အျမတ္ခြန္ဥပေဒအရ အခြန္စည္းၾကပ္ခံရၿပီးသည့္ အခြန္ထမ္းအားလံုးႏွင့္ ၁-၄-၂၀၀၉ရက္မွ ၃၁-၃-၂၀၁၀ရက္အထိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၁၀၀၀၀က်ပ္ ႏွင့္ အထက္ ဝင္ေငြရရွိသူမ်ားသည္ ဝင္ေငြေၾကညာလႊာပံုစံတြင္ ျပည့္စံုစြာေရးသြင္း၍ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး၂၀၁၀ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၃၀ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးသို႔ အေရာက္ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏိႈးေဆာ္ပါသည္။ ဝင္ေငြေၾကညာလႊာပံုစံမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားတြင္ အခမဲ့ ရယူႏုိင္ပါသည္။ ဝင္ေငြေၾကညာလႊာကို လူကိုယ္တုိင္သို႔မဟုတ္ စာတုိက္မွ ေခ်ာစာျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး လူကိုယ္တုိင္ေပးပို႔ပါလွ်င္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားကို သက္ဆိုင္ရာရံုးမွထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျမတ္ခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ -၂၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္း မရွိဘဲ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ဝင္ေငြေၾကညာလႊာေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက စည္းၾကပ္မႈအရ ထပ္မံေပးသြင္းရမည့္ အခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုေသာ ေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးပါသည္။ မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားတြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..