ကံ

“လူမစြမ္း နတ္မ” ဆိုသည့္ စကားသည္ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလမွ စတင္ ၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

လူေနမႈ စနစ္ အတြင္းသို ့ ရေသ့စိ္တ္ေၿဖ ၀င္ေရာက္လာသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ မသိပါ။ 

သိရွိရန္လည္း မလုိအပ္ပါ။   လူဆိုသည္မွာ  ကမၻာေပၚတြင္ သဘာ၀တရားက အေကာင္းဆံုး

တည္ေဆာက္ထားေသာ သက္ရွိမ်ိဳးႏြယ္ ၿဖစ္ပါသည္။  လူမစြမ္းသည့္ အရာသည္ မရွိသေလာက္

နည္းပါးပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ေန ့စဥ္ စားသံုးေနၾကေသာ အစား အေသာက္မွ စၿပီး  အ၀တ္

အထည္ ၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊  အေဆာက္အဦမ်ား၊  ေရႊ  ့လ်ား သြားလာႏိုင္ေသာ အရာ၀ထၳဳ

မွန္သမွ် အားလံုးသည္  လူတို ့ၿပဳလုပ္ထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။  လူတို ့၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆ

အၾကံအစည္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ ့ၿဖစ္ေပၚလာေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ထားၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

မည္သို ့ေသာ အမည္ရ တန္ခိုးရွင္ တစံုတရာ၏ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရရွိေသာ အရာ၀ထၱဳမွ မရွိ

ပါ။  ထို ့အတူပင္ ဆုေတာင္းၿခင္း ႏွင့္  ဆႏၵၿပဳၿခင္းအားလည္း ကြဲၿပားစြာ သိၿမင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဆုေတာင္းၿခင္းသည္  မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမွ မပါ၀င္ပဲ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေရရာစြာ

ရွင္းၿပႏိုင္ၿခင္း သက္ေသၿပႏိုင္ၿခင္း မရွိခဲ့ေသာ တစ္စံုတစ္ရာအား ေမွ်ာ္လင့္အားထားစြာၿဖင့္ မိမိ၏

အခက္အခဲ ႏွင့္ လိုအင္အား ရယူလုိၿခင္း အတြက္ ၿပဳလုပ္ေသာ အၿပဳအမူၿဖစ္သည္။

ဆႏၵၿပဳၿခင္းသည္  မိမိၿဖစ္လိုေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ၾကိဳတင္ၿပီး  မွန္းဆထားၿခင္းဟု

မွတ္ယူႏိုင္သည္။  မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မဆို  Plan ရွိရေပမည္။  ထို Plan အား ၿပဳလုပ္မည္

ဟု ေတြးလိုက္သည္ႏွင့္ ဆႏၵၿပဳၿခင္း စတင္ၿဖစ္ေပၚသြားသည္။  လုပ္ၿဖစ္သည္ မလုပ္ၿဖစ္သည္ဆို

သည္မွာ အၿခားေသာ အေၾကာင္းအရာၿဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို ့ငယ္စဥ္ ကေလး ဘ၀ အရြယ္မွ စၿပီး ယခု မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘ ဘိုးဘြားမ်ား ေခတ္

အထိ  မေၿပာင္းလဲေသာ အရာမ်ားစြာ အထဲမွ  ေတြးမိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားအား ၿပန္လည္သံုးသပ္

ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္  သီတင္းကၽြတ္ခ်ိန္တြင္ သက္ၾကီးမ်ားအား ပစၥည္းပစၥယ၊အစားအေသာက္မ်ား

၀ယ္ယူၿပီး  ကန္ေတာ့ၾကသည့္ ၿမင္ကြင္းအား ၿပန္ၾကည့္ၾကပါမည္။

လူၾကီးမ်ားသည္ အၿမင့္တစ္ေနရာတြင္ထိုင္ၿပီး လူငယ္မ်ားမွ က်ံဳ  ့က်ဳံ  ့ယံု ့ယံု ့ထိုင္ကာ ၀ိုင္း၀န္း

ကန္ေတာ့ၾကပါသည္။  ထိုအခါ  လူၾကီးမ်ား ႏႈတ္မွ ဘယ္လို စကားမ်ိဳး ေၿပာခဲ့ပါသလဲ။

ေရွးရိုး စည္း မေဖာက္စတမ္း  “ဆု” ေပးခဲ့ပါသည္။ 

၁။ က်န္းမာပါေစ ။

၂။ ခ်မ္းသာပါေစ။

၃။ လိုအင္ဆႏၵ တလံုးတ၀နဲ ့ၿပည့္စံုၾကပါေစ။

အဆိုပါ စကား သံုးရပ္ မၿဖစ္မေန ေပးပါလိမ့္မည္။    ကၽြန္ေတာ္တို ့က်န္းမာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္

သင့္ပါသလဲ။  သက္ၾကီးရြယ္အို တစ္ေယာက္ေယာက္က ေပးေသာဆုသည္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏

ႏုနယ္ေသာ  အေတြးအေခၚအတြင္းတြင္  အားအင္တစ္ခု ၿဖစ္ေကာင္း ၿဖစ္ေစလိမ့္မည္။

သို ့ေသာ္ မိမိ က်န္းမာေစရန္ မိမိက ၿပဳလုပ္ ေနထိုင္မွသာ အဆိုပါ ေပးခဲ့ေသာ ဆု သည္  အက်ိဳး

