(CMP)အထည္ခ်ဳပ္အသင္းမွ One Stop Service ဖ်က္သိမ္းေစလို..။။။
ၿမန္မာနိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဟာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႔ အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈၿပီး
ေနၿပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ၾကီးစတင္ ေပၚေပါက္လာတဲ႔ အခါမွာေတာ႔ နိုင္ငံရဲ႔ ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႔ အၿဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး
ရန္ကုန္မွ ရံုးဌာနအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေနၿပည္ေတာ္သိုေၿပာင္းေရႊ႔ခဲ႔စဥ္က အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠဌ ဦးၿမင္႔စိုးႏွင္႔အဖြဲ၀င္မ်ားအသင္းသားမ်ားဟာ ေနၿပည္ေတာ္ကို (CMP) လိုင္စင္မ်ားေလွ်ာက္ထားရာမွာ ခရီးေ၀းကြာၿခင္း
ထိုစဥ္က ဟန္းဖုန္းႏွင္႔ ဖက္စ္ဖုန္းမ်ားမရွိေသးၿခင္း အင္တာနက္အသံုးမၿပဳနိုင္ေသးၿခင္း ေနၿပည္ေတာ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီး
ဌာနသို႔ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင္႕ ၄င္း ကုမၸဏီ၏အားနည္းခ်က္ေၾကာင္႔ ၄င္း စာရြက္စာတမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာပါ ေနၿပည္ေတာ္ရန္ကုန္ အသြားအၿပန္ စာရြက္စာတမ္းကိစၥႏွင္႔ အခ်ိန္ကုန္သက္
သာေစရန္တိ႔ုအား အသင္းသားမ်ားအား အစည္းေ၀းေခၚကာ ရန္ကုန္တြင္ပင္ စာရြက္စာတမ္းစံု/မစံု စစ္ေဆးေပးမည္႔
အဖြဲေလး တစ္ခုဖြဲ႔ကာ  ထိုအဖြဲအစည္း၏ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ ပါရွိပါက စာရြက္စာတမ္းၿပည္စံုၿပီးၿဖစ္၍  ေနၿပည္ေတာ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ဆက္လက္ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးးနိဳင္ရန္ ေစတနာမွန္ၿဖင္႔ One Stop Service ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ္လည္း ။။။။
ေနာက္ပိုင္း ၾကံဳေတြေနရသည္ One Stop အဖြဲ႔ေလး၏ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ၾကဳးီနီစနစ္ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္လာမႈ အဖြဲ႔ုဆိုေသာ္ လည္း တစ္ကယ္႔ အဖြဲစည္းတစ္ခု႔ကဲသို႔မဟုတ္ပဲ ထိုအဖြဲေလးထဲမွ လက္ေစာင္းထက္ရာ သူမ်ားမွ ၾကီးစိုးခ်ဳပ္ကိုင္ လာၾကပါ
တယ္ ထိုအဖြဲအစည္းေလးတြင္ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ  ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦး / အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနမွ
ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦး/ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္၀င္း  တို႔မွ ဒိုင္ခံစစ္ေဆးေပးေနၿပီ
တနလာၤ /ၾကာသာပေတး/ေသာၾကာ ေန႔မ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ႔ မ်ားအားစီစစ္
ေဆာင္ရြက္ေထာက္ခံေပးေနၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ ရံဖန္ ရံခါ ေရႊရီစပါယ္ အထည္ခ်ဳပ္မွ ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး UMFCCI  မွ အဖြဲ႔၀င္  တစ္ဦးတို႔မွ လဲ လာေရာက္စစ္ေဆးေပးတတ္ပါတယ္။။။။
ထိုကဲသို႔စစ္ေဆးေပးရာတြင္ One Stop အဖြဲ႔မွ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမႈးႏွင္႔ အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန ၿမန္မာ႕
အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းမွ ဦစီးအရာရွိတို႔မွ မွန္ကန္ေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား
အသင္း ဒုဥကၠဌ မွ လာေရာက္လက္မွတ္ေရးထိုးလွ်င္ ေတာ႔ မည္သူကေထာက္ခံထားသည္ၿဖစ္ေစ သူလက္မွတ္မထိုးပါက
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ ထားခြင္႔မရွိေတာ႔ ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ အမွန္အားၿဖင္႔ေဒါက္တာေအာင္၀င္းဟာ  ဆိုသူဟာ One Stop စစ္ေဆးရာ
မွာ  invoice ပါ ကုန္ပစၥည္းတန္းဘိုးမ်ားအား အမွန္အတိုင္းေဖၚၿပ၍ ကုမၸဏီတိုင္းနီးပါးေလွ်ာက္ထားၾကေသာ္လည္း။။။
ထိုသူမွ..။။။။။။။။။။။။။
(“““အပ္ခ်ည္လံုးေစ်းအား Lockal ေစ်းကြက္ အတြင္းတန္ဘိုးႏွင္႔ ကိုက္ညိွၿပီးၿပင္ဆင္ခိုင္းၿခင္း။။။
ဘဲေမႊးအၤက်ီမ်ားအတြက္ ဘဲေမႊးမူရင္းတန္ဘိုးမွာတရုတ္ၿပည္ထုတ္ေစ်း 1kg=us38.00 ၿဖစ္ေသာ္ လည္း  1Kg = us 6/7.00
ၿဖင္႔သာလက္ခံၿခင္းဘဲေမႊး com% အား 0.3 KGS မပိုေစၿခင္း။။။။
ပိတ္စေစ်း မွာ 1Mtr= us0.75  မွ ပိတ္စအလိုက္ us2.50 အထိရွိေသာ္လဲ 1Mtr လွ်င္ ယခုခ်ိန္ထိ လိုင္စင္ပါ U/Price  us1.50
ၿဖင္႔ သာေလွ်ာက္ထားနိုင္ၿခင္း စသည္ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္၍ ေစ်းႏႈန္း
မ်ားကိုပါထိမ္းခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္လာပါသည္။။။။””)
(“““မည္သည္႔ အပ္ထည္ေအာ္ဒါကိုမဆို တစ္ဖက္နိုင္ငံ Buyer မ်ားမွ  ပတမ အၾကိမ္ Sample အထည္ အၿဖစ္စမ္းသပ္ခ်ဳပ္
လုပ္ေစ ၿခင္း ယင္းအထည္အား buyer မွစစ္ေဆး comment ေပးၿခင္း ၿပင္ဆင္သင္႔သည္မ်ား ၿပင္ဆင္ခိုင္းၿခင္းေနာက္ဆံုး
အၾကိမ္ Buyer မွ အတည္ၿပဳ ၿခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ သာ Orderအပ္ႏွံၿခင္းအတြက္စာခ်ဳပ္မ်ားေရးထိုးေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ား
လုပ္ ေဆာင္ရၿပီးတစ္ဖက္Buyer ႏွင္႔  comsumption တြက္ခ်က္ၿခင္း Over com% ထပ္ေဆာင္းေပးၿခင္း marker ေရးဆြဲၿခင္း
Fabric wider မ်ား ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း မ်ားၿပီးစီးမွသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ၿခင္းအတြက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္
ထားနိုင္ရန္ Proforma Invoice ေပးပို႔လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားေစၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ၾကရပါသည္။။။။
(CMP) လက္ခစားစံနစ္ကို မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားအေနၿဖင္႔ ဘိုင္အားေပးပိုေသာ Proforma Invoice ပါ
အတိုင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပိတ္စအမ်ိဳးအမည္ မ်ားၿပားၿခင္း ဆက္စပ္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း နည္းပါးၿခင္းမ်ားအား ၿပစ္ခ်က္တစ္ခု
အေနၿဖင္႔ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားခြင္႔ ပယ္ခ်ခံရၿပီး ရွင္းလင္းတင္ၿပေသာ္လဲ မမွန္ဟုသာၿပန္လဲ ၿငင္းဆန္ခံရၿခင္းမ်ား ၾကဳံေတြ႔
ေနၾကရပါသည္”””)
(“““အၤက်ီတစ္ထည္၏ com% အားလက္ခစားခ်ဳပ္လုပ္သူဖက္မွ တိုးၿမွင္႔ရရွိေအာင္ ကုမၸဏီတိုင္းလိုလို တစ္ဖက္ Buyer ႏွင္႔
အတိုက္အခံေၿပာဆို ေတာင္းယူရၿခင္းရွိၿပီး ထိုသို႔ တိုးၿမွင္႔ ရရွိပါမွသာ ပ်က္စီးအထည္မ်ား အတြက္ အပိုေဆာင္းခ်ဳပ္လုပ္နိုင္
မွာၿဖစ္ၿပီး ထိုကဲ႕သို႕ တိုးၿမွင္႔ ေတာင္းဆိုသၿဖင္႔ ဂ်ာကင္ တစ္ထည္၏ com% ကုမၸဏီတိုင္းလိုလို 2.5% ခန္႔ႏွင္႔ ေဘာင္းဘီ တစ္ထည္၏ com%မွာ 2.00%  ခန္႔ရရွိေသာ္လဲ ေဒါက္တာေအာင္၀င္းမွ ဂ်ာကင္ တစ္ထည္ 2.00com% ေဘာင္းဘီ တစ္ထည္
1.6 com%ဟု   သတ္မွတ္ကာ  com% မ်ားသည္ဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ၿခင္းမ်ားခံေနရပါသည္။။။
ထို႔ေၾကာင္႕ Order ယူထားၿပီးခ်ဳပ္လုပ္ပါက စြန္းေပၿခင္း /အထည္ပ်က္စီးၿခင္း /ေပ်ာက္ရွၿခင္းမ်ားအတြက္ အပိုေဆာင္ခ်ဳပ္လုပ္
ေပးနိုင္ၿခင္းမရွိပဲ Order  Shopship ၿဖစ္ၿခင္း Q`ty ေလွ်ာနည္း တင္ပို႔ရၿခင္းေၾကာင္႔ ရသင္႔သည္႔ (CMP) ခ်ဳပ္ခစားလက္ခမ်ား
မရရွိပဲ မ်ားစြာနစ္နာလွပါသည္။။”””)
ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ (CMP) လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားၿခင္းအား ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿပန္လည္ခြင္႔ၿပဳေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီးၿဖစ္
ပါသၿဖင္႔ ယခင္ ေနၿပည္ေတာ္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ ကအဆင္ေၿပစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကူညီ
စီစစ္ ေပးခဲ႔ေသာ  OneStop Service မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားအထူးေက်းဇူးတင္ပါေသာ္လဲ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္
ေလွ်ာက္ထား နိုင္ၿပီၿဖစ္ပါသၿဖင္႔ထိုအဖြဲအား ၿပန္လည္ဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္ တင္ၿပေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ဘီလူး။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com

   Send article as PDF