အသံုးခ်ဂမီၻရ(၇)စိတ္တန္ခိုးတလြဲအသံုးခ်ျခင္း

စိတ္တန္ခိုးသည္အစြမ္းသတိၱရွိေသာစိတ္၏အင္အားမ်ားတြင္ျပင္းျပထက္သန္ေသာဆႏၵကိုစူးစိုက္ကာလိုရာျပီးေစ

ျခင္းျဖစ္၏။အေကာင္းကိုလည္းျဖစ္ေစႏိုင္၏။အဆိုးလည္းျဖစ္ႏိုင္၏။ထိုအစြမ္းႏွင့္ေမွာ္ပဥၥလက္ပညာတို႔ကိုသံုးကာ

မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္အျခားသူမ်ားကိုလႊမ္းမိုးဖို႔ၾကိဳးစားလွ်င္မွားယြင္းပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိုသိုျပဳ

ျခင္းသည္အျခားသူမ်ားကိုမိမိအစြမ္းျဖင့္တင္စီး၍ဝန္ေလးေစျခင္း၊ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႔ျပဳျခင္းကားေအာက္လမ္းေမွာ္ပညာ၏နည္းလမ္းပင္ျဖစ္၏။ထို႔ျပင္မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ထိုအစြမ္းကိုအသံုးျပဳ

၍စၾကာဝဠာစြမ္းအားမ်ားကိုဆြဲယူညိႈ႔ငင္ဖို႔ၾကိဳးစားလွ်င္လည္းမွားယြင္းပါသည္။စၾကာဝဠာစြမ္းအင္မ်ားကိုညႈိ႔ယူကာ

ထိုစြမ္းအင္ႏွင့္အတူေပါင္းစပ္၍ညီညြတ္စြာစီးဆင္းျပီးအလံုးစံုေသာေကာင္းမႈမ်ားအတြက္သာဦးထိပ္ထားပါ။ဤ

နည္းသည္သာမွန္ကန္ေသာမဟာဂႏၶာရီနည္းလမ္းျဖစ္၏။ တန္ခိုးသတိၱရွိေသာစိတ္သည္ ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္လံုး

သံုးႏိုင္သည္။(သုတၱန္တစ္ခုတြင္ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူထားသည္မွာတန္ခိုးၾကီးေသာဂႏၶာရီရေသ့တို႔အမ်က္ထြက္

လ်ွင္တစ္ျမိဳ ့လံုးခ်က္ခ်င္းျပာက်သြားႏိုင္ေၾကာင္းပါသည္။)ထို႔ေၾကာင့္ သမစိတၱရွိလွ်င္၊သဘာဝတရားႏွင့္

လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိလွ်င္၊ေမတၱာ ကရုဏာျဖင့္အျခားသူမ်ားအေပၚဆင္ျခင္မႈရွိလ်ွင္ ကာယသုခ၊စိတၱသုခ

ႏွင့္ျပည့္စံုၾကြယ္ဝေပလိမ့္မည္။ထိုအခါ အနႏၱအာကာသဓာတ္ၾကီးမွ လိုသမွ်စြမ္းအင္တို႔ျဖင့္ျပည့္ဝလာမည္။

လိုသမ်ွစြမ္းအင္တို႔ကိုလည္းညိႈ႔ယူလာႏိုင္လာမည္။မျပည့္ဝေသာဂႏၶာရီဆရာတို႔သည္စြမ္းအင္မ်ားစီးဆင္းမႈ

ကိုမပိုင္ႏိုင္ဘဲကိုင္တြယ္ေလ့ရွိရာ စြမ္းအင္မ်ားကေမာက္ကမျဖစ္သြားတတ္သည္။(ဓမၼပဒ ယမကဝဂ္တြင္

ေဒဝီလရေသ့ကဘုရားေလာင္းနာရဒရေသ့ကိုမမွန္စြပ္စြဲ၍က်ိန္စာတိုက္၏။ နာရဒရေသ့မွတန္ျပန္က်ိန္ဆို