ရွိေပလိမ့္မည္။  ထို ့အတူပင္ အဆိုပါ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား အတြက္ သြားေရာက္ ကန္ေတာ့ခဲ့

ေသာ အရာ၀တၱဳမ်ားသည္ လည္း  သူတို ့၏ လက္ရွိ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီမွ

သာလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိမည္ၿဖစ္သည္။  သူတို ့အား ထိုကဲ့သို ့ ကန္ေတာ့ၿခင္းေၾကာင့္

ရရွလာႏိုင္သည္ဟု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ယူဆလာေသာ “ကုသိုလ္” ဆိုသည့္ အရာအား

ေခတၱ ဖယ္ထုတ္ထားၿပီး  မိမိတို ့ ေလးစားေသာ ၊ ေလးစားထိုက္ေသာ လူၾကီး သူမတို ့၏

မသန္စြမ္းေတာ့ခ်ိန္တြင္  မိမိ၏ ေငြေၾကးၿဖင့္ ေပးအပ္ ပူေဇာ္ၿခင္းသည္သာ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ

လူ ့က်င့္၀တ္ ၿဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 

ခ်မ္းသာပါေစ ဆုိၿပီး ခ်မ္းသာႏိုင္လွ်င္  ကၽြန္ေတာ့္တို ့ မည္သည့္ က်ိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ိဳးကိုမွ

လုပ္စရာ မလိုအပ္ပါ။  တကယ္တန္း  ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရႏိုင္သည္ကို သိသူ အမ်ားၾကီးရွိေသာ္

လည္း ထိုသို ့ေသာ စကားရပ္အား  မိမိ ဘဏ္စာအုပ္တြင္ ဂဏန္းေတြ ထပ္တိုးလာသကဲ့သို ့

မမွတ္ယူေစခ်င္ပါ။  ကၽြန္ေတာ္တုိ ့  “ကံ” ကို ယံုၿပီး ပံုစရာ မလိုပါ။  ဥာဏ္ႏွင့္ ၀ိရိယ ၿဖင့္သာ

ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။  ဥာဏ္ႏွင့္  ၀ိရိယ ေနာက္တြင္ ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ကိုင္ရေတာ့မည္ၿဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္ “ကံ” ကို လြဲမွားစြာ သိရွိရန္လည္း မလိုအပ္ေတာ့ေပ။  “ကံ” ဆိုသည္မွာ အလုပ္ပင္ ၿဖစ္

ပါသည္။  သူ ့အလိုလို ေရာက္ရွိလာေသာ ဘာမွန္း မသိသည့္ အရာၾကီး မဟုတ္ပါ။

မိမိကိုယ္တိုင္ ၿပဳလုပ္မွ ၊ ၿပဳလုပ္ခ်င္ေသာ စိတ္ရွိမွ အရာရာရရွိႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးပိတ္ ဆု ၿဖစ္သည့္

လိုအင္ဆႏၵမ်ား ၿပည့္စံုလာမည္ၿဖစ္သည္။  ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ  ့ကံတရား ဆိုတာဟာ အရင္ ဘ၀က

ဘာလုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာနဲ ့လံုးလံုး မသက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္  လက္ရွိ ကာလတြင္ အေကာင္းဆံုး

လုပ္မွ သာလ်င္ အနာဂါတ္တြင္ ၿပီးၿပည့္စံုမည္ ၿဖစ္သည္။ 

ထိုသို ့ဆိုလ်င္ ေနာက္ ဘ၀ အတြက္ ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ၿပီး ၿပဳလုပ္ၾကပါသည္ဆိုေသာ ကုသိုလ္ မ်ား

သည္ မည္သူ ့အတြက္ၿဖစ္ပါသလဲ  ?????????  အလြန္ပင္ ရိုးရွင္းစြာပင္ “ငါ့” အတြက္ၿဖစ္ပါသည္။

ငါ့ အတြက္ဟု ရည္ရြယ္တိုင္း ငါ့ အတြက္ ၿဖစ္လာႏိုင္ပါသလား။  ဘယ္ေတာ့မွ မၿဖစ္လာႏိုင္ပါ။ 

ငါ့ အတြက္ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္  မိမိ တစ္ကိုယ္ေရ ေကာင္းစားေရး အတြက္ အၿမင္ေသးႏုတ္စြာ

ၿပဳလုပ္ၾကေသာ အၿပဳအမူတို ့သည္  ငါ့ အတြက္ မၿဖစ္ေစရံုသာမက  ငါ၏  ေနာက္မ်ိဳးဆက္

အတြက္ပါ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္မႈကိုသာ ၿဖစ္ေပၚေစသည္။  

==================================================

“ငါ့” အတြက္ ယူၾကေသာ ကုသိုလ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သပ္ၿပီး အခန္း (၃) တြင္ ဆက္ေရးပါမည္။

သေဘာ မေတြ ့သူမ်ား ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္  ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြြးႏိုင္ပါသည္။

About nigimi77

has written 108 post in this Website..