ပစၥဳႏၷကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဆုိၿပီး ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအျဖစ္မွ ခြဲထြက္ခဲ့ သူ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏ(လူတုိ႔ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ၾကေသာ မုိးျပာဂုိဏ္း)၏

ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ အမွန္က် သိရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ ပစၥဳပၸႏၷကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာဟူ၍ ေပၚေပါက္လာရပုံကုိ တင္ျပလုိက္ပါသည္။

အမွန္တရားကုိ သိရွိၿပီး ေလာကၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရည္ေမွ်ာ္ပါသည္။

 

ဓမၼ၀ိဟာရီ ေၾကျငာစာတမ္း

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ (၁၃၄၄ ခု ျပာသုိလ္လဆုပ္ ၁၃ ရက္) ၁၀-၂-၈၃ ည (၁၀း၃၀) နာရီအခ်ိန္၌ ဓမၼ၀ိဟာရီအျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သိျမင္ႏုိင္ၾကရန္ ဤေၾကျငာစာ တန္းကုိ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာအခ်ိန္မ်ားက ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီး ဘ၀၌ မေထရ္ႏွင့္ မဟာေထရ္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ေအာင္ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ပရိ ယတ္၊ပဋိပတ္ ႏွံ႔စပ္ႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အရိယာအျဖစ္ ေကာင္း စြာေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဥာဏ္မ်က္ေစ့မ်ား၌ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအတြင္း၀ယ္ တရားေတာ္ေယာင္ ေဆာင္ၿပီး တရားေတာ္ကုိ ဖ်က္ဆီးေနၾကေသာ တရားမဟုတ္ေသာတရား မ်ား မင္းမူေနၾကသည္ကုိ ျပက္ျပက္ထင္ထင္ သိျမင္ေနၾကရပါသည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္္က ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ သံဃာ့ေဘာင္၌ ၀ိနိစၧယမ်ားမရွိဘဲ ဖရုိဖရဲ ျပိဳကြဲပ်က္စီးေနသျဖင့္ သံဃာကုိ မည္သုိ႔မွ် မျပဳ ျပင္ႏုိင္ဘဲ ပုဂၢလလုပ္ငန္းျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စခန္းသြားေနရပါသည္။ ျမန္ မာ့ဆုိရွယ္လစ္သမၼတအစုိးရတက္ၿပီးခ်ိန္၌ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာ့သံဃာမ်ား သက္၀င္လွဳပ္ရွားလာသျဖင့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစျပဳၾကရပါသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကသုိ႔ ေရွ႕-ေနာက္ ဘ၀ ရွိ မရွိအယူ ဘ၀အျမင္မွားမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္နာမ္ေလာက ၿမဲ မၿမဲအယူ ေလာကအျမင္မွားမ်ား ဤအျမင္မွားႏွစ္ပါး ဖယ္ရွားေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဤသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိျခင္းသည္ အရိယာမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ သက္ေသျပ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက ဖြဲ႔စည္းေပးေသာ ၀ိနိစၧယက “တရားရၿပီ” ဟု ေျပာသည္မွာ လိမ္ညာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၀ိနိစၧယ အျပဳခံရၿပီး ရဟန္းအျဖစ္မွ ပထုတ္ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က လည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား စြပ္စြဲေသာ ေထရ၀ါဒသံဃာသည္ အရိယူပ၀ါဒကံ ထုိက္ၿပီျဖစ္၍ ကံထုိက္သူမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ၾကၿပီး ေထရ၀ါဒ သံဃာကုိ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ္္႔သည္ ဤသုိ႔ ေထရ၀ါဒကုိ စြန္႔ပစ္ၾကေသာ္လည္း လူ႔ေဘာင္ လူ႔ဘ၀သုိ႔ လူ႔အသြင္သဏၬာန္ လူပုံဟန္မ်ားျဖစ့္ ေနထုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ ့ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရရွိၿပီးေသာ တရားဓမၼမ်ားသည္ ကြ်ႏု္တုိ႔ကုိ လူလုိ၀တ္၊ လူလုိေန၊ လူလုိစား၊ လူလုိသြားၿပီး လူလုိေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္ရန္ အ ခြင့္မရ ရွိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကီလူမွဳဘ၀မ်ာႏွင့္ အသီးအျခားျဖစ္ ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔တရားဓမၼက ခြင့္ျပဳသည့္ ၀တ္စားေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ေျပာဆုိမႈ ရွိသူ ဓမၼ၀ိဟာရီမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ရပ္တည္ေနထုိင္မႈကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သိျမင္ၾကေစရန္ ေဖာ္ ျပေၾကျငာရပါသည္။