ရာ ေနထြက္လွ်င္မိုးၾကိဳးပစ္၍ ေဒဝီလရေသ့ ေသရမည္တြင္နာရဒရေသ့မွကရုဏာျဖစ္လာသျဖင့္ ေနမထြက္

ေအာင္တန္ခိုးျဖင့္တားထားသည္ ျဖစ္၍ ဗာရာဏသီတစ္ျပည္လံုးအေမွာင္ဖံုးသည့္အတြက္လူအမ်ားဒုကၡေရာက္

ၾကရသည္။ဤဇာတ္ေတာ္မွာကိုယ့္အတိုင္းတာကိုယ္မသိေသာဆိုဆံုးမခက္သည့္ေဒဝီလရေသ့ေၾကာင့္ျဖစ္

ေပသည္။)ေကာင္းစြာ အသိပညာမျပည့္စံုေသာ၊ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိေသာ၊ေကာင္းစြာ

လိမၼာသိုသိပ္မႈမရွိေသာ၊ျဖစ္လာမည့္အက်ဳိးဆက္ကိုေျမာ္ျမင္ေတြးဆမႈမရွိေသာသူတို႔အတြက္အစြမ္းရွိေသာ

စိတ္တန္ခိုးသည္ျမင္းကိုခ်ဳိ(ဂ်ဳိ)တပ္သကဲ့သို႔၊က်ားကိုအေတာင္တပ္သကဲ့သို ့ပင္ျဖစ္ရာစိတ္ကူးတည့္ရာ

ေမႊေႏွာက္စမ္းသပ္ရန္ေသြးေဆာင္လ်က္ရွိေလသည္။အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္ဝေသာဆရာရွင္တို႔သည္

သဘာဝတရား၏စြမ္းအင္စီးဆင္းမႈမထိခိုက္ေစဘဲ၊အျခားသူမ်ားကိုဝန္ေလးမပင္ပန္းေစဘဲ စိတ္တန္ခိုးအင္

အားတို႔ကိုလိမၼာသိမ္ေမြ႔စြာကိုင္တြယ္ေလ့ရွိ၏။ဤသည္မွာသိဒိၶဓာတ္ၾကီးႏွင့္ေပါင္းစည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သိဒိၶစြမ္းအင္မ်ားကိုမိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္သံုး၍တစ္ပါးသူတို႔အားဝန္ေလးေစျခင္းမဟုတ္ေပ။

ဘာဝနာပြားမ်ားျခင္း၊ေဘးမရွိျခင္း၊မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့ျခင္းစသည္

တို႔ကားပဓာနကိစၥမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ဤဝိေသသမ်ားရွိလ်ွင္ တန္ခိုးစြမ္းအင္ကိုတလြဲသံုးျခင္း၊ထိုသို႔ျပဳရန္

အလားအလာတို႔ကိုကာကြယ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။(ပုရြက္ဆိတ္ေလးတစ္ေကာင္ကိုပင္လက္ျဖင့္ပြတ္ေခ်မသတ္

ဝံ့ေသာေကာင္မေလးတစ္ေယာက္လက္ထဲ ေလသနတ္တစ္လက္ေပးၾကည့္ပါ။မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ဘဲလက္

တည့္စမ္းမည့္အလားအလာရွိေပသည္။)သို႔အတြက္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာအသိဉာဏ္ႏွင့္မြန္ျမတ္ေသာ

ကိုယ္က်င့္တရားရွိဘို႔အလြန္အေရးၾကီးေပသည္။သိဒိၶဓာတ္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေမာင္ပိုင္စီး၍မရပါ။လက္

ဖဝါးထဲတြင္ရွိေသာျပဒါးကိုဆုပ္ကိုင္သကဲ့သို႔ပင္။သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ထိုစြမ္းအားမ်ားကိုဖမ္းယူႏိုင္၏။

