ဆက္ကပ္ရန္

ဥကၠ႒

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္

ဇမၺဴဒီပေက်ာင္းေဆာင္၊ ကမာၻေအးကုန္းေျမ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေန႔စြဲ        –      – ၁၉၈၃

 

အေၾကာင္းအရာ။      ။သာသနာေတာ္ေရး ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာပါ

ဘုရား။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း ၀ိနည္းဓမၼကံမႈခင္းဆုံးျဖတ္ေရး လုပ္ထုံးအပုိဒ္(၆၀)အရ သာသနာေတာ္၏ ဓမၼကံအညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားသုပ္သင္ေပးရန္ ေလ       ွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္ ဘုရား။

ဤသာသနာေတာ္ေရးေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာ မိတၱဴမ်ားကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔ေနရာ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔၊ တုိင္းသံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔၊ျပည္ပမွ လက္လွမ္းမွီသမွ် ေထရ၀ါဒသံဃာ့အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ပါသည္ဘုရား။

 

တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ သာသနာေတာ္ေရးေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာကုိ မေလွ်ာက္ထားမွီ နိဒါန္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရျခင္း၏အေၾကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ ထားသူ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ဘ၀ကုိ ေရွးဦးစြာ တင္ေလွ်ာက္ပါရေစဘုရား။ သာသနာေတာ္ေရးေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာ ေလွ်ာက္ထားရျခင္း၏အ ေၾကာင္းမွာ ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အက်င့္အၾကံပ်က္ျပား အသိဥာဏ္ ေခါင္းပါးေနသည္ကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစကားကုိ ေပၚလြင္ရန္ ခ်ဲ႕ ထြင္ပါမည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အက်င့္အၾကံ လည္း ပ်က္ျပားေနၾကပါသည္။ အသိဥာဏ္လည္း ေခါင္းပါးေနၾကပါသည္။

တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ခုိးစရာ၊ ဆုိးစရာ၊ လိမ္လည္ေျပာဆုိ စရာ အစရွိေသာ အက်င့္အၾကံ ပ်က္ျပားစရာၾကဳံလွ်င္ ငါတုိ႔႔ ဗုဒၶဘာသာပဲဟူ ၍ မေရွာင္မရွားပဲ ပ်က္ျပားေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဤေလွ်ာက္ထားခ်က္၏ အ ေထာက္အထားအျဖစ္ ေထာင္မ်ားတန္းမ်ား၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၌ တပည့္ေတာ္ တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ပမာဏကုိၾကည့္လွ်င္ သိသာေပၚလြင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အျခားေသာ မိစာၦဒိ႒ိဘာသာ မ်ားေအာက္ ရာခုိင္းႏႈံးမေလွ်ာ့ေအာင္ မေကာင္းမႈဒုစရုိက္မ်ားျဖင့္ ပ်က္ျပား က်င့္ၾကံေနၾကပါသည္။ ေကာင္းက်ဳိး၊ မေကာင္းက်ဳိး၏ ထုထည္ပမာဏကုိ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ၏ ထုထည္ပမာဏျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာ သာ၀င္တုိ႔၏ အနာဂတ္ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ဳိးကုိ သူတုိ႔၏ ေကာင္းမႈ မ ေကာင္းမႈျဖင့္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ျမင္ခြင့္ရွိပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ၏ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မိစာၦဒိ႒ိဘာ သာ၀င္မ်ားႏွင့္မျခား အက်ိဳးမမ်ားသူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤေနရာ၌ ရွင္း လင္းေလွ်ာက္ထားရန္လုိပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အျခားမိစာၦဒိ႒ိဘာသာ၀င္မ်ားထက္ ျမတ္သည္ဟု ထင္တတ္ၾကၿမဲျဖစ္ပါသည္ ဘယ္သုိ႔ ျမတ္သနည္းဟုေမးလွ်င္ အျခားဘာသာမ်ား၌ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ မရွိ မိမိတို႔မွာသာရွိသည္ဟု ေျဖတတ္ၾကပါသည္။

