အထက္ပါသတင္းစာတိုက္မွ ရာထူးၾကီးၾကီးယူထားသူ ပုဂၢိဳလ္ ၂ဦးအပါအ၀င္ ဌာနအတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္  ဌာနသိို့ေပးသြင္းေသာနိဳင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြေၾကး (သတင္းစာကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ လစဥ္သတင္းစာဖိုးက်သင့္ေငြမ်ား) ကို နိဳင္ငံေတာ္စာရင္းထဲသို့ မေပးသြင္းဘဲ ယင္းတို႕၏ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သုံးစဲြထားေနခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။  ယခုအခါ သက္ဆိုင္ရာမွလည္း တာ၀န္ရွိသလိုစစ္ေဆးေမးျမန္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနပါသည္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သတင္းစာဖိုးေငြလက္ခံရယူထားပါေၾကာင္းလည္း ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးမင္းမ်ားထံတြင္ ၀န္ခံဂတိေပးထားျပီးျဖစ္ပါသည္၊ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အရ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္သာ စာရင္းရွင္းရမည္ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း အဆိုပါ စာတည္းမွဴးခ်ဳပ္ (ဦးလွိဳင္၀င္း) သည္ အထက္လူၾကီး၏ ညြွန္ၾကားခ်က္အရဆိုကာ သတင္းစာကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားထံမွ မည္သူ႕ကိုျဖင့္ု သိန္း ဘယ္နွစ္ရာ (အေၾကြးစာရင္းအတိအက်တြက္ခ်က္ထားေသာစာရင္းမျပနိဳင္ဘဲ) ထပ္မံေပးသြင္းခိုင္းျပီး မေပးသြင္းနိဳင္ပါက သတင္းစာကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရပ္စဲပစ္မည္ဟု ခ်ိန္းေျခာက္ေတာင္းဆိုေနပါသည္။ ၄င္းေတာင္းဆိုေသာ အေၾကြးဆိုေသာ ေငြေၾကးမ်ားမွာ သတင္းစာကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားမွ လစဥ္လတိုင္း အမွန္အကန္ ေပးသြင္းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။  ရြာသားမ်ားလည္း က်ြန္ေတာ့္ကိစၥေလး မည္သို႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာ အၾကံေပးၾကေစလိုပါတယ္။

 

About applosoe

has written 1 post in this Website..