အသံုးခ်ဂမီၻရ(၂)

ဒီယြန္ေဖာ္ကြ်န္း က“ဝိဉာဏ္”ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈံးကိုေဖာ္ျပရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔သံုးေသာလူ႔ကိုယ္ေသြးစြမ္းရည္ထက္

သာလြန္ေသာအရာ(အတၱမ ေဗာဓိမန)ကိုမဆိုလိုပါ။သူ(မ)ဆိုလိုသည္မွာ သိမ္ေမြ႔ေသာ အာရံုသိစိတ္ကိုသာဆိုလို

သည္။သို႔မဟုတ္လူ႔ဝိဉာဏ္ရွိ အာရုံစြမ္းရည္မ်ား ဟုဆိုႏိုင္သည္။ရုပ္ပိုင္းတြင္မတည္ေသာစြမ္းရည္မ်ားသာျဖစ္၏။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္မႈျဖင့္မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ဒီလိႈင္းႏွင့္ဝဲဂယက္ကဲ့သို႔ေသာကိစၥမ်ား လူသားမ်ား

တြင္ရွိသည္။(Chaos သီအိုရီကိုေလ့လာၾကည့္လ်င္ သိႏိုင္သည္။)မွန္သည္။အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ သိစိတ္

၏အဆင့္မ်ားမွေပၚေပါက္လာသည္။သိမ္ေမြ႔ေသာအဆင့္မ်ားရွိစြမ္းအင္မ်ား၏စီးဆင္းမႈသည္ အေျခအေနတိုင္းႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာက်င့္စဥ္အေျမာက္အမ်ားကိုသယ္ေဆာင္လာသည္။အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသိစိတ္အလႊာမ်ားအားလံုး

သည္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ျပီး နီးကပ္စြာဆက္စပ္လ်က္ရွိေပသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္အာရုံ

ငါးပါးသာမက မဖြံ႔ျဖိဳးေသးေသာသိမ္ေမြ႔သည့္အဆင့္ျမင့္အာရုံမ်ားရွိသည္။ဂႏၶာရီပညာရွင္ေလာင္းလ်ာသည္

ထိုသိမ္ေမြ႔ေသာအာရံုမ်ားကိုႏိုးၾကားထက္ျမက္ေအာင္ေလ့က်င့္၍ ထိုအာရုံမ်ားတြင္ထင္ဟပ္လာေသာခံစားမႈ

မ်ားကိုရွင္းလင္းစြာသိႏိုင္ရန္အားထုတ္သည္။(ႏွာေခါင္းသည္ အနံ႔မ်ားကိုအာရံုခံႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္အနံ႔တိုင္းကို

မည္သည့္ရနံ႔ျဖစ္သည္ဟုခြဲျခားရန္မလြယ္ကူေပ။သိမ္ေမြ႔ေသာသိစိတ္တြင္ထင္ဟပ္လာေသာဓမၼာရုံမ်ားကိုခြဲျခား

ရန္မွာအလြန္ခက္ခဲသည္။-စာေရးသူ)။သို႔မွသာစြမ္းအင္စီးမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင္းက်ဳိးျဖစ္စဥ္မ်ားကိုး က်ယ္ျပန္႔ရွင္းလင္းစြာျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။

ေကာင္းစြာေလ့က်င့္မႈမျပဳပါက ထိုအာရံုမ်ားေသခ်ာႏိုးၾကားလာမည္မဟုတ္ပါ။ထိုအခါသိမ္ေမြ႔ေသာဓမၼာရုံ

ခံစားမႈမ်ားကို သတိမျပဳမိျခင္း၊တလြဲသေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ နားမလည္ျခင္းတို႔ျဖစ္လာမည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔

သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဝန္းက်င္ရွိ ခံစားခ်က္မ်ား ၊အေတြးမ်ားႏွင့္လိပ္ျပာ(သို႔)နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာသဘာဝ၏

အရည္အေသြးမ်ားကလႊမ္းမိုးျခင္းကိုခံစားရသည္။(ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနသူအနီးတြင္ေနပါက သင္ပါဝမ္းနည္း

လာမည္။သခ်ၤဳ ိင္းတြင္ထိုင္ေနျခင္းႏွင့္ ဘုရားေပၚတြင္ထိုင္ေနျခင္း၏ကြဲျပားေသာသင့္ခံစားခ်က္ကိုစဥ္းစားပါ။)

လူအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္တိုက္ရိုက္မဟုတ္ဘဲမသိမသာသြယ္ဝိုက္၍လႊမ္းမိုးခံရေလ့ရွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္လႊမ္းမိုး

ေသာအာရံုမ်ားကိုေကာင္းစြာသတိျပဳေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေကာင္းစြာ

လက္ခံႏိုင္လာျပီးကြ်န္ေတာ္တို႔၏ၾကံ့ခိုင္ေသာခံစားမႈႏွင့္အေတြးမ်ားတိုင္ေအာင္ေဖာက္ထြင္း၍ထိုပတ္ဝန္းက်င္

ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္။(သီလသမာဓိျမင့္မားေသာဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ေမတၱာဓာတ္

ပို႔လႊတ္ေသာအခါ၊ေဒသနာမ်ားရြတ္ဖတ္ေသာအခါ စိတ္တြင္လံုျခံဳရာရသကဲ့ျဖစ္သည္။ဤတြင္Ether ဆိုေသာ

စကားလံုးကိုရွင္းရန္လိုပါသည္။အသံၾကားႏိုင္ရန္ေလသည္ၾကားခံအျဖစ္လိုသကဲ့သို႔ အီသာသည္ စိတ္ခ်င္း

ဆက္သြယ္ရာတြင္ၾကားခံျဖစ္ျပီး၎သည္စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳထားသည္ဟုဆိုၾကသည္။)တစ္ပါးသူ

ေၾကာင့္စိတ္တြင္လံုျခံဳလာျခင္းသည္ တစ္ကယ္ၾကံ့ခိုင္ေသာစိတ္မဟုတ္ေခ်။ထို႔ေၾကာင့္ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္

ေအာင္ေလ့က်င့္ရမည္။သို႔ေသာ္ ေလ့က်င့္ေသာ္လည္းအရည္အေသြးမျပည့္ဝေသာဂႏၶာရီဆရာတို႔သည္ မိမိ

တို႔အစြမ္းျဖင့္လူအထင္ၾကီးေအာင္ျပဳမိတတ္ၾကသည္။ပညာျပည့္ဝေသာ ပညာရွင္မ်ားမွာမိမိကိစၥကိုျပီးေျမာက္

ေအာင္ သိုသိပ္စြာေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။

အရည္အေသြးမျပည့္ဝေသာဂႏၶာရီဆရာတို႔သည္ မာနေထာင္လႊားျပီးကမာၻၾကီးကိုပင္ေျပာင္းလဲဖို႔အားထုတ္

တတ္ၾကသည္။အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာဂႏၶာရီဆရာတို႔သည္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုဆြဲကိုင္၍သိဒၶိစြမ္းအင္မ်ားကို

ရွာေဖြစုစည္းကာ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာအလုပ္တို႔ကိုသာအားထုတ္ၾကသည္။မိမိဝန္းက်င္ကို အျပဳသေဘာ

ေဆာင္သည့္စိတ္စြမ္းအင္မ်ားလႊမ္းမိုးေစ၏။ထိုအျခင္းအရာသည္ ပထမအဆင့္တြင္ကိုယ္က်င့္ျဖဴစင္ေအာင္

ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ဂႏၶာရီပညာရပ္တြင္ ပထမအဆင့္သည္ စိတ္စင္ၾကယ္ေစရန္ျဖစ္

ျပီး ဒုတိယအဆင့္တြင္စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ကပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမည္သို႔အျပဳသေဘာေဆာင္လႊမ္းမိုးသည္ကို

သိရွိရန္ျဖစ္ေပသည္။

အသံုးခ်ဂမီၻရ(၃) – ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွစတင္ရမည္။ပတ္ဝန္းက်င္က မိမိအေပၚလႊမ္းမိုးမႈမ်ား

ကင္းလြတ္သည္အထိေလ့က်င့္ရမည္။သို႔မဟုတ္ပါကပတ္ဝန္းက်င္ကိုစိတ္စြမ္းအင္ျဖင့္ျပန္လည္လႊမ္းမိုးရန္မည္

သည့္က်င့္စဥ္မွ်ကြ်န္ေတာ္တို႔မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပ။ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုစိတ္စြမ္းအင္ျဖင့္လႊမ္းမိုးလာႏိုင္

ေသာအခါပတ္ဝန္းက်င္ကကြ်န္ေတာ္တို႔အားမလႊမ္းမိုးမေျပာင္းလဲႏိုင္ေတာ့သည္ကိုဝိေရာဓိမကင္းဘဲျဖစ္လိမ့္မည္။

အတြင္းအဇၩတၱ သဟဇာတျဖစ္ဖို႔သည္ပဓာနအက်ဆံုးျဖစ္သည္။ဘာဝနာစီးျဖန္းမႈသည္ အလြန္တန္ဘိုးရွိသည္။

ျပႆနာ၏အေၾကာင္းအရာကိုေျဖရွင္းဖို႔ထက္စိတ္ဝိဉာဏ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္၍လူးလြန္႔ႏိုးၾကားေစဖို႔သာမူတည္သည္။

စိတ္တြင္ပံုေဖာ္နားလည္ထားေသာအျမင့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့ဘဲျမွဳပ္ႏွံထားမႈတြင္မူတည္သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဂႏၶာရီပညာေပါက္ေျမာက္ရန္အတြက္ အတၱမၾကီးဘဲစိတ္ဝိဉာဏ္ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္မႈကိုဗဟိုျပဳ