ဤသုိ႔ေျဖေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အျခားဘာသာမ်ား၌ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ မရွိသည္ကုိ အကယ္သိသည္မဟုတ္ၾကပါ။ ထုိ႔ျပင္ လည္း မိမိတုိ႔၌ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကုိ ဆည္းကပ္ရျခင္းအ ေၾကာင္းသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၀င္ၿပီး သန္႔စင္ေသာအမႈမ်ားျဖစ္ပြားရန္ ျဖစ္၍ မျဖစ္ပြားလွ်င္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသည္ မိမိအတြက္ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ထူးျခားမႈမရွိျဖစ္ ပါမည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ေနာက္တနည္းအားျဖင့္ လည္း မိမိတို႔ကသာျမတ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္တတ္ၾကပါေသးသည္။

တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာမွာသာ စိတ္သဘာ၀၊ ေစတသိက္သဘာ၀ ႏွင့္ ႐ုပ္နာမ္သဘာ၀မ်ား ေစ့ငွကုံလုံမႈရွိသည္။ ဘယ္စိတ္၌ ေစတသိက္ ဘယ္ ေလာက္ယွဥ္သည္၊ ဘယ္႐ုပ္မ်ားသည္ ဘယ္စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ျမင္စိတ္ ၾကားစိတ္ကေလးမ်ားျဖစ္ေသာအခါ ပထမဘ၀င္လႈပ္သည္။ ေနာက္ ဆင္ျခင္ သည္၊ ေနာက္ ျမင္စိတ္ျဖစ္သည္၊ ေနာက္ ခံလင့္သည္၊ စုံစမ္းသည္၊ ဆုံးျဖတ္ သည္ အစစ အေသးစိတ္တရားမ်ား သိရသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ရသည္မွာ ျမတ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔သိရျခင္းေၾကာင့္ ျမတ္သည္ဆုိရာ၌ သိရျခင္းသည္ပင္ အ ျမတ္ေလာ၊ သိရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အျခားအျမတ္မ်ား ရွိေသးသေလာ စိစစ္ရပါမည္။

သိရျခင္းသည္ပင္ အျမတ္ဆုိလွ်င္ ပရမတ္မ်ားကုိသိေသာ ပရမတ္ဆရာမ်ားႏွင့္ အဘိဓမၼာစာေပ ပညာရွင္မ်ားသည္ ျမင့္ျမတ္သူမ်ား ျဖစ္ရာပါမည္။ အကယ္၍ ဤသူမ်ားသည္ ေလာက၌ ထူးခြ်န္လြန္ျမတ္ေသာ လူျမတ္မ်ား မျဖစ္ၾကသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ပါသည္။ ပရမတ္တရား လူ႔ ကတ္ဖဲ့မ်ားကုိ လူတုိင္းေတြ႔ႏုိင္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိရျခင္းသည္ပင္ ျမတ္သည္ဆုိေသာ စကား မမွန္ပါ။ သိရျခင္းေၾကာင့္ အျခားအျမတ္လည္း အ ကယ္မရွိပါ။ ရုပ္နာမ္ဓမၼသိလွ်င္ က်င့္သည္၊ က်င့္လွ်င္ ျမတ္သည္။ ဤသုိ႔ တြက္၍ မျဖစ္ပါ။ ေလာက၌ သိသူတုိင္း မက်င့္ၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်င့္ႏွင့္ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼအသိသည္ မစပ္ဆုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိျခင္းေၾကာင့္ အျခားအျမတ္ လည္းမရွိပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မိစာၦဒိ႒ိဘာသာ ၀င္မ်ားထက္ ႐ုပ္သဘာ၀၊ နာမ္သဘာ၀ ပရမတၳမ်ားကုိသိရျခင္းေၾကာင့္ ျမတ္သည္ဟု မဆုိသာပါ။ အက်င့္အၾကံမေကာင္းလွ်င္ ဘာသိသိ ယုတ္မာ သည္ပင္ ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္လည္း တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အျခားမိစာၦဒိ႒ိဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မက်င့္မၾကံၾကျခင္း တူေစကာမူ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား၌ မဂ္သံ၊ ဖုိလ္သံ၊ နိဗၺာန္သံမွ် မၾကားရ တပည့္ေတာ္တုိ႔က ၾကားရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်င့္အၾကံပ်က္ျပားမႈျခင္း တူေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္တုိ႔က မဂ္သံ၊ ဖုိလ္သံ၊ နိဗၺာန္သံၾကားရ၍ ျမတ္ သည္ဆုိခ်င္ၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ပင္ ကမာၻလည့္ဆရာေတာ္တစ္ပါး တုိင္းတစ္ ပါးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္မွတ္ခဲ့ရသည္ကုိ ဟုိက ေမးလုိက္သည္မွာ အ ျခားဘာသာမ်ား၌လည္း သူ႔မဂ္ဖုိလ္ႏွင့္သူရွိေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ဆုိေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ အဲဒါေတာ့ မသိဘူးဟူ၍ပင္ ေျဖခဲ့ရသည့္ အေျခဆုိက္ခဲ့ပါ သည္။

