အဂၤေတ အခြံ

အဂၤေတ အခြံအခြံထူ ၊ အလယ္က အစိမ္းေလး က ေက်ာက္သားသံေခ်းခြံၾကက္ေသြးခြံ