ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ရာသီဥတုပူျပင္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေသာက္သံုးေရကန္မ်ားခန္းေျခာက္ၿပီး ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရရာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕ေပၚ(၆)ရပ္ကြက္ရွိ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေရသယ္ယာသ္ေျခာက္စီးျဖင့္ ေရျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိသည္။ ပဲခူးတုိင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ သနပ္ပင္ၿမိဳနယ္ႏွင့္ ကဝၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ရာသီဥတုပူျပင္းမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈႀကံဳေတြ႕ေနရရာ ပဲခူးတုိင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ႀကီးၾကပ္ၿပီးေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရအဖြဲ႕မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေသာက္သံုးေရမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိသည္။ ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရခက္ခဲသည့္ အတြက္ ေသာက္သံုးေရမ်ားကို ေဝါၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္ မဂၤလာေသာက္ေရကန္မွ ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေသာက္ေရဂါလန္၁၂၀၀၀အား ေမ၅ရက္မွ ၈ရက္အတြင္း ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေက်းရြာမ်ား၌ မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ား ခန္းေျခာက္ခဲ့သျဖင့္ သံုးေရအတြက္ စစ္ေတာင္းတူးေျမာင္းမွ သံုးစြဲႏုိင္ေသာ္လည္းေသာက္ေရလံုေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္း ေရသယ္ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ ဧၿပီ ၂၄ရက္မွ စတင္ၿပီးေက်းရြာကိုးရြာသို႔ အလွည့္က် ေရျဖန္႔ေယေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းေမ ၆ရက္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေရသယ္ယာဥ္ေျခာက္စီးျဖင့္ ထပ္မံေပးေဝလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ၾကာကန္စုေက်းရြာမ်ား၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ သံတင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ပိုင္ေရကားငါးစီးျဖင့္ ေမ ၈ရက္မွ ၁၂ရက္အထိ ေသာက္ေရစုစုေပါင္း ဂါလန္ ၂၆၄၀၀အားပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရွိစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ပိုင္ ေရစက္မ်ား၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ မဇင္းဆည္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေရတြင္းမ်ားမွ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အလားတူ ပဲခူးတုိင္းသဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အင္းမနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား၌ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ား ခန္းေျခာက္ျခင္း၊ လက္တူးတြင္းႏွင့္ လက္ႏွိပ္တြင္းတိမ္မ်ား ေျမေအာက္ေရဆုတ္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမူကို ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရာ ပဲခူးတုိင္း( အေနာက္ပိုင္း) စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေသာက္သံုးေရမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လားရိႈးၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ ၁၂ခုရွိ ၿမိဳ႕ေနလူထုအတြက္ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ေသာက္သံုးေရမ်ားကို ေန႔စဥ္စနစ္တက် ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိရာ ေရကန္ေတာင္ ေရကန္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ဝမ္ေရထြက္၊ ဟူးမြန္ဆည္၊ ေကာက္ေကြ႕ဆည္၊ နမ့္ခိုက္ေရထြက္စေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ ေရဂါလန္ ၂၇သိန္းခန္႔ျဖန္႔ ေဝေပးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ရာသီဥတုပူျပင္းမႈေၾကာင့္ ေရထြက္ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလ်က္ရွိရာ ေန႔စဥ္ေရဂါလန္ ၂၁သိန္းခန္႔ သာျဖန္႔ေဝႏိုင္သျဖင့္ ယခင္အတုိင္း ဖူလံုစြာျဖန္႔ေဝႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား ၊ အလွဴရွင္မ်ား၏ ပါဝင္လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သည္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနပိုင္ တြင္းတူးစက္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ စက္ေရတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ကေလာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သည္ ကေလာၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရးအား ေန႔စဥ္ ေရေအးကန္မွ တစ္ေန႔ေရဂါလန္ ၁ဒသမ ၄သိန္းျဖင့္ရပ္ကြက္ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၁၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ အင္းျပင္ေရထြက္မွ တစ္ေန႔ ေရဂါလန္၁ဒသမ ၂သိန္းႏႈန္းျဖင့္ရပ္ကြက္ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇သို႔ လည္းေကာင္း ၊ သစ္ထြင္းေရထြက္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ေလးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၈၊ ၉၊ ၁၀ သို႔လည္းေကာင္း အသီးသီး ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိရာ ကေလာၿမိဳ႕အား တစ္ေန႔လွ်င္ စုစုေပါင္းေရဂါလန္ ၂ဒသမ ၈သိန္းခန္႔ ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ရာသီဥတုပူျပင္း၍ ေရခန္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ အင္းျပင္ေရထြက္ႏွင့္ သစ္ထြင္းေရထြက္ မ်ားမွ ပံုမွန္ႏႈန္းထားအတုိင္းေရေပးေဝႏိုင္ေသာ္လည္း ေရေအးကန္မွာ ေရေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ရပ္ကြက္ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၁၀ရပ္ကြက္ ေလးခုသို႔ ေန႔စဥ္ေရဂါလန္ ငါးေသာင္း၊ ေရသယ္ယာဥ္မ်ား စုေပါင္း၍ ေရသယ္ယာဥ္ ၁၁စီးျဖင့္ ေမ ၁၀ရက္မွ စကာ ေရရွားပါးသည့္ရပ္ကြက္ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၁၀ ရပ္ကြက္ေလးခုသို႔ ေန႔စဥ္ေရမ်ား သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိသည္။ အလားတူ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ေရ ေပးေရးတြင္လည္း ငါးေၾကာင္အိ္ုင္ဆည္မွ တစ္ေန႔ေရဂါလန္ တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ေပးေဝလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေရရွားေသာ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲကေရသယ္ယာဥ္ေလစီးျဖင့္ ေန႔စဥ္ သယ္ယူျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေမလ ၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..