ဒီယြန္ေဖာ္ကြ်န္းရဲ ့ ေန ့စဥ္လက္ေတြ ့အသံုးခ်ဂမီၻရ အေၾကာင္းကိုအႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ ့အပိုင္းေတြခြဲျပီး

ကြ်န္ေတာ္တင္ျပသြားပါမယ္။ဂမီၻရ ဂႏၶာရီစသည့္စကားလံုးတို ့ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုးယိုးကားယားျဖစ္

စရာမရွိေပ။အမွန္မွာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ စိတ္စြမ္းရည္ကို အသံုးျပဳျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ျပင္

ဤပညာရပ္သည္ သိပၸံပညာဟုပင္ဆိုႏိုင္ျပီး ရုပ္နယ္လြန္အဆင့္တြင္ သတိရွိရွိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္

ေလ့က်င့္အားထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ဤပညာရပ္တြင္ ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းမရွိေပ။အသံုးခ်သူႏွင့္

သာဆိုင္သည္။သို ့ေသာ္ကံေကာင္းသည္မွာစစ္မွန္ေသာ ဂမီၻရစြမ္းရည္သည္ မွန္ကန္ေသာေလ့က်င့္

မႈႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးရွိသူတို ့တြင္သာေပါက္ဖြားေပၚထြက္ႏိုင္ရာ ၎တို႔အေနျဖင့္

ကိုယ္က်ဳိးႏွင့္မေကာင္းမႈအတြက္အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ေပ။သို႔ရာတြင္ စိတ္ႏွလံုးယုတ္မာေသာ

ေအာက္လမ္းေမွာ္ဆရာမ်ားက အျခားသူမ်ားကိုထိခိုက္ေအာင္လုပ္ေနေသာအခ်က္မွာလည္းအထင္

အရွားပင္ျဖစ္ေပသည္။

(ဒီယြန္ေဖာ္ကြ်န္းသည္ အေနာက္တိုင္းသူျဖစ္၍သူ႔က်င့္စဥ္မ်ားမွာသူ၏စစ္မွန္ေသာ

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေျခခံ၍ေရးျခင္းျဖစ္ရာ အေနာက္တိုင္းဆန္ ေသာ္လည္း အလြန္ေကာင္း

မြန္လွေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဆံုးျဖတ္ပါသည္။  -စာေရးသူ)

 

အသံုးခ်ဂမီၻရ(၁)

ဂႏၶာရီပညာရပ္၏အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမွာ ရွာေဖြမွသာရရွိေပမည္။ရမ္းသမ္းလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ဒုကၡေတြ႔

ေပလိ္မ့္မည္။ဤပညာရပ္တြင္ ကိုယ္က်င့္သီလသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္း

လ်င္ ေအာက္လမ္းဆရာသာျဖစ္သြားမည္။ဂႏၶာရီပညာရွင္ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ထို႔ေၾကာင့္ဆရာရွင္တို႔သည္

သာဝကမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္သီလခိုင္မာေျဖာင့္မတ္ေအာင္ဦးစြာအားထုတ္ေစ၍ ထိုအရည္အေသြးျပည့္မွီ

သည္အထိေလ့လာအကဲခတ္ျပီးမွပညာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဂႏၶာရီပညာရပ္တြင္ ေလ့က်င့္ေအာင္ျမင္ျခင္း၏အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖဴစင္

ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ၊အသိဉာဏ္သန္႔ရွင္းမႈရွိျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ေလ့က်င့္သူသည္ စိတ္အလိုမလိုက္ရ။

ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းေကာင္းစြာညီညြတ္မွ်တေနေစရမည္။ပညာကိုသိရုံျဖင့္မရ။ပညာႏွင့္တသားတည္းျဖစ္

ေအာင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ အားထုတ္ရမည္။ထိုအခ်က္သည္အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္ျပီး သဘာဝ

၏အႏိၱမအခ်က္ကို၎ကဆံုးျဖတ္ေပလိမ့္မည္။

အျခားေသာ့ခ်က္မ်ားမွာ ဂႏၶာရီပညာရပ္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေပၚယံမဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္နက္ရႈိင္းစြာ

သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္က်င့္စဥ္မ်ား၏အခ်ိန္ဇယားကိုနားလည္ျခင္းျဖစ္သည္။သိျခင္းႏွင့္နားလည္

ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပညာသည္ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။အသိဉာဏ္ရွိမႈႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္မႈ

ေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိေသာက်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္လာေပမည္။သဘာဝ၏စြမ္းအင္စီးဆင္းမႈစည္းခ်က္မ်ားကို

ထိုးထြင္းနားျခင္းျဖင့္ ဂႏၶာရီပညာရပ္တြင္ မ်ားစြာတိုးတက္လာေပမည္။သို႔ေသာ္ သင္သည္ ကံအ

ေၾကာင္းတရားမ်ားကို သတိျပဳနားလည္ရမည္။မလြဲမေသြဖန္လာမည့္ကံအေၾကာင္းတို႔ကိုေက်ာ္

လႊားရန္ ဂႏၶာရီစြမ္းရည္မ်ားသံုး၍ရမည္မဟုတ္ေပ။သို႔ရာတြင္ ထိုကံတရားတို႔၏ေၾကာင္းက်ဳိးကို

နားလည္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစား၍နိယာမႏွင့္အညီသင္လုပ္ႏိုင္ေသာအေကာင္းဆံုးအလုပ္တြင္ဤ