ဤေၾကျငာခ်က္သည္ ဓမၼ၀ိဟာရီမ်ားကုိ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတုိင္းအ တာထိ ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္အရ ဓမၼ၀ိဟာရီတုိ႔က သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔  သာမညျဖစ္ေသာသေဘာမွ်ကုိ ေဆာင္သူ သာမညမ်ားမွ်ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း ယေန႔ ေလာကရွိ လူတုိ႔ အျမင္၌  သာမည၏ေျပာင္းျပန္ဆန္႔က်င္ဘက္ အဓိကပုဂၢဳိလ္(သုိ႔မဟုတ္) ၀ိေသသပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ ျမင္ၾကရဘြယ္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယေန႔ ေလာက၌ သာမညသေဘာကုိေဆာင္သူ သာမညပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ အေတြးအ ေခၚ အသိအျမင္သည္ အမွန္တကယ္ရွိေနသည္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ၾက သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေျပာအဆုိသည္လည္း အေတြးအေခၚ အသိအျမင္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ၾကသည္။ အျပဳအမူ အေနအထုိင္သည္လည္း အေျပာအဆုိႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္မွသာ ကမာၻေလာကရိွ အမွန္အကန္ျဖစ္ၾကသူအားလုံးႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းရွိသူ သာမညမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

သာမညသည္ အရွိကုိ အရွိအတုိင္းသာသိသူ၊ အရွိထက္ အပုိအလြန္ တုိ႔အား မသိႏိုင္သူ၊ အရွိအတုိင္းသာ ေျပာသူ၊ ျပဳလုပ္သူ၊ အရွိထက္လြန္ ေအာင္လည္းေကာင္း၊ ပုိေအာင္လည္းေကာင္း၊ မေျပာနုိင္၊ မျပဳႏုိင္ေသာသူ ပုဂၢဳိလ္ဧကန္ျဖစ္သည္။ သာမာန္မွ်ျဖစ္၍ သာမညျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ ေလာကရိွသူမ်ားသည္ ဤသုိ႔ သာမာန္ျဖစ္ရန္ကုိပင္ မလြယ္၊ မတတ္ႏုိင္ ေအာင္ ရွိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼ၀ိဟာရီသည္ သာမညျဖစ္ေသာ္လည္း လူတုိ႔အျမင္၌ အတုမရွိ၊ အတူမရွိ၊ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေအာင္ အဓိကသေဘာ ၀ိေသသသေဘာေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ယေန႔ ေလာကရွိ လူမ်ားတုိ႔၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အၾကံအစည္ မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ရွိသည္ႏွင့္ ကင္းလြတ္လွ်က္ရွိေနၾကသည္။ ဓမၼ၀ိဟာရီတို႔သည္ ထုိသုိ႔ေသာသူမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပား ျခားနားမႈ ၀ိေသသ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼ၀ိဟာရီတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ မတူေသာ သူမ်ားႏွင့္သာ တူသည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼ၀ိဟာရီတုိ႔သည္ အမွန္တရား၏ အဓိကဗဟုိမ႑ိဳင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးမ်ားေရး၊ အစီးအပြားျဖစ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ေနၾက ေသာ အမ်ားျပည္သူတုိ႔သည္ ဓမၼ၀ိဟာရီမ်ားကုိ သိရွိအပ္ေပသည္။ ေလ့လာ အပ္ေပသည္။

ဤသုိ႔အမွဳမ်ားျပဳႏုိင္ရန္ ဓမၼ၀ိဟာရီတုိ႔၏ အတိတ္သမုိင္းေရးရာသည္ အေရးပါလွသည္။ အတိတ္မွကင္းကြာ၍ သိရွိအပ္ေသာ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ရပ္သည္ အကယ္မရွိႏုိင္ေသာအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼ၀ိဟာရီမ်ားကုိ အျပည့္အစုံသိ ျမင္ရန္ ဓမၼ၀ိဟာရီတုိ႔၏ အတိတ္ျဖစ္ရပ္သမုိင္းသည္ မပါလွ်င္မျပီးေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ဓမၼ၀ိဟာရီတုိ႔၏ အတိတ္သမို္င္းသည္ ဓမၼ၀ိဟာရီတုိ႔၏ အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအရာကုိပင္ ဓမၼ၀ိဟာရီနိဒါန္းဟူ၍ ဥဒါန္းျပဳအပ္ပါသတည္း။

 

သာသနာေတာ္ေရးေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာ

 

ဆက္ကပ္ရန္

ဥကၠ႒

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္

ဇမၺဴဒီပေက်ာင္းေဆာင္၊ ကမာၻေအးကုန္းေျမ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေန႔စြဲ        –      – ၁၉၈၃

 

အေၾကာင္းအရာ။      ။သာသနာေတာ္ေရး ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာပါ

ဘုရား။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း ၀ိနည္းဓမၼကံမႈခင္းဆုံးျဖတ္ေရး လုပ္ထုံးအပုိဒ္(၆၀)အရ သာသနာေတာ္၏ ဓမၼကံအညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားသုပ္သင္ေပးရန္ ေလ       ွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္ ဘုရား။

ဤသာသနာေတာ္ေရးေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာ မိတၱဴမ်ားကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔ေနရာ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔၊ တုိင္းသံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔၊ျပည္ပမွ လက္လွမ္းမွီသမွ် ေထရ၀ါဒသံဃာ့အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ပါသည္ဘုရား။

 

(ေနာက္ဆက္၍ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။)

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..