မုျဒာမ်ား ဧ။္အစြမ္းသည္ သာမန္လူမ်ားအတြက္ အလြန္ဆန္းၾကယ္လွေပသည္။ပံုမွန္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္
သင့္က်န္းမာေရးကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေၾကာင္းေတြ ့ရေပမည္။လြယ္ကူစြာေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာ
ေအာက္ပါ မုျဒာမ်ားကိိုုေလ့လာ၍စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။သင္အ့ံၾသရလိမ့္မည္။

၁။ဉာဏ္မုျဒာ

နည္းလမ္း –
လက္မထိပ္ႏွင့္လက္ညႈိးထိပ္ကို ထိကပ္ေပးျပီးက်န္ေသာလက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုဆန္ ့ထုတ္ထားပါ။
ထူးျခားမႈ –
ဤမုျဒာသည္ ဉာဏ္ပညာကိုထက္ျမက္လာေစသည္။လက္မထိပ္တြင္ ပီက်ဴထရီ ႏွင့္ အင္ဒိုရင္းဂလင္းတို ့၏ဗဟုခ်က္မ်ားရွိရာ ၎တို ့ကိုလက္ညႈိးထိပ္ျဖင့္ထိကပ္ေပးေသာအခါ ဂလင္းႏွစ္ခုလံုးႏိုးၾကားျပီး လုပ္ငန္းစတင္သည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္ –
ဤမုျဒာအတြက္သီးျခားအခ်ိန္မည္မ်ွယူရမည္ဟုသတ္မွတ္မထားေပ။မည္သည့္ေနရာမည္သည့္အခ်ိန္မဆိုေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။
အက်ဳိးေက်းဇူး –
o မွတ္ဉာဏ္ေကာင္း၍ ဦးေႏွာက္ ထက္ျမက္လာမည္။
o အာရံုစူးစိုက္မႈအားေကာင္းလာျပီးအိပ္မေပ်ာ္ေသာေရာဂါကိုကာကြယ္ႏိုင္သည္။
o ပံုမွန္ေလ့က်င့္သြားလ်င္စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း၊ေဒါသမထိန္းႏိုင္ျခင္း၊စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ျခင္းစေသာ စိတ္ေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးႏိုင္သည္။

၂။ပထဝီ မုျဒာ

နည္း –
လက္သူၾကြယ္ႏွင့္လက္မထိပ္ကိုထိ၍ က်န္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ဆန္ ့ထားပါ။
ထူးျခားမႈ
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းမႈမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစသည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္ –
ဤမုျဒာအတြက္သီးျခားအခ်ိန္မည္မ်ွယူရမည္ဟုသတ္မွတ္မထားေပ။မည္သည့္ေနရာမည္သည့္အခ်ိန္မဆို ေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။
အက်ဳိးေက်းဇူး –
o ပိန္သူမ်ားကိယ္အေလးခ်ိန္တိုးေစသည္။
o အသားအရည္စိုျပည္ေတာက္ပေစသည္။
o ဖ်တ္က္တက္ၾကြ၍က်န္းမာေစသည္။

၃။ဝရုဏမုျဒာ

နည္း –
လက္သန္းႏွင့္လက္မထိပ္တို ့ကိုထိကပ္ပါ။က်န္လက္မ်ားကိုဆန္ ့ထားပါ။
ထူးျခားမႈ –
ေရဓာတ္ကိုမွ်တေစျပီး ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ေသာေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ေပးသည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္ –
ဤမုျဒာအတြက္သီးျခားအခ်ိန္မည္မ်ွယူရမည္ဟုသတ္မွတ္မထားေပ။မည္သည့္ေနရာမည္သည့္အခ်ိန္မဆို ေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။
အက်ဳးိေက်းဇူး
o ေရဓာတ္မွ်တ၍ ေသြးသားသန္ ့စင္ေစသည္။
o အစာအိမ္ေရာင္ရမ္းျခင္း ၊ၾကြက္သားမ်ား ရံႈ႕တြျခင္းတို ့ကိုကာကြယ္ေပးသည္။