ပညာရပ္ကိုအသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။(ဝဋ္နာကံနာရွိသူမ်ားကို ကုသ၍မရႏိုင္ေသာ္လည္း

တတ္ႏိုင္သမွ်အေကာင္းဆံုးကုသေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။)

 

 

ကြ်ႏု္ပ္တို ့ျဖစ္ပ်က္သမွ်အေၾကာင္းအရာတိုင္းကို အကုန္လံုးႏွစ္သက္လက္မခံႏိုင္သည္မွာရိုးရွင္းေသာအေျခခံ

အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္သည္။အမွန္မွာ အတိတ္ကံတို႔သီးပြင့္လာေအာင္မ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္တြင္အားထုတ္မႈ

ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ကိုယ္လုပ္သမွ်ကိုယ္ခံရျခင္းသာျဖစ္သည္။ဂႏၶာရီပညာရပ္တြင္ ဟိုစပ္စပ္ သည္စပ္စပ္

ေလွ်ာက္လုပ္သူတို႔သည္ မေကာင္းေသာ သားရဲသဖြယ္နိမ့္က်ေသာစြမ္းအင္မ်ားကိုသာရရွိေပလိမ့္မည္။

ျဖဴစင္ရိုးသား၍အရည္အေသြးျပည့္ဝသူတို႔သာလွ်င္စစ္မွန္ေသာ စြမ္းအင္မ်ားကိုရရွိမည္။ထိုသို႔ေသာအရည္

အေသြးမ်ားကို လြယ္ကူစြာမရႏိုင္ေပ။ထို႔ေၾကာင္ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ကိုဆန္းစစ္၍ျပဳျပင္ရ

မည္။သို႔ေသာ္ သိမ္ေမြ႔ေသာမသိစိတ္၏အေျခအေနမ်ားကိုဆန္းစစ္ရာတြင္ သိပ္မလြယ္ကူေပ။မသိစိတ္၏

သဘာဝသည္ အလံုးစံုမွတ္သားထားတတ္၍ အလြယ္ပင္ထိခိုက္ႏိုင္ေပသည္။ျပႆနာမ်ားႏွင့္ၾကံဳေသာအခါ

ပုဂၢိဳလ္စြဲမထား၍ေျဖာင့္မတ္စြာမစဥ္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ကိုယ့္အတၱကိုသာဗဟိုျပဳ၍စဥ္းစားေတာ့သည္။ဤအခ်က္

ႏွစ္ခ်က္ကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ျပႆနာ၏သေဘာသဘာဝကိုမွန္ကန္စြာႏွလံုးသြင္းႏိုင္မႈႏွင့္စူးစိုက္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္

တို႔ျဖစ္သည္။ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။တစ္ခ်ဳိ ့ျပႆနာမ်ားကိုမေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ္လည္း

ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္ ျပႆနာကိုမေျဖရွင္းႏိုင္ေသာအခါ ေၾကာင္း

က်ဳိးဆက္စပ္မႈကိုနားမလည္ႏိုင္ေပ။စိတ္တြင္မေက်လည္ေသာအခါ မည္သည့္ျပႆနာမဆို သိစိတ္တြင္ထိ

ခိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္လာမည္။စိတ္ေထာင္း၍ကိုယ္ေၾကမည္။သိစိတ္တြင္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္သိမ္ေမြ႔ေသာအ

ဆင့္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြား၍ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ေၾကာင္းက်ုဳိးျဖစ္စဥ္သည္ အာရုံမ်ားတြင္ရႈပ္ေထြးစြာဖြဲ႔ယွက္

လ်က္ရွိရာ ကာလသံုးပါးကိုလြန္ေသာသီးျခားသိစိတ္သည္ ကြန္ျမဴနတီ(သို႔)မ်ဳိးႏြယ္ၾကီးတစ္ခုလံုး၏သိစိတ္တြင္

ေပါင္းစပ္ပါဝင္သကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။(ကိုယ့္အေဖကိုဆဲလ်င္ သားသမီးေတြေက်နပ္မည္မဟုတ္။ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို

ဆဲလ်င္တစ္မ်ဳိးလံုးေက်နပ္မည္မဟုတ္။)

စိတ္အလႊာတိုင္းတြင္ သီးသန္႔ စြမ္းရည္၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားရွိသည္။အေတြ႔အၾကံဳျပည့္ဝျပီး

ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားေသာဂႏၶာရီပညာျဖင့္ဤစြမ္းအင္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာနယ္နိမိတ္မ်ား၊စည္းမ်ဥ္း

မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ဂႏၶာရီပညာရပ္တြင္ေသခ်ာစြာအနက္ဖြင့္ထားေသာ ကန္႔သတ္

ခ်က္ နယ္နိမိတ္မ်ားရွိသည္။အသိစိတ္တြင္အားနည္းခ်က္မရွိလွ်င္ ေဘးမက်ေရာက္ႏိုင္ေပ။စိတ္ဝိဉာဏ္ဆိုင္ရာ

ကုသမႈသည္ သိစိတ္ကိုမွန္ကန္စြာထိန္းညွိမႈရွိျခင္းႏွင့္ရည္ရြယ္ထားေသာက်င့္စဥ္မ်ားေသခ်ာစြာေလ့က်င့္ထား

မႈရွိျခင္း တို႔တြင္သာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေပမည္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..

   Send article as PDF