အသံုးခ်ဂမီၻရ(၄)-အတိတ္ဘဝကို သတိရျခင္း(က)

လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတို႔ အရင္ဘဝေဟာင္းအေၾကာင္းကို စပ္စုခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊မက္ေမာ

တြယ္ဖက္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း သိလိုၾကသည္။မွန္ကန္စြာ

နားလည္ဖို႔ရန္အတြက္မဟုတ္ေပ။ထိုထိုေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္အေျခမတည္ဘဲအတိတ္ဘဝရင္းျမစ္

မ်ားကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္တန္ဘိုးရွိေသာစစ္မွန္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိတတ္သည္။ထိုအခ်က္

မ်ားသည္ လက္ရွိရွင္သန္ေနေသာဘဝ၏ေသာကမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္အားေပးႏုိင္သည္။အသိဉာဏ္ႏိုးၾကားဘို႔ရန္

အတြက္မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုပါယူေဆာင္လာသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ကြ်န္ေတာ္တို႔အာရံုမ်ားတြင္

ဘယ္အခါမွထင္ဟပ္မလာေတာ့မည့္အတိတ္ဘဝ၏ အားနည္းခ်က္ ႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုမည္သို႔ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့

သည္ကိုနားလည္လာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္အနာဂတ္တြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔

အားေပးေပလိမ့္မည္။ဘဝေဟာင္းမ်ားစြာ၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုျပန္လည္တူးဆြျခင္း၏ျပႆနာတစ္ရပ္

မွာ ေဝဝါးပံုပ်က္ေနျခင္းပင္။အတိတ္ကိုျပန္လည္မွတ္မိသူမ်ား(လူဝင္စားမ်ားကိုဆိုလိုဟန္ရွိသည္။)သည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေမွးေမွးမွိန္မွိန္သာျဖစ္သည္။သူတို႔တြင္ သိစိတ္အရည္အခ်င္းနိမ့္က်ေနေသာေၾကာင့္

ရွင္းလင္းစြာမျမင္ၾကေပ။သို႔အတြက္ရွင္းလင္းစြာျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားဘို႔လိုသည္။

သို႔မဟုတ္လ်ွင္လက္ရွိဘဝ၏သိစိတ္ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈေၾကာင့္ကိုယ္ျမင္ခ်င္ရာျမင္ေပမည္။ထိုအျမင္တြင္

လက္ရွိသိစိတ္၏စြဲလန္းမႈ၊ေမွ်ာ္လင့္မႈႏွင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအတၱေနာမတိမ်ားေၾကာင့္အခ်က္အလက္မ်ား

သည္မႈန္ဝါးေနမည္။လံုးဝခြ်တ္ယြင္းေနမည္ျဖစ္သည္။အစြဲမရွိဘဲျမင္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားဘို႔ပင္ျဖစ္သည္။

(ဤေနရာတြင္သူ(မ)၏ဘဝသံသရာလည္ပံုအယူအဆမွာ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ႏွင့္

အနည္းငယ္ဆင္တူရာသူ(မ)သည္သီအိုဆိုဖီအသင္းဝင္ျဖစ္ခဲ့ဘူးသျဖင့္ဗုဒၶဝါဒကိုေလ့လာခဲ့ပံုရသည္ဟု

ထင္ပါသည္။အတိတ္ကိုသာမန္သတိရသူမ်ားမွာဇာတိႆရဉာဏ္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။သူတို႔သည္ေၾကာင္း

က်ဳိးကိုေကာင္းစြာမျမင္ ၊ထင္ရာသာျမင္ၾကသျဖင့္ အက်ဳိးမဲ့ၾကေလသည္။ဇာတ္ေတာ္တစ္ခုတြင္ထိုဉာဏ္ရ

သူမ်ားကအတိတ္တြင္ေကာင္းတာလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းလက္ရွိဘဝမေကာင္းရပံု၊မေကာင္းတာလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း

လက္ရွိဘဝခ်မ္းသာပံုတို႔ေၾကာင့္ယံုမွားသံသယျဖစ္ၾကျခင္းအေၾကာင္းပါသည္။ဘုရားရွင္သည္ ပုေဗၺနိဝါသေခၚ