၄။ဝါယုမုျဒ

နည္း –
လက္ညႈိးကိုလက္မျဖင့္ဖိထား၍က်န္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုဆန္ ့ထားပါ။
ထူးျခားမႈ-
ေလေရာဂါမ်ားကိုေပ်ာက္ကင္းေစသည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္-
၄၅မိနစ္ၾကာမွ်ေလ့က်င့္လ်င္ေရာဂါျပင္းထန္မႈအလိုက္၁၂နာရီမွ၂၄နာရီအတြင္း သက္သာလာမည္။ပို၍သက္သာေစရန္၂လခန္ ့ေလ့က်င့္ေပးရမည္။
အက်ဳိးေက်းဇူး –
o ဒူလာ၊အဆစ္အျမစ္ေရာင္၊ေဂါက္ေရာဂါ၊ေျခတုန္လက္တုန္ျဖစ္ျခင္း၊သြက္ခ်ာပါဒလိုက္ျခင္းစ သည့္ေရာဂါမ်ားကိုေပ်ာက္ကင္းေစသည္။
o သားအိမ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္အေၾကာတက္ျခင္းမ်ားကိုလည္းသက္သာေစသည္။
o အစာအိမ္အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းကို သက္သာေစသည္။

၅။သုညမုျဒာ

နည္း –
လက္ခလည္ကိုလက္မျဖင့္ေသာၾကာျဂိဳဟ္ခံုေပၚတြင္ဖိကပ္ထားပါ။
ထူးျခားမႈ –
ခႏၶာကိုယ္ေလးလံထိုင္းမိႈင္းမႈမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစသည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္ –
တစ္ေန ့လွ်င္မိနစ္ေလးဆယ္မွတစ္နာရီထိ ေန ့စဥ္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္အထိေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။
အက်ဳိးေက်းဇူး –
o ေလး ငါးမိနစ္အတြင္းနားကိုက္ျခင္းကိုသက္သာေစသည္။
o နားပင္းျခင္းကိုကုသႏိုင္သည္။ေမြးရာပါနားပင္းသူကိုမူမကုႏိုင္ပါ။
o စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

၆။သူရိယမုျဒာ

နည္း –
လက္သူၾကြယ္ကိုေကြးထား၍လက္မျဖင့္ဖိထားပါ။
ထူးျခားမႈ –
သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း၏ဗဟုိခ်က္ကို ထက္ျမက္ႏိုးၾကားေစသည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္ –
ေန ့စဥ္ ၅မိနစ္မွ၁၅မိနစ္ထိ ၂ၾကိမ္ခန္ ့ေလ့က်င့္ပါ။
အက်ဳိးေက်းဇူး –
o ကိုလက္စထေရာက်ေစျပီး ကိုယ္ရည္စစ္သြားေစသည္။
o ပူပင္ေသာကမ်ားကိုေလ်ာ့က်ေစသည္။
o အစာမေၾကျခင္းကိုေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

၇။ပရာဏမုျဒာ

နည္း-
လက္သူၾကြယ္ႏွင့္လက္သန္းတို ့၏ထိပ္မ်ားႏွင့္လက္မထိပ္ကိုထိပါ။က်န္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုဆန္ ့ထားပါ။
ထူးျခားမႈ –
ဇီဝစြမ္းအင္ကိုတိုးတက္လာေစသည္။ေသြးလွည့္ပတ္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္။အားနည္းသူမ်ားေလ့က်င့္
လ်င္သန္မာလာေစသည္။ေန႔စဥ္ေလ့က်င္ပါက အလြန္ဖ်တ္လတ္တက္ၾကြလာမည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္ –
ဤမုျဒာအတြက္သီးျခားအခ်ိန္မည္မ်ွယူရမည္ဟုသတ္မွတ္မထားေပ။မည္သည့္ေနရာမည္သည့္အခ်ိန္မဆို ေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။
အက်ဳိးေက်းဇူး –
o ခုခံအားစနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္။
o မ်က္စိအားေကာင္းလာျပီးမ်က္စိႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ားသက္သာေစသည္။
o ဗိုက္တာမင္ခ်ဳိ ့တဲ့မႈ ႏွင့္ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားကိုေျပေပ်ာက္ေစသည္။