ႏွိမ့္ခ်ျခင္းတြင္၊ပညာျပည့္ဝျခင္းတြင္၊ထို႔ျပင္ထိုစြမ္းအင္မ်ားကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုျဖတ္သန္းစီးဆင္းေစျခင္းတြင္၊အလံုး

စံုေသာေကာင္းမႈအစုစုအတြက္ေဝမွ်ျခင္းတြင္ထိုစြမ္းအင္တို႔သည္ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္တသားတည္းျဖစ္လာမည္။

ဤသည္မွာစစ္မွန္ေသာဂႏၶာရီပညာဆိုသည္မွာအဘယ္နည္းဟူသည္၏အေၾကာင္းဌာန္ကုန္ပင္ျဖစ္၏။

အသံုးခ်ဂမီၻရ(၇)စိတ္တန္ခိုးတလြဲအသံုးခ်ျခင္း(ခ)

အတၱဗဟိုျပဳသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ျမင္သာထင္သာေသာစြမ္းအားကိုသာနားလည္ၾကသည္။ထို႔အတူလူသားပဓာန

ဝါဒီမ်ားသည္လည္း သိဒိၶဓာတ္၏အေျခခံအႏွစ္သာရကိုလည္းေကာင္း၊လႊမ္းမိုးထားမႈကိုလည္းေကာင္းမျမင္ႏိုင္ေပ။

ထုိသိဒိၶစြမ္းအားမ်ားသည္အလြန္အင္အားၾကီးမားသည္။ထိုစြမ္းအားမ်ားကိုသတိရွိရွိျဖင့္မကိုင္စြဲမီကြ်န္ေတာ္တို႔

သည္ကိုယ့္အတိုင္းအတာကိုယ္သိရမည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးမ်ားေသခ်ာေစဖို႔လိုသည္။ထို႔ျပင္

ထိုစြမ္းအင္မ်ား၏ဆြဲေဆာင္အားသည္အလြန္ျပင္းထန္သည္။ပိုမိုဆိုးဝါးျပင္းထန္လာေစေသာအၾကပ္အတည္းမ်ား

ဖန္တီးလာ(အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ခ်င္ေသာအာရံုႏိုးၾကြေစျခင္းမ်ဳိး။) ဖို႔လည္းအသဲအသန္လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္ေပသည္။

သို႔အတြက္ အလြန္သန္႔ရွင္းျဖဴစင္မႈမရွိလွ်င္ဆိုးဝါးစြာေလာင္ကြ်မ္းသြားမည့္အႏၱရာယ္ရွိေပသည္။ထို႔ေၾကာင့္စစ္မွန္

ေသာဆရာရွင္တို႔သည္အတတ္ပညာထက္ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္သန္႕ရွင္းမႈကိုအသားေပးေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖစ္၏။

စိတ္တန္ခိုးရရွိေအာင္ေလ့က်င့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္ အစဥ္အလာထံုးနည္း အစီအရင္မ်ားႏွင့္ဘာဝနာပြားနည္းမ်ားပါ

ဝင္သည္။အစဥ္အလာထံုးနည္းမ်ားကိုသံုးစြဲ ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ပိုဆန္သည္။(လက္ေတြ႔ဆန္သည္။)ဓမၼဓိဌာန္ပို

၍က်သည္။ဂမီၻရပိုဆန္သည္။ဘာဝနာနည္းသည္း ႏွလံုးသားဆန္သည္။(ခံစားခ်က္ဦးစားေပး)ပုဂၢလဓိဌာန္ပို၍က်

သည္။ဝိဉာဏ္ပိုဆန္သည္။ထိုနည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ကိုေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ဘာဝနာနည္းျဖင့္

