ်ွံမ်ားကုိ အတူတကြ တက္ညီလက္ညီ၀ုိင္း၀န္း၍ၿပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ၿငိမ္းသတ္ ရန္ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္နိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အမိျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ၾကီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျပန္လည္၀င့္ၾကြားလာနိဳင္ေရးကုိ ေမ်ွာ္မွန္းလွ်က္

 

တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္ျမတ္နိဳးသူမ်ား

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၊ မိုးသီးဇြန္ ၊ သက္ထြန္း ၊ သန္းဝင္း ၊ မူးသာ (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ)

ဆန္နီေအာင္သန္းဦး (ဂ်ာမနီ)၊    ေက်ာ္သန္း (နယူးေဒလီ)

ကိုကိုေအာင္ (တိုက်ိဳ)၊ သန္းေဆြ ((တိုက်ိဳ ဂ်ပန္)

မင္းႏုိင္ ၊ လားရွိုးသိန္းေအာင္ (ဂ်င္မီဂ်က္) (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ)

 

kai

About kai

Kai has written 992 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF