…ကမ ၻာ့သမိုင္း ကိုၿပန္ၾကည့္ပါလွ်င္ ဝန္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္လို႕ တိုင္းၿပည္ေကာင္းစားတယ္ဆိုတာ ဘယ္နိုင္ငံရွိပါသလဲ ?
…၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၂၈၈ မွာ ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမႈး ေတြကုိ ဆက္လက္တာဝန္
.ေပးအပ္ထားၿခင္းမွာ ဘာသေဘာလဲ ?
…လႊတ္ေတာ္ (၃) ရပ္ ဟာ ၿပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္ခံေတြ ၿဖစ္ပီး အစုိးရဝန္ထမ္းေတြကုိသာလွ်င္အစုိးရဝန္ထမ္းေတြ
. ကုိသာလွ်င္အုပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းၿမဲ ခိုင္းေနမယ္ဆိုပါလွ်င္ နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏ ၱရား ညီညြတ္မွ်တမယ္ ထင္ပါသလား ?
…ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ ဥပေဒၿပဳၾကေပမဲ့ ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္
.အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားကုိ ဘာေၾကာင့္ၿပန္လည္မေရြးခ်ယ္ပါသလဲ ?
…အသက္အရြယ္ၾကီး ရပ္မိရပ္ဖ(၅)ဦး ဒုိင္ေကာ္မရွင္ သတ္မွတ္ေပးထားပါလွ်င္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ေကာင္းက်ဳိး
.အတြက္ သင့္ေတာ္ေလွ်ာ္ကန္ပါမည္ ထင္ပါသလား ?
…လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ ဆံုးၿဖတ္ထားသည့္ ပံုစံသည္ လက္ရွိ အာဏာရရွိထားသည့္ ပါတီကုိ အင္အားခ်ိနဲ႕
.ေအာင္ (ေရေသာက္ၿမစ္ၿဖတ္) လုပ္ေနၿခင္းကုိ ၾကိဳဆိုရပါမည္လား ?

:mrgreen: စမ္းသပ္ေရးၿခင္းၿဖစ္ပါ၍ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ ၿပဳၿပင္ေပးပါခင္ဗ်ာ :mrgreen:

About ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ

has written 1 post in this Website..