၍ေလ့က်င့္မႈသည္ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ရုပ္ျဒပ္မွစြမ္းအင္ဆြဲထုတ္ရန္မဟုတ္ဘဲ နာမ္ဓာတ္မွသာစြမ္းအင္ရယူရန္

ျဖစ္၏။ အတြင္းအဇၩတၱညီညြတ္ေအာင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ဗဟိဒၶိအေျခအေနမ်ားကိုပိုမို

ေကာင္းမြန္စြာထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္လာႏိုင္ေပမည္။မိမိကိုယ္ကိုရိုးသားစြာသံုးသပ္အကဲျဖတ္ႏိုင္ဖို႔သည္အလြန္အ

ေရးၾကီးလွသည္။မိမိ၏သိစိတ္ပိုင္း ၊ဉာဏ္ပိုင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္၍ျပဳျပင္ ကုသရမည္။စိတ္တြင္ျဖစ္

ပ်က္သမွ်အေျခအေနတိုင္းကိုမလြတ္ေအာင္သံုးသပ္ႏိုင္မည္။လက္ခံႏိုင္ရမည္။(သူမ်ားအေပၚမနာလိုဝန္တိုစိတ္

ေပၚလ်ွင္သိေအာင္ၾကိဳးစား၍ထိုစိတ္ကိုဆံုးမရမည္။ငါသူေတာ္ေကာင္းျဖစ္လို႔ထိုစိတ္မ်ဳိးမျဖစ္ဘူး မရွိဘူးဟူ၍

အထင္မၾကီးသင့္ပါ။ကိုယ့္စိတ္ကိုရိုးသားစြာအကဲခတ္၍မေကာင္းလ်င္မေကာင္းဟုလက္ခံကာျပဳျပင္ႏိုင္ရမည္။)

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ့္စိတ္ကိုမလြတ္တန္းသိေအာင္အားထုတ္ရ၏။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေသခ်ာသိေသာအခါ

ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသိလာမည္။က်င့္စဥ္မ်ားသည္ ယာဥ္သဖြယ္ျဖစ္သည္။၎တို႔အေပၚ၌ဖက္တြယ္ထားပါ

ကထိုေနရာတြင္သာရပ္တန္႔ေနမည္။လြတ္ေျမာက္မႈကိုမေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပ။ထို႔ေၾကာင့္အေဆာင္ လက္ဖြဲ႔

မ်ားသည္ထိုအေဆာင္ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားမွလြဲ၍က်န္သူမ်ားအတြက္တန္ဘိုးမဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္

သာမန္လူမ်ားကိုဦးတည္ေသာေမွာ္ပညာအခမ္းအနားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏အဆံုးသတ္မ်ားသည္ျပင္းထန္

ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။(လူသစ္မ်ားကိုသာဝကအျဖစ္လက္ခံ၍သိဒၶိတက္ေပးေသာ

အခမ္းအနားမ်ားတြင္သင္သည္ထိုအဆင့္ကိုေက်ာ္လြန္ျပီးသူျဖစ္ကမည္သို႔မ်ွအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိသကဲ့

သို႔ျဖစ္သည္။)လူအမ်ားသည္ အေၾကာင္းကိုမၾကည့္အက်ဳိးကိုသာဂရုျပဳၾကသည္။ေရာဂါကိုမကု၊ေဝဒနာကို

သာကုၾကသည္။(အဆုတ္အေအးပတ္၍ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းတြင္လတ္တေလာေဝဒနာျဖစ္ေသာေခ်ာင္းဆိုးသက္

သာေစရန္ေမာ္ဖိန္းေပးသကဲ့သို႔ပင္။)ထိုအခါမည္သည့္တိုးတက္မႈမွ်မရွိႏိုင္ေပ။အေၾကာင္းရင္းမွန္ကိုေသခ်ာစြာ

ေလ့လာသင္ယူ၍ကုသမွသာစစ္မွန္ေသာကုသမႈ ႏွင့္စစ္မွန္ေသာတိုးတက္မႈရွိေပမည္။

အျခားေသာ တြဲဖက္အရည္အခ်င္းမ်ားမွာမိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာ၊စိတ္ခံစားမႈအရေသာ္

လည္းေကာင္း ၊ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းအရေသာ္လည္းေကာင္းတုန္႔ျပန္မႈကင္းျခင္းႏွင့္ေဒါသစိတ္ကိုေအာင္ႏိုင္

ေစရန္ေမတၱာ ၊ဂရုဏာပြားမ်ားျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္႕ရြံထိတ္လန္႔မႈတို႔ကိုေက်ာ္လႊားရန္ စိတ္ကူးအာရံုမ်ားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႕ရြံမႈသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔စိတ္ကူးမႈ

၏ထုတ္ကုန္စစ္စစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..