အေမရိကန္သံ႐ံုး ယာယီတာ၀န္ခံ Mr. Larry M. Dinger က ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းလိုေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီ/မညီ၊ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳႏုိင္/မျပဳႏုိင္ ေျမျမန္းရာ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးက ပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား မပါ၀င္ရန္သာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က ္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ဘဲ Political Post သာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၈ ၌ ဤဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အာဏာ စတင္တည္သည့္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ေအာက္၌ ဖြဲ႔စည္းထားရွိသည့္ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ အမႈထမ္းရြက္ဆဲျဖစ္ၾကေသာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အျခားျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳသမွ် ဆက္လက္အမႈထမ္းရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥေပဒပုဒ္မ ၄၄၄(က) ဤဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႔၌ တည္ရွိေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ မေပၚေပါက္မီ မိမိတို႔ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားရွိ္သည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိ၀န္ႀကီးမ်ားက ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တည္ေထာင္ျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးမ်ားက ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္အရ ဖြဲ႔စည္းမည့္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားသာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကုိင္မႈမျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..