ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဗဟုသုတျဖစ္သိရွိေစရန္ ထပ္ဆင့္တင္ျပပါတယ္။

အပိုဒ္ (၁) – လူတိုင္းသည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက တန္းတူညီမႈရွိသည္။
အပိုဒ္ (၂) – မည္သူ ့ကိုမွ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္းမရွိေစရ။
အပိုဒ္ (၃) – လူတိုင္း အသက္ရွင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္ရွိသည္။
အပိုဒ္ (၄) – မည္သူ့ ့ကို့မွ ကၽြန္အျဖစ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပဳရ။
အပိုဒ္ (၅) – မည္သူ ့ကိုမွ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ၊ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံျခင္း အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။
အပိုဒ္ (၆) – တရားဥပေဒေရွ ့ေမွာက္တြင္ လူတိုင္းအား လူသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံပို္င္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၇) – တရားဥပေဒေရွ ့တြင္ တန္းတူညီခြင့္၊
အပိုဒ္ (၈) – မိမိပိုင္အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက ဥပေဒအကူအညီ ရယူခြင့္္၊
အပိုဒ္ (၉) – မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းအား ကာကြယ္မႈ ရရွိခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၀) – လူအမ်ားၾကားနာၿပီး တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈရရွိခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၁) – ခိုင္လံုေသာ အထာက္အထားမရွိမခ်င္း ထိုသူသည္ အျပစ္မရွိဟူ၍ သတ္မွတ္ခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၂) – ပုဂၢလိက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊
အပိုဒ္ (၁၃) – လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၄) – မတရားအျပစ္ေပးခံရမည္ဆိုပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၅) – ႏို္င္ငံသား ျဖစ္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၆) – အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မိမိဆႏၵျဖင့္ လက္ထပ္အိမ္ယာထူေထာင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၇) – ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၈) – လြြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၉) – လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပ ေျပာဆိုခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၀) – ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ အဖြဲ ့မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၁) – အစိုးရတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊
အပုိဒ္ (၂၂) – လူမႈဖူလံုေရး ခံစားခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၃) – အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားဝင္ေရာက္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၄) – အပန္းေျဖအနားယူခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၅) – လံုေလာက္ေသာ လူမႈအဆင့္အတန္း ခံစားခြင့္ႏွင့္ ေဆးကုသခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၆) – ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၇) – ယဥ္က်းမႈဘဝတြင္ ပါဝင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတီထြင္မႈအက်ဳိးကို မိမိိခံစားပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၈) – ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္တာဝန္၊
အပိုဒ္ (၂၉) – အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊
အပိုဒ္ (၃၀) – မည္သူမွ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္တာဝန္၊
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအ ေထြေထြညီလာခံက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႕့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးစရာ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ
အခ်က္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္မွ လြဲ၍ မည္သည့္စာခ်ဳပ္၊ မည္သည့္ ဥပေဒကမွ မလႊမ္းမိုးႏိုင္။

About shwemyintin

has written 5 post in this Website..