စြမ္းအင္မ်ားကိုညိႈ႔ယူ၍ အစီအရင္နည္းမ်ားျဖင့္ ထိုစြမ္းအင္မ်ားကိုစူးစိုက္ကာအသံုးခ်ရမည္။ဘာဝနာနည္း

တစ္ခုတြင္သတိတရားမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစဖို႔ပဓာနထားေသာေလးနက္စြာစူးစိုက္ဆင္ျခင္ျခင္းမ်ား

ပါသည္။အနႏၱျဖစ္ျခင္း၏သေဘာ၊ထာဝရျဖစ္ျခင္း၏သေဘာ၊အနႏၱသိဒိၶစြမ္းအင္ၾကီးတည္ရွိေနေသာသေဘာ၊

စၾကာဝဠာနိယာမ၏ျပီးျပည့္စံုေသာ သဟဇာတျဖစ္ျခင္းသေဘာကိုအၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ေသခ်ာေစျခင္း၊

ခိုင္မာေစျခင္းႏွင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေလးနက္စြာဆင္ျခင္စူးစိုက္ေနေသာအရာတြင္ကြန္ေတာ္တို႕၏ဆက္သြယ္မႈကို

ပံုေဖာ္ျခင္းစသည့္သေဘာမ်ားပါဝင္သည္။ထိုသေဘာမ်ားကိုေလးနက္စြာအာရံုျပဳဆင္ျခင္ ျခင္းျဖင့္သင္၏ကိုယ္

စိတ္ႏွလံုးဖ်တ္လတ္လာမည္။တက္ၾကြလာမည္။နိုးၾကားကြန္႔ျမဴးလာမည္။ဟန္ခ်က္ညီ၍သဟဇာတျဖစ္လာမည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပႆနာမ်ားေျပလည္ခ်င္ေသာအခါတြင္အႏၱရာယ္ကင္းကင္းလုပ္ႏိုင္ေသာအရာတစ္ခုရွိေပသည္။

ထိုအရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏မာန္မာနအတၱမ်ားကိုအကုန္အစင္ခဝါခ်၍မိမိကိုယ္ကိုစၾကာဝဠာနိယာမ၏အလုပ္

အေကြ်းအျဖစ္ခံယူကာမည္သည့္အရာကိုစြန္႔လႊတ္ရသည္ျဖစ္ေစအမွန္ကိုသာျပဳလုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းေပတည္း။

မတုန္လႈပ္ေသာယံုၾကည္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ေကာင္းက်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိေပ။

ရႈပ္ေထြးနက္နဲေသာအေျခအေနမ်ားသည္ျမင့္မားေသာသိစိတ္၏အရည္အေသြးေၾကာင့္သူ႔ဟာႏွင့္သူေျဖရွင္းသြား

ေပလိမ့္မည္။ဂမီၻရစြမ္းအင္မ်ားအသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ထိုစြမ္းအင္မ်ားကိုရွာေဖြျခင္း၊လိုခ်င္မႈရွိျခင္း

တို႔ေၾကာင့္ျပႆနာမ်ားေျပလည္သြားျခင္းမဟုတ္ေပ။ေငြေၾကး စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားၾကြယ္ဝေအာင္ရွာေဖြသူသည္

အတၱဗဟိုျပဳသူသက္သက္သာျဖစ္သည္။ေလာကီအာရံုအတြင္းနစ္ဝင္ေနသူသာျဖစ္သည္။ဘဝကိုသဟဇာတျဖစ္

ေအာင္ေနထိုင္ျခင္းမဟုတ္ေပ။သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ညီညြတ္ေအာင္ေနထိုင္သူထံလိုေသာအရာသည္ဝင္လာ

ေပမည္။ရိုးရွင္းေသာနိယာမျဖစ္သည္။ပညာရွိသူသည္နက္ရႈိင္းျပည့္ဝေသာစိတ္ဝိဉာဏ္အရည္အေသြးအတြက္

သာရွာေဖြေလ့ရွိသည္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..

   Send article as PDF