ေလွ်ာက္ထားသူ၏ဘ၀ကုိ မသိလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားလႊာ၏ အတိမ္အ နက္ကုိ ခ်ိန္စက္ရန္ခက္မည္မွ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ဘ၀ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားမည္ကုိ သာသနာေတာ္ေရး ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာ၏ နိဒါန္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေစလုိပါသည္ဘုရား။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ျဖစ္၍ အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ပါေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ႏွင့္ သံဃာ့မဟာနာယက ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားဘုရား။ တပည့္ေတာ္ တုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္အခါက ရဟန္းေတာ္ျမတ္ႀကီးတုိ႔ ထုံးကုိ ႏွလုံးမူ၍ ေလွ်ာက္ထားပါရေစပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္အခါက ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ တရားက်င့္သုံး၍ ၿပီးဆုံးသြား ေသာ ကိေလသာမ်ားကုိ ျမတ္စြာဘုရားထံပါး၌ ဝပ္တြားဦးတင္တတ္ၾက ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္၌ အႏၱရ ဓာယန ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ ေသာ္လည္း သံဃာေတာ္တုိ႔၏ ထိပ္သီး ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔အစည္းႀကီးကုိကား တပည့္ေတာ္တုိ႔ သာသနာေတာ္၌ တည္ေဆာက္ႏုိင္ ခဲ့ပါၿပီ။

တပည့္ေတာ္မ်ား တရားက်င့္သုံး၍ ၿပီးဆုံးသြားေသာ ကိေလသာမ်ား ကုိ ျမတ္စြဘုရားအား မေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေတာ့ေသာ္လည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားအ လား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သံဃာေတာ္၊ ထုိသံဃာေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီး ၏ကုိယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကမ်ား၏ ဥကၠ႒ကုိကား တပည့္ ေတာ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ႏွင့္ႀကဳံရသည္အထိ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ဝမ္းသာရပါ သည္။ ဤသုိ႔ ဝမ္းသာရျခင္းမွာလည္း တပည့္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ ၾကြားလုိ၊ ၀ါလုိ၊ ထင္ရွားလုိ၍ လုံးဝမဟုတ္ပဲ သာနာေတာ္၌ အစစ္အမွန္မ်ား မရွိမဟုတ္ ဟု ေဖာ္ထုတ္အသိေပးသည္ကုိ သိၾကရၿပီး သာသနာေတာ္တရားကုိ ဆထက္ထမ္းပုိး ႀကိဳးစားႏုိင္ေရး အားတက္သေရာ ညႊန္းျပႏုိင္ရန္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္တုိ႔ဘ၀အတြက္ ႀကီးပြားႏွင့္ စီးပြားသည္ အခ်ည္းအႏွီး မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ဂုဏ္သိရ္ႏွင့္ အေက်ာ္အစာသည္လည္း အမွန္တရားကုိ ေဖ်ာက္ေျမွာက္ေနေသာအရားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ဒီေန႔ သာသနာေတာ္ ရဟန္းသမဏမ်ား ပဋိေဝဒေက်းဇူးႏွင့္ အကင္းကြာခံရျခင္းမွာ သာသနာ ေတာ္၌ ဂုဏ္သိရ္၊ အေက်ာ္ေစာ၊ လဘ္သပၸကာ၊ ဒကာ၊ ဒကာမ အစစမ်ား မင္းမူေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း တပည့္ေတာ္မ်ားခံယူပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ်ားေလွ်ာက္ထားမည့္ ပဋိေဝဒေက်းဇူးမ်ားႏွင့္စပ္၍လည္း အနည္းငယ္ေလးမွ် အထင္မွားေတာ္မမူၾကဘဲ နာၾကားလက္ခံေတာ္မူၾကေစ လုိပါသည္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ရွင္ဥာဏသည္ ျမတ္စြဘုရားသခင္ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားသ ခင္၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္မ်ား အဆက္ဆက္၏ အတုိင္းမသိေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ ခံယူခြင့္ရသျဖင့္ ကိေလသာခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းျခင္းဟူ ေသာ ပဋိေဝဓေက်းဇူးကုိ ဆည္းပူးရရွိၿပီးသူ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ ဂုဏဝႏၱသည္လည္း ေရွးနည္းအတူ ရတနာသုံးပါး၏ ေက်းဇူးေတာ္အနႏၱကုိ ခံယူခြင့္ရသျဖင့္ သကၠာယဒိ႒ိ၊ ဝိစိကိစာၦ၊ သီလဗၺတပရာမာသ သုံးဝေသာ သံေယာဇဥ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီးျခင္းတည္းဟူေသာ ပဋိေဝဒေက်းဇူးကုိ ဆည္းပူူးရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ဘဝကုိ ေလွ်ာက္ထားလုိ သည္မွာ ဤမွ်ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္မ်ား ဘဝေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ အဓိမာနေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ ခြဲျခားမရ ျဖစ္စရာရွိပါသည္။ ထိ႔ုေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ်ားေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရေသာ လမ္းကုိ အနည္းအက်ဥ္း နာၾကားေစလုိပါသည္ဘုရား