မိမိ၏အတိတ္သာမကအားလံုး၏အတိတ္တို႔ကိုေၾကာင္းက်ဳိးႏွင့္တကြပိုင္းျခားဆစ္ျဖာ၍ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္၎ဇာတ္ေတာ္တြင္အျမင္မွားသူမ်ားကိုအမွန္ျမင္ေစခဲ့ပါသည္။)အတၱတြင္အနိမ့္စားအတၱႏွင့္

အျမင့္စားအတၱဟူ၍ခြဲထားသည္။အျမင့္စားအတၱ၏ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈေၾကာင့္အနိမ့္စားအတၱျဖစ္လာသည္။

အနိမ့္စားအတၱသည္လက္ရွိဘဝ၏ရုပ္နာမ္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးစသည္တို႔ကိုဖန္တီးသည္။

(ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္တြင္ ဝိဉာဏပစၥယာ နာမရူပဟုဆိုရာ ဝိဉာဏ္ကိုသူ(မ)ကအနိမ့္စားႏွင့္အျမင့္စား

ဟူ၍ထပ္မံပိုင္းျခားဟန္ရွိသည္)။ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးစသည္တို႔သည္အျမင့္စားအတၱ၏ ပံုပ်က္

ေနေသာေရာင္ျပန္ဟပ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ဘာဝင္စားသည္ဆိုျခင္းမွာယာယီမွ်သာျဖစ္သည္။ဘဝကိုဖန္တီးသည္။

ျဖစ္တည္လာသည္။အေတြ႔အၾကံဳေတြစုေဆာင္းသည္။ကိုယ့္ဟာကိုယ္ဘာဆိုတာထုတ္ေဖာ္သည္။သင္ၾကား

သည္။ရင့္သန္လာသည္။ေနာက္ဆံုးေသသည္။ေသျခင္းတြင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး(ရုပ္ပိုင္း နာမ္ပိုင္း)တို႔၏

ယာဥ္ရထားမ်ားသည္လည္းျပိဳကြဲပ်က္စီးသြားသည္။မည္သည့္အရာမွ်ရွင္သန္မႈမရွိေတာ့ေခ်။(ဗုဒၶဝါဒအရ

အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာရွိသ၍သံသရာဆက္လည္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ေနာက္ဘဝျဖစ္မည့္ကံရွိေနေသးလ်ွင္ျဖစ္ေန

ဦးမည္သာ။)ဤတြင္ဝိဉာဏ္သည္လက္ရွိဝင္စားေသာဘဝမွေနာက္ခႏၶာ ေနာက္ဘဝတည္ေဆာက္ရန္

တန္ဘိုးထုတ္ယူသည္။(အေတာ္မရွင္းလင္းဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ပညာရွိမ်ားေဝဖန္ေတာ္မူၾကပါ။)ထို႔ေနာက္

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ဝိဉာဏ္ပိုင္းတိုးတက္မႈအဆင့္မည္မွ်တြင္ရွိသည္ကိုအလြန္သဘာဝက်စြာ

(စစ္မွန္စြာ)ျမင္ရန္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏အတၱမ်ား(အနိမ့္စား)ကိုေက်ာ္လြန္၍ၾကည့္ရမည့္အစား မာယာသဖြယ္

ယာယီမွ်သာျဖစ္သည့္အၾကမ္းစားအတၱကို မိမိတို႔ထက္ပင္ပိုမိုစစ္မွန္သည္ ထင္ျမင္လာၾကေလျပီျဖစ္၏။

က်င္လည္ခဲ့သမွ်ဘဝမ်ားစြာ၏ တိက်ေသာမွတ္တမ္းမ်ားသည္အနႏၱအာကာသဓာတ္ၾကီးထဲတြင္သိုမွီး

ထားရာသာမန္ဇာတိႆရဉာဏ္ရသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အီသာ(ဝိဉာဏ္ေပါင္းကူး)၏ေရာင္ျပန္ဟပ္

မႈမွရွာေဖြသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္းတိက်မႈမရွိလွေခ်။အာကာသဓာတ္ၾကီးမွထုတ္ယူရန္မွာေျမာက္မ်ားစြာေသာ

က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အရည္အခ်င္းမ်ားလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ပင္။အခ်ဳိ႔မွာပါရမီအရျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕မွာေလ့က်င့္မႈ

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထိုအေၾကာင္းတို႔သည္ျမင့္မားေသာအသိဉာဏ္ႏွင့္ဖက္တြယ္ေပါက္ဖြားလာျခင္းပင္ျဖစ္၏။

