ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေရရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ယင္း၏ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ စည္ပင္နယ္နိမိတ္မ်ားထိ ေရကားမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနျခင္း၊ ေရေပးေဝေရးစခန္းမ်ားက ေရေပးေဝျခင္း၊ အဝီစိတြင္းမ်ား တူးေဖာ္၍ ေပးေဝျခင္း၊ မီစက္ျဖင့္ ေမာင္းတင္ေပးေနျခင္းတို႔ျဖင့္ ကုစားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။ “သန္လ်င္ေက်ာက္တန္း အပါအဝင္ ေန႔စဥ္ေရကား အစီး ၂၀ေလာက္ ပို႔ေပးေနတယ္။ ဂါလန္ ၁၀၀၀၊ ၃၂၀၀၊ ၁၆၀၀ ဆံ့ကားေတြနဲ႔ ပို႔တာပါ ” ဟု၄င္းကဆုိသည္။ ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္း၊ ရြာေပါင္း ၁၁ရြာႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ တြင္ေဖေဖာ္ဝါရီလက စ၍ ေရေပးေနရာ ေရဂါလန္ ၁၄သိ္န္း ေလးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ဂါလန္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရေလွာင္ကန္မ်ားကေရကို ေရတြန္းစက္မ်ားႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ ဓာတ္အားေပးေရး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္ပါက ေရတြန္းစက္ငယ္မ်ားကို မီးစက္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အားျဖည့္ ေမာင္းႏွင္ေပးျခင္း၊ ေရကားမ်ားျဖင့္ ေရေပးေ၀မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း ၄င္းတာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။ စည္ပင္ေရပုိက္မရွိေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေရအားနည္းေသာ ၿမိဳ႕စြန္ေနရာမ်ားကို ေရေပးေ၀မႈမွာ ေရဂါလန္ေပါင္း ၄၃.၂၅ဂါလန္သိန္း ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..