တပည့္ေတာ္ရွင္ဥာဏသည္ အသက္(၄၃)ႏွစ္၊ သိကၡာ(၂၃)ဝါ။ တပည့္ေတာ္ ဂုဏဝႏၱသည္ အသက္(၃၇)ႏွစ္၊ သိကၡာ(၁၇)ဝါျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ရွင္ဥာဏသည္ (၁၅)ႏွစ္သားအရြယ္မွာ သာနာ့ေဘာင္ေရာက္၍ မေႏၱေလးၿမိဳ႕ စာသင္တုိက္ျဖစ္ေသာ မစုိးရိမ္တုိက္ႏွင့္ မုိးေကာင္းတုိက္မ်ား၌ ဆယ္ႏွစ္မွ် စာေပပရိယတ္တရား သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ပါသည္။ မစုိးရိမ္တုိက္ နာယကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ မစုိးရိမ္တုိက္ မဟာနာယက အဂၢမဟာပ႑ိတ ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅ(ျပန္လြန္)ထံတြင္ အေျခခံစာေပမ်ားႏွင့္ အဘိဓမၼာ ကုိ သီးျခားလုိက္စားခဲ့ရပါသည္။ မစုိးရိမ္တုိက္ လက္ရွိ မဟာနာယက အဂၢမဟာပ႑ိတ အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂုရု ပ႒ာန္းဆရာေတာ္ထံ၌ ပ႒ာန္းက်မ္း ကုိ သင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ သင္ရုိးပါဠိက်မ္းရင္းမ်ားကုိ မုိးေကာင္းတုိက္ ေဒးဝန္းဆရာေတာ္ႏွင့္ ေတာင္သမန္ဆရာေတာ္ အရွင္ေကသဝါဘိဝံသတုိ႔ထံ တြင္ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

တပည့္ေတာ္ ဂုဏဝႏၱသည္(၁၉)ႏွစ္သားအရြယ္မွာ သာသနာ့ေဘာင္ ေရာက္၍ အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရုံတုိက္၌ (၆)ႏွစ္မွ် ပရိယတ္စာေပကုိ သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ပါသည္။ အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရုံေက်ာင္းတုိက္စာခ်မ်ား မဟာဂႏၶာရုံေက်ာင္း သံဃာႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္တုိ႔ထံတြင္ ပါဠိသြားနည္း၊ လာနည္းႏွင့္ အဘိဓမၼအေျခခံမ်ား၊ ဝိနည္းငါးက်မ္းႏွင့္ ပါဠိေတာ္မ်ားကုိ ေလ့ လာခဲ့ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ဂုဏဝႏၱသည္ အသက္(၂၅)၌ စာသင္တို္က္မွ ဆင္းခဲ့၍ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာစည္ဆရာေတာ္မ်ားထံတြင္ သုံးလမွ် ဥာဏ္စဥ္နာရသည္အထိ ပဋိပတၱိသင္ၾကားခ်က္ကုိ ဆရာျဖစ္သည္အထိ ေလ့လာၿပီး ေတာထြက္ခဲ့ပါသည္။ တပည့္ေတာ္သည္ ဥာဏ္စဥ္နာခဲ့ရေသာ္ လည္း ဘုရားဆုပန္ထားခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာအတြင္း၌ ေမတၱာဘာဝ နာတရားေတာ္မ်ားကုိသာ ပြားမ်ား၍(၇)ႏွစ္မွ် အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ့ပါသည္။