အသံုးခ်ဂမီၻရ(၄)-အတိတ္ဘဝကို သတိရျခင္း(ခ)

အနႏ ၱအာကသဓာတ္ၾကီးမွအတိတ္မွတ္တမ္းမ်ားကိုထုတ္ယူႏိုင္မည့္ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းေျမာက္မ်ား

စြာရွိပါသည္။တရားဘာဝနာစီးျဖန္းျခင္းႏွင့္ပါရမီရင့္သန္ျခင္းတို႔လည္းပါပါသည္။ထိုနည္းမ်ားသည္သင္၏

ကာလသံုးပါးကိုအပိုင္းအျခားမရွိထိုးထြင္းသိျမင္လာေစမည့္ျမင္ကြင္းက်ယ္ၾကီးကိုျဖစ္ေပၚလာေစမည္။ထိုအခ်ိန္

တြင္ သိစိတ္ႏွင့္မသိစိတ္တို႔၏လႊမ္းမိုးမႈမ်ားေသခ်ာေပါက္ရွိလာမည္။သင္ ရွင္းလင္းစြာမျမင္ရမီဘက္လိုက္ျခင္း

ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ကိုေသခ်ာစြာဆန္းစစ္ရေပလိမ့္မည္။ထို႔ျပင္ အတိတ္ကိုသတိရသူတို႔သည္တကယ့္စစ္မွန္ေသာ

အတိတ္ကိုျမင္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲအတိတ္၏အရိပ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာသက္ဝင္ခံစားမႈမ်ားကိုသာအမွတ္ရေနျခင္းျဖစ္၏။

(ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္ဆိုရန္ရွိေသာ္လည္းမိမိတို႔လက္ရွိဘဝ၏အတိတ္မ်ားႏွင့္သာခ်ိန္ထိုး

ၾကည့္ေစလိုသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာဝမ္းနည္းမႈ၊ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ေၾကာက္႕ရြံမႈစသည္တို႔ပါဝင္ေသာအတိတ္

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္ထက္ ခံစားမႈမ်ားကိုသာပိုမိုမွတ္မိေနေလ့ရွိသည္။)ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဗဟို

ျပဳေသာအတၱသိစိတ္တြင္သာကြ်န္ေတာ္တို႔ေနထုိင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ဝိဉာဏ္သိစိတ္ျဖင့္ျမင္ႏိုင္

ေအာင္မၾကိဳးစားေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။အကယ္၍သင္သည္ အနႏ ၱအာကာသဓာတ္ၾကီးႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္

သြယ္မိျပီဆိုလွ်င္သင့္သဘာဝအတြင္းသို႔ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားျဖစ္လာေစမည့္ဝိဉာဏ္သိစိတ္ၾကီးႏွင့္ယွက္ႏြယ္

လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုရွိလာျပီျဖစ္၏။ထိုလုပ္ေဆာင္မႈသည္မ်က္ေမွာက္ကာလအတြင္းအျမင္ထူးအခ်ဳိ႕ေပးတတ္

သည့္အျပင္ သိစိတ္တြင္ဘာလိုအပ္ေနသည္ကိုပါျမင္လာေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အျမင္ထူးလား သက္ဝင္ခံစား

မႈသက္သက္လားဆိုသည္ကိုသတိၾကီးစြာထား၍ဆံုးျဖတ္ရမည္။စိတ္ကိုဖိအားေပး၍အတင္းစဥ္းစားရွာေဖြေန

ဖို႔မလိုပါ။ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲရိုးရိုးရွင္းရွင္းသာျမင္ေအာင္က်င့္ပါ။(အကယ္၍ သင္သည္သင္မုန္းတီးေသာလူတစ္

ေယာက္အေၾကာင္းစဥ္းစားသည္ဆိုပါစို႔သင့္အၾကမ္းစားအတၱေၾကာင့္ထိုသူသင့္အေပၚလြန္က်ဴးေစာ္ကားမႈမ်ား

ကိုသင္သတိရလာမည္။ေမ့လိုက္ျပီ ဆိုေသာ္လည္းသိစိတ္၏သိမ္ေမြ႔ေသာအတြင္းလႊာတြင္းသို႔နက္ရႈိင္းစြာ

ထိုးသြင္းလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ထိုအခါအာဃာတအျဖစ္အျမစ္တြယ္လာသည္။ထိုသူအေၾကာင္းမွန္ကန္စြာ

