၃။ ကာမအာ႐ံု (ကာေမသု)အား အလိုမတူ မျပဳရျခင္းကို ပံုစံျဖည့္ၾကည့္ျခင္း။ 

       (ပံုစံအားျဖင့္ သူတစ္ပါး သား၊ မယားအား အလိုမတူ ကာမ မလြန္က်ဴးရျခင္း)

           လူသားေတြသည္ ကာမအာ႐ံုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံၾကသည့္အခါမွာ ဒီအာ႐ံုတရား ေတြအေပၚ၌ အလိုမတူ (အလိုဆႏၵႏွင့္ မတန္) ျဖည့္က်င့္ျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ျဖည့္က်င့္ မႈလြဲမွားျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္မိေနၾကမည္ဆိုပါက လူႏွင့္လူ အခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းေအးမႈရရိွႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။       

         ပံုစံအားျဖင့္ လင္ရိွတဲ့မယား အေပၚ၊ မယားရိွတဲ့ လင္ေတြအေပၚ အလိုမတူ က်ဴးလြန္မိေနမည္ဆိုပါက ထိုက်ဴးလြန္သူတို႔သည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ ဇနီးျဖစ္သူရဲ႕ ေယာက်္ားေကာင္း၊ ေယာက်္ားျမတ္အျဖစ္မွ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္သလို ဇနီးျဖစ္သူသည္လည္း ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ မိန္းမေကာင္း၊ မိန္းမျမတ္အျဖစ္မွ တန္ဘိုးေလ်ာ့က်သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ထိုသူတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေနထိုင္ရမႈဟာ ၿငိမ္းေအးမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ လူ႔ၿငိမ္းေအးမႈကို ထိခိုက္ေစတာမို႔ လူသားတိုင္း မိမိ ကာမအာ႐ံုေတြအေပၚမွာ မွားယြင္းစြာ မျပဳမိၾကဖို႔လိုပါတယ္။

            ဒီေနရာမွာ “ကာမ” ဆိုတာကို အဖို၊ အမ  အေတြ႕အထိ (ေဖာ႒ဗၺ) ထိေတြ႔မႈ ေလာက္ကိုပဲ ယူထားမယ္ဆိုရင္ ေဘာင္က်ဥ္းေနပါလိမ့္မယ္။ လူသားေတြရဲ႕ အာ႐ံုခံ အဂၤါမ်ားျဖစ္တဲ့ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာႏွင့္ ကိုယ္တို႔မွ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ေနရတဲ့ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာနဲ႔ အေတြ႕အထိ မွန္သမွ်ဟာ “ကာမအာ႐ံု“ေတြပါပဲ။

           ဒီကာမအာ႐ံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ဘ၀မွာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ သေဘာတူပံုစံ ေတြျဖည့္ၾကည့္ ၾကရမယ္ဆိုရင္ – –

ဥပမာအားျဖင့္

           ၀တ္စားဆင္ယင္ ေနထုိင္္မႈႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ အာ႐ံုခံစားၾကတဲ့အခါမွာ မိမိႏွင့္ မသင့္ေသာ မထိုက္တန္ေသးေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္ ေနထိုင္မႈမ်ားကို လိုလား၍ ႐ံုးစာ ေရးက အရာ႐ိွလို ေနထိုင္ခ်င္၊ သူဆင္းရဲက သူေဌးလို စားေသာက္ခ်င္စတဲ့ မိမိတို႔ႏွင့္မတန္ ၀တ္စားဆင္ယင္ ေနထိုင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ ေဒါင္းေယာင္ ေဆာင္ေသာ က်ီးကဲ့သို႔  ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ ျဖစ္ကာ နဂိုအေျခအေန တန္ဘိုးမွ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့က်သြားၿပီး ဘ၀မွာ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြျဖစ္ရျခင္းသည္ မိမိ မပိုင္ (အလိုဆႏၵနဲ႔ မတန္) ေသာ ကာမအာ႐ံုေတြ အေပၚမွာ ျဖည့္က်င့္မႈ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ေပသည္။

            ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔ မထိုက္တန္တဲ့ ကာမအာရံုေတြကို မျဖည့္ဆည္းမိဖို႔ ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။

            တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေလးမ်ား အ၀တ္အစား အလွအပေနာက္ လိုက္မိလို႔ ဘ၀ပ်က္ရျခင္းသည္လည္း ကိုယ္နဲ႔ (အလိုဆႏၵႏွင့္ မတန္) မထို္က္တန္ေသးတဲ့ ကာမအာရံုေတြကို ျဖည့္ဆည္းမိလို႔ ျဖစ္ေပသည္။

            စားေသာက္မႈ (အရသာ) ပိုင္းမွာလည္း မိမိခႏၶာ (က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္ခံအား)နဲ႔ မသင့္တဲ့ အစားအေသာက္မ်ားကို သံုးေဆာင္မိျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေန နဂို အေနမွ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့က်သြားၿပီး ေရာဂါမ်ားျဖစ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ မၿငိမ္းခ်မ္း မႈေတြျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ ဗြီဒီယိုေတြ ၾကည့္တ့ဲအခါ၊ သီခ်င္းေတြနားေထာင္တဲ့ အခါမွာ မိမိ မ်က္စိ၊ မိမိနားေတြနဲ႕ မသင့္ေတာ္တဲ့ (ခံႏိုင္ရည္ပမာဏထက္ပိုတဲ့) ၾကည့္႐ႈ၊ နားေထာင္မႈေတြ ျပဳမိၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်က္စိေတြ၊ နားေတြသည္ နဂိုအေနမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလ်ာ့က် လာကာ မ်က္စိမြဲလာျခင္း၊ နားထိုင္း (ေလး) လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔ရဲ႕ ဘ၀မွာ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြျဖစ္ေနရျခင္းသည္လည္း မိမိတု႔ိႏွင့္ မသင့္ေသာ ကာမအာ႐ံုေတြ အေပၚမွာ ျဖည့္က်င့္မႈ လြဲမွားလို႔ပဲလို႔ သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ေပသည္။

