ေရႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဖြံၿဖိဳးေရးက႑မ်ားကုိ စဥ္းစားရာတြင္၊ Integrated Water Resources Management (IWRM) ဟုေခၚေသာ “ေရအရင္းအျမစ္ စီမံမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က႑ အားလံုးကို တစုတရံုးတည္း ေပါင္းစပ္ စဥ္းစားေပးျခင္း” ျဖင့္၊ ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ အဒြန္႕ရွည္ခံစားႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ေပသည္။ က႑ တစ္ခုတည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အျခားက႑ မ်ားရွိပါက ထိခိုက္မႈ မျပဳလုပ္မိေအာင္ ေပါင္းစပ္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္းတြင္ လုပ္ငန္း (၈)ခုပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ မႈအင္အား ၁၈၄၉၉ MW ျဖစ္ရာ၊ လွ်ပ္စစ္ဦးစားေပးစီမံကိန္း (Power Oriented) ျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္ေနေသာ ေခတ္ႀကီးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘက္စံုစီမံကိန္း (Multi-purpose project) မ်ိဳးမဟုတ္သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဖိုးတန္ေသာ ဘက္စံုစီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္သာမက၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္ရံုသံုးႏွင့္ ေသာက္ သံုးေရ၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ အပန္းေျဖေရး၊ ပတ္ဝန္က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စသည္တို႕ ေပါင္းစပ္ပါဝင္သျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈေရး စီးပြားေရး က႑ မ်ားပါဝင္ပါသည္။ မိမိ၏ အခန္းက႑ တစ္ခုတည္းကိုသာ၊ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုပါက ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရန္အလားအလာမ်ားပါသည္။ ေရအရင္းအျမစ္ ကိုသတ္မျပစ္သင့္ပါ။

ေရသည္ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိေသာ စီးပြားေရး အေထာက္အကူျပဳ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းျဖစ္ သည္ဆိုသည္ကုိ ဂရုျပဳရပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီး မ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အလႊာအသီးသီးမွ ပါဝင္စဥ္းစားေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးမွာ အဓိက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ရာ ေရဖူလံုစြာမရွိပါက အဟန္႕အတားျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ေရအတြက္ အာမခံခ်က္ ရရွိရန္မွာ စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အဓိက ေသာ့ ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ ၇၀% မွာ ေက်းလတ္တြင္ေနထိုင္ကာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတါင္ပါဝင္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္မ်ား မပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

“ဧရာဝတီျမစ္ဆံုတမံပိတ္မႈေၾကာင့္၊ ေႏြရာသီမွာ ေရေလွာင္တမံကေန ေရထုတ္လႊတ္မႈေၾကာင့္ (လွ်ပ္စစ္ထုပ္ယူမႈေၾကာင့္) ေႏြရာသီပံုမွန္ေရစီးဆင္းမႈထက္ ၁၆% ပိုမ်ားလာမယ္လုိ႕ဆိုပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီကာလေတြရဲ႕ ယခင္ပံု မွန္ျမစ္ေရထုစီးႏႈန္း 1830 m3/s ကေန ေရေလွာင္တမံၿပီးစီးခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေရထုစီးႏႈန္းဟာ 2120 m3/s အထိ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တမံရဲ႕ ေအာက္ဘက္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာ ျမစ္ေရဟာ ယခင္ပံုမွန္ထက္ ၁.၅ ေပခန္႕ ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္းေလ့လာ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္” ဟုေရးသားေၾကာ္ျငာထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမစ္ဆံုတမံမွ ထြက္ရွိေသာလွ်ပ္ စစ္ဓါတ္အား၏ ၉၉% ကိုတရုတ္ႏိုင္ငံက ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁% သာရရွိ သည္ဟုသိရပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေႏြရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပိုမိုလုိအပ္မႈ ရွိႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ ပိုမိုထုတ္ယူမည္သာျဖစ္ရာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေႏြရာသီပံု မွန္ျမစ္ေရ စီးဆင္းမႈ ၁၆% ကိန္းဂဏန္းထက္ ပိုမိုမည္သာျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအ ေၾကာင္းအရင္းမွာ ဧရာဝတီတြင္လက္ရွိ ေႏြရာသီ သဘာဝ ေရက်ဆင္းသြားသည္ ႏွင့္ ေပၚထြက္လာေသာ ႏံုးတင္ေျမႏုကၽြန္းမ်ား ဆံုးရွံဳးသြားႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယာသမား၊ ကိုင္းသမားမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ ေပၚထြန္းလာသည့္၊ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္၊ ေျမပဲ၊ ေျပာင္း၊ ၾကက္သြန္ ပဲအမ်ိိဳးမ်ိဳးအျပင္ အျခားဆီထြက္သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိကာ ဝင္ေငြရရွိေစပါသည္။ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက ဧရာဝတီတနံတလ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ၾကမည့္ ယာသမား၊ ကိုင္းသမားကား နည္းမည္မဟုတ္ေပ။ “ပိန္ညွင္း၊ ေရၾကက္ ႏွင့္ ဟသၤာငွက္တို႕သ္ ေသာင္ျပင္တြင္ သက္ဆင္းႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သလို၊ ငါးၾကင္းေတြဆန္၊ ငါးတန္ေတြျမဴး ေသာင္ေခ်ဦးမွာလ၊ ကိုတံငါလည္း ေလွယဥ္စီး၍ ပိုက္ႀကီးကို ေရခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။” ထုိ႕အျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အသုံးခ်လာေသာ “ေျမႏုကၽြန္းခ်ထား ေရးအက္ဥပေဒ” ကိုလည္း၊ အသံုးမလိုေတာ့သျဖင့္ ျပတိုက္တြင္ သိမ္းဆည္းထားရန္ သာရွိပါေတာ့သည္။

 

ဆက္ပါဦးမည္……….

About Minn Zin

Minn Zin has written 8 post in this Website..

မအားလပ္တဲ့ၾကားကေန စာေရးဖုိ႕ႀကိဳးစားေနတဲ့ သာမန္လူတစ္ေယာက္ပါ။