သင္မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ေပ။ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိလာသည္။မေကာင္းေသာစိတ္ကူးမ်ားကမွားယြင္းစြာပံုေဖာ္လာ

မည္ျဖစ္သည္။)

 

အသံုးခ်ဂမီၻရ(၅)-ကံတရားကိုဆန္းစစ္ျခင္း(က)

ကံတရားဆိုသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏လက္ရွိဘဝကိုသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အတိတ္ဘဝမ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈ

ပင္ျဖစ္သည္။ထိုကံတရားသည္ ဗီဇႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ထင္ရွားလာသည္။ထိုအေၾကာင္းသည္ကြ်န္ေတာ္

တို႔၏ ဥပဓိ၊စရိုက္ႏွင့္ဗီဇစိတ္၊သိစိတ္၊အေျခအေနမ်ားႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုခ်ဳပ္ကိုင္ဆံုးျဖတ္သည္။ကာလႏွင့္

အာကာသတို႔၏အရိပ္အေရာင္ကိုေက်ာ္လြန္သည္အထိကြ်န္ေတာ္တို႔သိစိတ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္ေသာအခါတြင္

ကံတရားသည္ ကာလသံုးပါးလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္းေတြ႕လာရမည္။သို႔ေသာ္လက္ရွိတြင္မူကံတရားသည္

ပစၥဳပၸန္ကာလအတြင္းကြ်န္ေတာ္တို႔ဘာ လုပ္ကိုလုပ္ရမည္ဆိုသည္သာျဖစ္ေပသည္။

ဥာဥ္ (သို႔)ဗီဇစရိုက္သည္ သေႏၶပါစရိုက္(သို႔)သီးျခားကိုယ္ေရးကုိယ္ေသြး၏သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ထိုဟာကို

သင့္အေတြ႔အၾကံဳကေျပာင္းလဲေပးေသာအခါ လက္ရွိစရိုက္ျဖစ္လာသည္။(အက်င့္လုပ္ဖန္မ်ားေသာ္စရိုက္ျဖစ္

လာသည္။)ကြ်န္ေတာ္တို႔၏စရိုက္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည့္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားႏွင့္ခံစားမႈမ်ားကိုျဖတ္သန္း၍

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ႏွင့္တိုးတက္ေအာင္ေလ့က်င့္ရမည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔အားဝန္းရံလ်က္ရွိေသာဗီဇႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔က်ေရာက္ေနသကဲ့သို႔စင္ၾကယ္ေသာသီလႏွင့္

ကုသလဓမၼတို႔ေၾကာင့္ရရွိေသာစြမ္းအင္မ်ားေပါင္းဆံုရာလည္းျဖစ္ေပသည္။တစ္စံုတစ္ဦး၏အက်င့္စရိုက္ကို

ျပဳျပင္ျခင္းသည္ ထိုသူ၏ကံကိုေျပာင္းလဲျခင္းမည္သည္။အဆံုးစြန္ ဆိုရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ကိုယ့္ကိုယ္

ကိုတာဝန္ယူရမည္သာျဖစ္သည္။ဘဝမ်ားစြာသံသရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း မ်က္ေမွာက္ဘဝတြင္ေသာ္

လည္းေကာင္းသင္ခံရေသာေလာကဓံတရားမ်ားကိုအေၾကြးဆပ္သည္ဟုသေဘာထား၍ျဖဴစင္ေအာင္ေနထိုင္

လ်ွင္အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ားကိုတျဖည္းျဖည္းသင္ေက်ာ္လြန္လာမည္။စရိုက္သဘာဝသည္

ထိုအားနည္းခ်က္အားသာခ်က္မ်ား၏ဟန္ခ်က္ၾကာင့္ျဖစ္ေသာအက်ဳိးဆက္တရားပင္ျဖစ္သည္။(ဘုရားရွင္

သာလွ်င္ဝါသနာႏွင့္စရိုက္တို႔ကိုအၾကြင္းမဲ့ပယ္ႏိုင္သည္။)ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္အာနည္းခ်က္အားသာခ်က္မ်ား

ရွိရာ စရိုက္သည္ထို္အာနည္းခ်က္အားသာခ်က္မ်ားကိုေရာသမေမႊ၍ျဖစ္လာသည္။ဘဝ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ဝိဉာဏ္ကိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ဘဝထိုထို၏အတိတ္မ်ားမွအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုထုတ္ယူႏိုင္

