လားရုိးျမဳိ.asia world company မွ green luck နာမည္စက္သုးံမ်ားေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။အဲဒီစက္ဆီမ်ားသည္အမွန္တကယ္သုးံသူလက္ထဲမေရာက္ဘဲဆီေရာင္းစား

သူမ်ား company နင္.ပတ္သက္ေဆြမ်ဳိးမ်ား သတ္မွတ္ထားဆီဂါလံထက္ပုိထုတ္ျပီးေရာင္းစားေနပါသည္။

နီးစပ္ရာမ်ားတုိင္ျကားေပးပါ။ ေဆြမ်ဳိးႏွင္.ေရာင္းစားသူမ်ားကုိအသင္းလုပ္ထားေသာဆီစာအုပ္ပါလဲထုတ္ေပးပါသည္။

နီးစပ္ရာမ်ားတုိင္ျကားေပးပါ။

About student

has written 21 post in this Website..