             အာ႐ံုတရားေတြ ခံစားဖို႔အတြက္ မိမိခႏၶာကို္ယ္ေပၚ႐ိွ အာ႐ံုခံအဂၤါေတြအေပၚ မသက္ဆိုင္ေသာ (မသင့္ေသာ) အာ႐ံုခံစားမႈျဖစ္သည့္ လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံ သြားလာ မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသာမန္ အေနအထားမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း (ကိုယ္ခံအား)  ေလ်ာ့က်သြားသည့္ ယေန႔ေခတ္ ခုခံအားက်ဆင္းေရာဂါ (AIDS) ေတြ ျဖစ္ေနရျခင္းသည္လည္း  မိမိႏွင့္ မသင့္ေသာ မထိုက္တန္ (အလိုဆႏၵႏွင့္ မတန္) ေသာ ကာမအာ႐ံုေတြအေပၚမွာ ျဖည့္က်င့္မႈ လြဲမွားလို႔ပဲလို႔ သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ေပသည္။

           ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အခါတြင္ ကမၻာ့ပညာေရးေလာက၌ လိင္ပညာရပ္ကို အခန္း က႑တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားေပးေနရသည္ဟု သိရေပသည္။

           အာ႐ံုတရားေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၾကတဲ့အခါမွာ မိမိပိုင္သင့္တယ္၊ မပိုင္သင့္ဘူး၊ ထိေတြ႔သင့္တယ္၊ မထိေတြ႔သင့္ဘူးစသည့္ အေၾကာင္းအက်ဳိးေတြကိုလည္း ပညာရပ္တစ္ခုလို သိရိွဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ အေၾကာင္းအက်ဳိးမသိပဲ ေနထိုင္သြားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား အလိုဆႏၵမ်ား မျပည့္၀ၾကကာ ခင္ပြန္းသည္က တျခားအမ်ိဳးသမီးေတြႏွင့္ ေဖာက္ျပန္သလို ဇနီးကလည္း တျခားအမ်ိဳးသားေတြႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ၾကျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔၏ဘ၀ မၿငိမ္းခ်မ္းၾကရျခင္းမွာ ကာမအာ႐ံုတရားေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ အသိပညာ အားနည္းလို႔လို႔ ဆိုရေပမည္။

           ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိ မပိုင္သင့္၊ မထိေတြ႕သင့္၊ အလိုမရိွသင့္ေသာ အာ႐ံု (အေျခ အေန)မ်ားကိုလည္း သံုးသပ္မိဖို႔လိုအပ္ေပသည္။

            ဒါ့အျပင္ မိမိပတ္၀န္းက်င္႐ိွ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန႔္က်င္ဘက္လိင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဥပမာအားျဖင့္ ဦးေလး၊ အစ္ကိုမ်ားမွ တူမ၊ ညီမအ႐ြယ္ ကေလး ငယ္မ်ားႏွင့္ အေဒၚ၊ အစ္မမ်ားမွ ကို္ယ့္တူ၊ ကိုယ့္ေမာင္ေလးမ်ားအ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး၍ သာမန္ထက္လြန္ကဲစြာ ေပြ႔၊ ဖက္၊ နမ္း၊ ႐ံႈ႕ၾကတဲ့အခါ ထိုကေလးငယ္တို႔သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တို႔၏ အထိအေတြ႔ (ေဖာ႒ဗၺ) အေပၚမွာ သာမန္ထက္ သာယာမႈမ်ားျဖစ္သြားတတ္ၿပီး ထိုေယာက္်ားေလးတို႔သည္ မိန္းမ အထိအေတြ႔ လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ မိန္းမလ်ာမ်ားျဖစ္သြားရျခင္းႏွင့္ ထိုကေလးမေလးတို႔သည္လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အလြန္နီးစပ္စြာေနလိုမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ရျခင္းေတြဟာလည္း ကာမအာ႐ံုေတြအေပၚမွာ ျဖည့္က်င့္မႈလြဲမွားလို႔ တနည္းအားျဖင့္ လိင္ပညာရပ္ အသိဥာဏ္အားနည္းလို႔္ပဲလို႔ သံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္ေပသည္။

            ဒါ့ေၾကာင့္ ကာမအာ႐ံုတရားေတြအေပၚမွာ မိမိတို႔ႏွင့္ သင့္၊ မသင့္၊ တန္၊ မတန္၊ ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္တို႔ကို စိစစ္ေ၀ဖန္ေသာ အသိဥာဏ္မ်ားအားနည္းေနၾကမည္ဆိုပါက ကာမအာ႐ံုေတြအေပၚမွာ ျဖည့္က်င့္မႈ လြဲမွားမႈမ်ားျဖစ္ေနၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိုသူတို႕ဘ၀ဟာ ၿငိမ္းေအးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။

          ထို႔ေၾကာင့္ လိင္ပညာရပ္ေလ့လာသင္ၾကားမႈကိုလည္း နံပါတ္ (၃) သီလတြင္ ပံုစံျဖည့္၍ နားလည္ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကပါေလ။

 

(၄။ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ လွွည့္ျဖားမႈ (မုသာ၀ါဒ) ကို မျပဳရျခင္းကို – – – – ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ )

About ကုိၿငိမ္းေအး

has written 9 post in this Website..