ရမည္။သင္ခန္းစာယူရမည္။ပါရမီရင့္သန္လာသည္ႏွင့္အမွ်သင့္စိတ္ဝိဉာဏ္လည္းဖြံ႔ျဖိဳးလာေပမည္။

အသံုးခ်ဂမီၻရ(၅)-ကံတရားကိုဆန္းစစ္ျခင္း(ခ)

ကံတရားသည္ စရိုက္လကၡဏာကိုဆံုးျဖတ္သည္။စရိုက္သည္ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို

မည္သို႔တုန္႔ျပန္ဆက္ဆံသည္ဟူေသာနည္းျဖင့္ဆံုးျဖတ္ျပီး၎စရိုက္သည္ပတ္ဝန္းက်င္မွကြ်န္ေတာ္တို႔အေပၚ

ျပန္လည္တံု႔ျပန္ျခင္းအေပၚတြင္ေလးနက္ထူးျခားစြာလႊမ္းမိုးမႈရွိေပသည္။(ေက်းညီေနာင္ပံုျပင္ကိုသတိရပါ။)

ၾကိဳတင္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ၎သည္အေျခအေနအတိုင္းအတာေဘာင္တစ္ခုႏွင့္လႊမ္းမိုးမႈမ်ား

အတြင္း၌သာျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ရမည္။(ဝဋ္ေၾကြးသေဘာမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္)ထို႔ေၾကာင့္ဘာေတြကိုေျပာင္းလဲ

ႏိုင္ျပီး ဘယ္လိုေျပာင္းလဲရမည္နည္း။ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာထားမ်ားကိုေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ကံ

ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္ဝဋ္ေၾကြးကိုမူ မေရွာင္လႊဲႏိုင္ပါ။ကံတရားသည္ လက္ခံဖို႔ၾကိဳဆိုဖို႔သာျဖစ္၏။

တိမ္းေရွာင္စရာမရွိေပ။ရရွိလာေသာကံတရားေပၚတြင္အေကာင္းဆံုးေစ့ေစ့စပ္စပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။

သို႔မွသာတိုးတက္မႈအမွန္တကယ္ရွိေပမည္။ဘဝတြင္ၾကဳံရေသာျပႆနာမ်ားသည္ အားနည္းခ်က္အမွတ္

လကၡဏာမ်ားမဟုတ္၊အခြင့္အေရး၏သေကၤတမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။သိစိတ္ကိုဝိဉာဏ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း

စတင္သူတို႔သည္ကံတရားေပၚတြင္အမွန္ပင္မွီခိုေနၾကရျပီးကမၼဖလဆိုင္ရာအက်ဳိးမ်ား(ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္)

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ျပည့္ဝျဖစ္ေပၚလာမည္။ႏွလံုးသြင္းမွန္ဖို႔လိုသည္။ထိုအခါ အၾကပ္အတည္းမ်ား၊

ေသေရးရွင္ေရးမ်ားၾကံဳေတြ႔လာေသာအခါရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္လာမည္။ထိုဆိုးဝါးေသာကာလ

အတြင္းမွာပင္သင္ ထိေရာက္စြာစီမံႏိုင္လာမည္။ (Crisis Management ေပါ့။) လုိအပ္ေသာသင္ခန္းစာ

မ်ားကိုအမွန္တကယ္သင္ၾကားျပီးေျမာက္ေသာအခါ၊သင့္အသိစိတ္တြင္လိုအပ္ေသာခ်ိန္ညွိမႈမ်ားျပဳလုပ္

ျပီးေသာအခါ ထိုဆိုင္ရာက်င့္စဥ္မ်ားကိုဘယ္အခါမွသင္ျပန္လုပ္ဖို႔မလိုေတာ့ေခ်။သို႔မဟုတ္ပါကကံတရား

သည္ထိုက်င့္စဥ္မ်ားျပီးေျမာက္မႈမရွိမခ်င္း ထိုသင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္သာအဖန္တလဲလဲၾကံဳေတြ႔ေစေပလိမ့္မည္။

ကံတရားကို ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းတံဆိပ္ကပ္ခြင့္ သင့္မွာမရွိေပ။ကံတရားသက္သက္သာျဖစ္သည္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..