ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္ႏွင့္ ေၾကနန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဦးတည္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ရတနာပံုတယ္လီပိို႔ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ ႐ုံးမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းကိစၥရပ္မ်ားကို အီလက္ထရြန္နစ္နည္းပညာျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည့္ certification authority (CA) မ်ားကို ယခုလမွစတင္ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ CA Project မန္ေနဂ်ာေဒၚနီလာေအးက ေျပာသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသခံလက္မွတ္ဆိုသည္မွာ အီလက္ထရြန္နစ္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တစ္ခုကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ပိုင္ရွင္သည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုေရးသြင္းထားသည့္ အီလက္ထရြန္နစ္မွတ္တမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ စီေအသည္ အဆုိပါသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ေပးသည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မူလအရင္းအျမစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသခံလက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးမည့္ Root CA သည္ ယင္း၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုး (Self Signed)ၿပီး စီေအမွာမူ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ား၊ စာေပးစာယူ၊ ေငြေပးေငြယူျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္ ၾကားမွေန၍ အာမခံေပးသည့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သက္ေသခံလက္မွတ္ စီေအကို ငွားရမ္းသံုးစြဲလိုသူမ်ားသည္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီလီမိတက္သို႔ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး စီေအငွားရမ္းသံုးစြဲေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အဆင့္သံုးဆင့္ခြဲ၍ သတ္မွတ္ထားသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..