တပည့္ေတာ္ရွင္ဥာဏသည္ အသက္(၂၅)ႏွစ္၌ စာသင္တုိက္မွဆင္းခဲ့ ၍ အသက္(၂၆)ႏွစ္ျပည့္၌ ကိ်ဳးပ်က္ေနေသာ သီလသိကၡာမ်ားကုိ ေဆး ေက်ာျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္၍ ေတာထြက္ခဲ့ပါသည္။ ေတာအ တြင္း၌ မဟဂၢဳတ္တရားမ်ား ပြားမ်ား၍၊ အ႐ူပစ်ာန္ဆုိသည္မွာ ရုပ္နာမ္ပညတ္ မ်ား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဘာမွ်မရွိအျဖစ္၌ သိေနသာစိတ္ကုိ အျမတ္္ဆုံးဟု ႐ႈပြား ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္သည္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကုိ ေတာင့္တ၍ ေတာထြက္ၿပီး တရားက်င့္ခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သည္ တပည့္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ မတန္ေသးေသာအရာဟု ထင္ျမင္လွ်က္ ပါရမီျဖစ္ ေတာထြက္ ၿပီး စိတ္လြင့္ပါး ပ်င္းရိေနမည္ကုိ ကာကြယ္ရန္ တတ္သမွ်၊ မွတ္သမွ် က်င့္ၾကံ ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာမွ်မျဖစ္သည္ကုိ သိေနေသာစိတ္၏ ေအးျမ ေသာအျဖစ္ကုိ ေလ့လာဖန္မ်ားေသာအခါ  ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ကိေလသာ တရားမ်ား မျဖစ္ပြားဘဲ ၾကက္ေပ်ာက္၊ ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ေနၾကပါသည္။ ျဖစ္ေလ့ရွိလွ်က္ မျဖစ္ဘဲ ႏွစ္ဆက္ၾကာလာေသာအခါ မဂ္ဖုိလ္တရား ရေနၿပီ လား၊ ရေနၿပီထင္ပါရဲ့၊ ရေနပါၿပီ၊ ဤသုိ႔ အဆင့္ဆင့္ အထင္ကပ္လွ်က္ ဆုံးျဖတ္ဝန္႔သည္အထိျဖစ္လာပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေသာအခါ တပည့္ေတာ္စိတ္၌(ေရွးသေရာအခါက တရားရသူဟူ၍ မရွိႏုိင္ဟု ထင္ေသာ္ လည္း) ယခုအခ်ိန္၌ အျခားသူမ်ားလည္း တရားရေနၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္လာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမ်ားရေသာတရားမ်ားလည္း နာၾကားလုိစိတ္ မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ရိပ္သာရင္းမ်ားသုိ႔ ေတာေက်ာင္းမွထြက္၍ ေလ့လာခဲ့ပါ သည္။ စာသင္သားဘဝက တရားနာပ်င္းေသာ္လည္း ယခုအခါ တရားအထူး နာလုိေနခဲ့ပါသည္။

စစ္ကုိင္းပရကၠမ၊ ဥာဏစာဂီ၊ ေတာင္ၿမိဳ႕မုိးကုတ္၊ ေဝဘူ၊ ေက်ာက္သ ေဘာၤ၊ သဲအင္းဂူ၊ သံလွ်င္ေတာရ၊ မုိးညဳိစြန္းလြန္း၊ မဟာစည္၊ ေၾကာင္ပန္း၊ သွ်င္ဥကၠ႒ အစစျဖစ္ပါသည္။ နာၾကားရခ်က္တရားမ်ား စုေပါင္းလုိက္ေသာ အခါ ကာမ၊ ႐ူပ၊ အ႐ူပ ဘုံသုံးဝမွ တရားမ်ားခ်ည္းျဖစ္ေၾကာင္း အကြက္လည္ လာပါသည္။ တပည့္ေတာ္က်င့္သုံးေနေသာ တရားလည္း ဘုံသုံးပါးတည္းမွ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ခ်င္ႏုိင္လာပါသည္။ ေရွးအခါက ႐ူပါ႐ူပ ဓမၼတစ္ခုခု ျဖစ္ ပြားရန္ ခဲယဥ္းသည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ူပါ႐ူပမ်ား အလြယ္ကူျဖစ္ ပြားသည္ကုိ မ်က္ေစ့၌ တပ္အပ္ထင္ထင္ ကုိယ္တုိင္သိျမင္ေသာေၾကာင့္ ေရွးက မတဘူးေသာ မဂ္ဖုိလ္ကုိ မဟဂၢတျမင္မွ ဆာေလာင္တမ္းတလာခဲ့ပါ သည္။

ေလာကုတၱရာလမ္းညႊန္ကုိ ေပးႏုိင္ေသာအရာကုိ လုိလားေသာ္လည္း ရွာေဖြမရျဖစ္၍ ဘုရားသည္သာလွ်င္ ကုိးကြယ္ရာရွိေတာ့သည္။ ဘုရားမွတစ္ ပါး ေလာကုတၱရာလမ္းျပမည့္သူဟူ၍ မရၿပီ။ ယေန႔ သံဃာေတာ္မ်ားလက္၌ လည္း ေလာကုတၱရာလမ္းသည္ အစျပတ္ ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားေဟာခဲ့ေသာ ပရိယတိၱစာေပမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ဘုရားျမင္ေအာင္ ေလ့လာရမည္။ ဘုရားေတြ႔မွ တရားေတြ႔မည္။ ဘုရားေတြ႔ရန္ ပရိယတ္စာေပမ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရမည္။ ဤသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရပါသည္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္။ လက္ခံျခင္း လက္မခံျခင္းသည္ မိမိ၏တာဝန္သာ ျဖစ္ၾကပါေစ။

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..