ဘယ္ေလာက္ပင္ မဂ္သံ၊ ဖုိလ္သံၾကားၾကား မိမိတုိ႔ၾကားေသာ မဂ္ဖုိလ္ကုိ မရလွ်င္ကား မၾကားသူႏွင့္ ျခားရန္ အေၾကာင္းနည္းလွပါသည္။ မိမိတို႔နာၾကား၊ မွတ္သားရေသာ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရားမ်ား က်င့္ၾကံၾကမွ မိစာၦဒိ႒ိဘာ၀င္မ်ားႏွင့္ ျခားနားေအာင္ ျမင့္ျမတ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားပြားသူမ်ားသည္ အက်င့္အၾကံေမွာက္မွား ပ်က္ျပားမႈကို ေရွးဦးပင္ ေရွာင္ရွားရပါမည္။ မဂ္သံ ဖိုလ္သံပင္ၾကားေစကာမူ အက်င့္အၾကံ ေမွာက္မွား ပ်က္ျပားေနလ်င္ မဂ္သံ ဖိ္ုလ္သံမၾကားေသာ မိစၦာဒိ႒ိဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားမရွိ ျဖစ္ပါမည္။ ဤသို႔ျဖစ္လ်င္ တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားသည္ မိစၦာဒိ႒ိဘာသာ၀င္မ်ားထက္ အျမတ္မ်ား အျခားမရွိ ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ရသည္မွာ အေဟာသိကံကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္္။

တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိိဳး မေကာင္းက်ိဳး ထုထည္ပမာဏကို မိစၦာဒိ႒ိ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳး ထုထည္ပမာဏကဲ့သို႔ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈျဖင့္ တိုင္းထြာရန္မွတပါး အျခားမရွိႏိုင္ပါ။ တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈပမာဏသည္ မိစၦာဒိ႒ိဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ပမာဏထက္ မသာလြန္လ်င္တပည့္ေတာ္တို္႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မိစၦာ ဒိ႒ိဘာသာ၀င္မ်ားထက္ မသာလြန္သူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္၏ အႏွစ္သာရသည္ လူမ်ားအက်င့္ အၾကံ ေကာင္းမြန္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အက်င့္အၾကံ (စာရိတၱ) ကို တာ၀န္ခံေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္တရား­­­­အသိ(စာရိတၱပညာ)ကို သီးျခား ရွာေနရသည့္ အဆင့္အထိတိုင္ ေရာက္ခဲ့ၿပီကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဤမွ်အထိ ပ်က္ျပားေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္္လက္၍ တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အသိဥာဏ္လည္း ေခါင္းပါးေနၾကပံုကို ေလွ်ာက္ထားပါမည္ ဘုရား။……………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

              ေမာင္မုိးျပာသည္ ဤသုိ႔ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့၊ ျဖစ္ပ်က္ေန ဆဲ၊ ျဖစ္ပ်က္ေနဦးမည့္ အသိဥာဏ္ပဋိပကၡတုိ႔၏ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားေနပုံ တုိ႔ကုိ စာဖတ္သူတုိ႔ ဖတ္မွတ္သိရွိႏုိင္ေစဖုိ႔သာရည္႐ြယ္ပါသည္။ အျခားမည္ သည့္အဖြဲ႔၊ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္၊ မည္သည့္ဘာသာကုိမွ် ထိခုိက္ေစလုိျခင္း အလွ်င္းမရွိပါ။ အသိတရားကုိ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္စြာ ရွာေဖြဆည္းပူးေနသူ မ်ား အက်ဳိးတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ထြန္းၾကပါေစဟု ေမတၱာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးေနျခင္း သာျဖစ္ပါသည္။

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..