၈။အပၸန မုျဒာ

နည္း –
လက္ခလယ္ႏွင့္လက္သူၾကြယ္တို႔၏ထိပ္မ်ားကိုလက္မထိပ္ႏွင့္ထိပါ။က်န္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုဆန္႔ထုတ္ထားပါ။
ထူးျခားမႈ –
အညစ္အေၾကးစြန္႔ေသာစနစ္ကိုမွန္ကန္ညီညြတ္ေစသည္။ဆီး၊ဝမ္း၊ေသြး၊ေလ စသည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္ –
ေန႔စဥ္၄၅မိနစ္မ်ွေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။ၾကာၾကာက်င့္ႏိုင္လွ်င္ပိုေကာင္းသည္။
အက်ဳိးေက်းဇူး –
o ဆီးခ်ဳိေရာဂါကို ထိန္းေပးႏိုင္သည္။
o ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါတို႔ကိုကုသႏိုင္သည္။
o ဆီးဝမ္းေသြးေလ မွ်တေစသည္။

၉။အပၸန ဝါယုမုျဒာ

နည္း –
လက္ခလယ္ႏွင့္လက္သူၾကြယ္တို႔၏ထိပ္မ်ားႏွင့္လက္မထိပ္ကိုထိ၍လက္ညႈိးကိုလက္မအေျခထိေအာင္ ေကြးညြတ္ထားပါ။ လက္သန္းကိုဆန္ ့ထားပါ။
ထူးျခားမႈ –
ႏွလုံးအတြက္ အက်ဳိးမ်ားေစသည္။ႏွလံုးေရာဂါသက္သာေစရန္ ေဆးထိုးသကဲ့သို႔အာနိသင္ရွိသည္။ ၎မုျဒာသည္ Sorbitrate ေဆးျပား(ႏွလုံးတြင္ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္၍ရင္ဘတ္ျပင္းစြာေအာင့္ေသာ အခ်ိန္တြင္အေရးေပၚသံုးေသာေဆး)ကဲ့သို႔အစြမ္းထက္သည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္ –
ႏွစ္သက္သလိုေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။ႏွလံုးႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါသည္မ်ား တစ္ေန႔လွ်င္၂ၾကိမ္ ၁၅မိနစ္စီေလ့က်င့္ႏိုင္ပါကပိုေကာင္းသည္။
အက်ဳိးေက်းဇူး –
o ႏွလံုးသန္မာေစ၍ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစသည္။
o ဆီးဝမ္းေသြးေလ ညီညြတ္ေစသည္။
o အစာအိမ္ေရာင္ရမ္းေသာျပႆနာမ်ားကို သက္သာေစသည္။

၁၀။လိဂၤမုျဒာ

နည္း –
လက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုယွက္၍(လက္ဝဲလက္သန္းမွာေအာက္ဆံုးက)ဘယ္လက္မကိုမတ္မတ္ေထာင္ျပီး……လ်င္ညာလက္မႏွင့္လက္ညႈိးကဘယ္လက္မကိုဝိုင္းပတ္ထားပါ။
ထူးျခားမႈ –
ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကိုျမင့္တက္လာေစသည္။ႏို ့၊ေထာပတ္၊ေရ ႏွင့္သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားသံုးေဆာင္ျပီးမွ ေလ့က်င့္ပါကပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္ –
မည္သည့္ေနရာမည္သည့္အခ်ိန္မဆိုေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္ၾကာျမင့္စြာမက်င့္သင့္ပါ။ေဆာင္းရာသီမွာပင္ၾကာရွည္စြာေလ့က်င့္ကေခြ်းမ်ားထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။
အက်ဳိးေက်းဇူး –
o ခြ်ဲ သလိပ္ေပ်ာ္ေစျပီး အဆုတ္အားေကာင္းေစသည္။
o ျပင္းထန္ေသာအေအးမိျခင္း ေလျပြန္ေရာင္ရမ္းျခင္းေစသည္တို႔ကိုကုသႏိုင္သည္။
o ခႏၶာကိုယ္စြမ္းအင္ျပည့္ဝေစသည္။

Mudras

Mudras

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..

   Send article as PDF