ဗုဒၶဘာသာ၀င္သည္ အနည္းဆုံး ကမၼႆကတာဥာဏ္ဟု ဆုိအပ္ ေသာ ကံႏွင့္ ကံက်ဳိး ဆက္သြယ္မူ၌ အသိဥာဏ္ရွိရမည့္သူ ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဤအသိဥာဏ္မွ် မရွိသူမ်ား ျဖစ္ ေနၾကပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ေျပာရုိးစကားပင္ရွိပါ သည္။ ကံထမ္းလာသည္ကုိမျမင္ရ၊ လွံထမ္းလာသည္ကုိသာျမင္ရသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ကမၼ၀ိသေယာ အစိေႏၱ ေယ်ာဟုဆုိၿပီး ကံအရာမၾကံရဟူလည္း ဆုံးမခဲ့ၾကသည္။ ကံကုိ အရိယာမ်ား မွသိႏုိင္သည္ဟုလည္း ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ပင္ ကံမွ မသိလွ်င္ ကံႏွင့္ ကံအက်ဳိး ဆက္သြယ္မႈ၌သာျဖစ္ေသာ ကမၼႆကတာဥာဏ္ ဘယ္သို႔မွ် ျဖစ္ ရန္အေၾကာင္း မရွိပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေလာက၌ ဤအသိဥာဏ္သည္ ေအာက္ ထစ္ဆုံးဥာဏ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥာဏ္မွ်မထင္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ရန္ပင္ အားနည္းလွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဤအသိဥာဏ္မွ်မရွိ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ မေမြးမွီကျပဳခဲ့ေသာေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ ယခုေကာင္းစားရသည္၊ မေမြးမွီကျပဳခဲ့ေသာဆုိးမႈေၾကာင့္ ယခုဆုိး ၀ါးရသည္၊ ဤယခု ေကာင္းဆုိးႏွစ္ခုသည္ ေသၿပီးေနာက္ ေကာင္းဆုိးႏွစ္မ်ဳိး ကုိ ျဖစ္ေစလိမ့္ဦးမည္။ ဤသုိ႔ ယုံၾကည္မႈကုိ ကမၼႆကတာဥာဏ္ ထင္မွတ္ ၿပီး တင္းတိမ္ေနၾကပါသည္။ အကယ္၍ ဤအသိမ်ားသည္ အကယ္သိေသာ အသိမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အသိဥာဏ္ပင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။
ဤအရာကုိ ရွင္းလင္းေရွာက္ထားရပါမည္။ လူသည္ ကံႏွင့္ ကံ၏အ က်ဳိးဆက္သြယ္မႈကုိ အကယ္သိလွ်င္ အေသးအဖြဲမေကာင္းမႈကုိ ရံခါျပဳသည္ မွအပ ျပဳရန္ခဲယင္းပါသည္။ မည္သူမဆုိ ကုိယ္ဒုကၡေရာက္မည္သိလွ်င္ ၾကဥ္ ေရွာင္ၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္ဒုကၡေရာက္မည့္အရာကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ လွ်င္ကား အကယ္မသိ၍သာျဖစ္မည္ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ အက်င့္အၾကံပ်က္ ျပား၍ မွားၾကျခင္းသည္ ကမၼႆကတာဥာဏ္ အကယ္မေပါက္၍ျဖစ္ပါသည္ ကမၼႆကတာဥာဏ္ေပါက္လွ်က္ အက်င့္အၾကံပ်က္ျပား မွားယြင္းသည္ဆုိ လွ်င္ ထုိသူသိေသာ ကမၼႆကတာဥာဏ္သည္ အတုမွ်သာျဖစ္ရန္ မလြဲဧ ကန္ျဖစ္ပါမည္။
တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အျခားေသာ မိစာၦဒိ႒ိဘာ သာမ်ားႏွင့္မျခား အက်င့္အၾကံပ်က္ျပားၾကျခင္းမွာ ကမၼႆကတာဥာဏ္မွ် မရၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ထက္ျဖစ္ေသာ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖုိလ္ ဥာဏ္၊ ကိေလသာမ်ားကုိ ပယ္လွန္ရန္ဥာဏ္မ်ားကား ေ၀းထက္ေ၀း ျဖစ္ရာ ပါမည္။ တပည့့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာသည္ အက်င့္အၾကံကုိ ယုံၾကည္ခ်က္ ျဖင့္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဘာသာမဟုတ္ပါ။ အသိဥာဏ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ ဘာသာျဖစ္ပါသည္။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဟူ၍ သိကၡာသုံးရပ္ရွိ ေသာ ဘာသာျဖစ္ပါသည္။ သီလသည္ သမာဓိ၊ ပညာကုိ ေက်းဇူးျပဳပါသည္။ သမာဓိသည္ သီလ၊ ပညာကုိ ေက်းဇူးျပဳပါသည္။ ပညာသည္ သီလ၊ သမာဓိ ကုိေက်းဇူးျပဳပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီလကုိ သမာဓိ၊ ပညာတုိ႔ျဖင့္ စင္ၾကယ္ ေစရန္ ေဟာဆုိေသာ ဘာသာျဖစ္ပါသည္။ ပညာမရွိလွ်င္ သမာဓိမတည္ႏုိင္၊ သမာဓိမတည္လွ်င္ သီလ၌ မၿမဲႏုိင္ပါ။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာမ်ား အက်င့္အၾကံပ်က္ျပားေနၾကသည္မွာ ပညာမဟုတ္သည္၌ ပညာလုပ္ေနၾက ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာ၌ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ပညာမရွိရျခင္း၏ အေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားေစရန္ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား သည္ ဗုဒၶဘာသာ ဆရာသမဏတုိ႔၏ အဆုိအဆုံးမကုိ ရၾကလွ်က္ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ပညာမရွိျဖစ္ေနၾကရသနည္း စီစစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သာသနာေတာ္၏ ယေန႔အေျခအေနသည္ မေကာင္းေတာ့၍ဟု ဆုိရပါမည္။ ဤအေၾကာင္းကုိ ဆရာေတာ္တုိ႔ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၏ နိဒါန္းမွ စကားပုိဒ္ကုိ ကုိးကား၍ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ ဤစကားပုိဒ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ သည္။
“ယခုသာသနာအေျခအေန”မ်က္ေမွာက္ေခတ္သာသနာေတာ္၏ အေျခအေနကုိ ၾကည့္႐ႈသုံးသပ္မည္ဆုိပါလွ်င္ သာသနာေတာ္
ႀကီး ဂုဏ္သိကၡာနိမ့္က် ညိဳးႏြမ္းဆုတ္ယုတ္သြားေစရန္လည္း
ေကာင္း၊ သာသနာေတာ္ႀကီး ပ်က္စီးကြယ္ေပ်ာက္သြားေစရန္
လည္းေကာင္း၊ က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္ေနၾကသူ၊ ေျပာဆုိေဟာ
ေျပာေနၾကသူ၊ ေရးသားထုတ္ေ၀ေနၾကသူ၊ ရွင္လူအခ်ိဳ႕ ေပၚ
ထြက္စျပဳေနသည္ကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိ၊ ဖတ္
႐ႈေနၾကရေပသည္။
ယေန႔ သာသနာေတာ္၏ အေျခအေနသည္ အမွန္ပင္ ဤအတုိင္းျဖစ္ ေနေပသည္။ ပရိယတိၱသာသနာ၊ ပဋိပတိၱသာသနာ၊ ပဋိေ၀ဒသာသနာဟူ၍ သာသနာေတာ္သုံးရပ္ရွိသည့္အနက္ ယေန႔အေျခအေန၌ ပဋိေ၀ဒသာသနာ ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ မည္မည္ရရ မရွိပါ။ ပဋိပတိၱသာသနာေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကား အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း ဘုရားတရားျခင္းတူလွ်က္ တစ္ပါးႏွင့္ တစ္ ပါးပင္ မကြဲျပားေအာင္ မတတ္ႏုိင္ၾက ရွိေနပါသည္။
ပဋိပတိၱသာသနာေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ပဋိပတ္ကုိ၊ အျခား ပဋိပတ္ ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ အမွန္မထင္ အမွားျမင္သည္။ ဤသုိ႔ အမွားျမင္ခံ ရေသာ ပဋိပတ္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း၊ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိ အမွားျမင္ျပသူ ပဋိ ပတ္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္၏၊ ပဋိပတ္ကုိ အမွားပင္ ျမင္ျပန္ပါသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး သည္ ႏွစ္ဦးလုံးမမွားပဲ တစ္ဦးသာမွားလွ်င္ မွားေသာတစ္ဦး၏ ပဋိပတ္သည္ သာ အျပစ္တင္ခံရ ရာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားေတာ္သည္ သႏၵိ႒ိကဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံရုံမွ်မက ဧဟိပႆိကဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားေတာ္မွန္လွ်င္ လူ၌ျဖစ္ပြားေသာ အရွိမ်ားကုိ အေျခခံ ေသာေၾကာင့္ ျငင္းခုံဖြယ္မရွိေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ျငင္းခုံတင္းၾကမ္း ျပည့္လွ်က္ ပဋိပတိၱေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပဋိပတိၱသည္ သာသနာေတာ္၏ စည္းလုံးညီညႊတ္မႈ “သမဂၢ သေမာဓာနကုိ” ပ်က္ျပားေစရုံမွ်ျဖစ္၍ မလြမ္းႏိုင္ စရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤမွ် ပဋိပတၱိသာသနာေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခြ်တ္ခ်ဳံက်ေန ၾကေသာေၾကာင့္ပင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ သာသနာေတာ္၌ ပဋိေ၀ဒေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ သြားဆဲထက္ ပုိေျပာႏုိင္သူ မရွိျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္ ဟူေသာ ပဋိေဝဒေဆာင္ပုဂၢိဳလ္အထက္ တဆင့္ တက္၍ ေၾကျငာဝံသူကား မည္မည္ရရ မရွိ ျဖစ္ရပါသည္။ အနည္းအပါး ေၾက ျငာသူမ်ားလည္း အတိမ္းတိမ္း အပါးပါးျဖစ္ေၾကာင္း သူတုိ႔သေဘာတရားအရ ထင္ရွားလွပါသည္။
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
သာသနာေတာ္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ၾကေစရန္ ရည္သန္၍ သာသနာေတာ္၌ အဓမၼဟု အဆုံးျဖတ္ခံခဲ့ရ ေသာ အျခားေသာ ေၾကာင္းပန္း၊ ေက်ာက္သေဘာၤ၊ ေက်ာက္ပုံ၊ ရွင္ဥကၠ႒ စေသာ ၀ါဒမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပေပးရန္ရွိပါေၾကာင္း။

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF