ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီကို ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီးအား အေမြခံအေျချပဳၿပီး ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ရန္ စတင္အဆိုျပဳသူမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အစိုးရ၀န္ထမ္းမ ွႏုတ္ထြက္ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရာထူးမ်ားသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပါတီအေနျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းသည့္ အခါတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းတြင္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားလည္ းပါရွိပါေၾကာင္း၊ ပါတီ၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမွ ႏုတ္ထြက္သူမ်ားကိုသာ လက္ခံမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္း၀င္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ပါရွိေနေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အား ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းကင္းႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေစလိုေသာ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ပါတီ၀င္အျဖစ္ သိမ္းသြင္းျခင္း မျပဳဘဲ ပညာသင္ၾကားေရးကိုသာ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁ ၀ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..