အပုိင္း (၆)

ဆက္ကပ္ရန္-

သဘာပတိ

ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့ဝိနိစၦယအဖြ႔ဲ အမွတ္ (၁)

စစ္ကုိင္း။

ေန႔စြဲ…၁၉၈၁၊ ေအာက္တုိဘာ(၈)ရက္

အေၾကာင္းအရာ။     ။တပည့္ေတာ္ရွင္ဥာဏႏွင့္ ရွင္ဂုဏဝႏၱတုိ႔အား စတုတၳ

                        ပါရာဇိက သင့္ မသင့္ စီစစ္ဆုံးျဖစ္ေပးပါရန္ ေသာဓ

                        နာလႊာပါဘုရား။

(၁)။ တပည့္ေတာ္(ရွင္ဥာဏ၊ ရွင္ဂုဏဝႏၱ)တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာက သာသနာ့အ႐ႈပ္အေထြးႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား သုတ္သင္မည္ကုိ ဝုိင္းဝန္းကူ ညီရန္ ရဟန္းသံဃာတုိင္း၌ တာဝန္ရွိသည္ဟု သိသျဖင့္၊ တရားမသိသူတုိ႔၏ အႏၱရယ္အထပ္ထပ္အၾကားမွ တပည့္ေတာ္တို႔အသိကုိ ျမွပ္ကြယ္ထားရန္ ကာလမဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ သာသနာေတာ္ေရး ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာ ဟု အမည္တတ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက ဥကၠ႒သုိ႔ တင္ခဲ့ၾကသည္ မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

(၂)။ ဤေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာ၌ တပည့္ေတာ္မ်ား ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းဆုိေသာ သာသနာေတာ္က ဖယ္ရွားရမည့္ မိစၧာဒႆန ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ စားမွာ အင္အားေကာင္းလြန္းလွသျဖင့္ ဖယ္ရွားႏုိင္ေစရန္ စာျဖင့္ ေပျဖင့္သာ သိကာမွ်ျဖင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းမဟုတ္ပဲ ကာယသတိၱ ကုိယ္တုိင္သိစစ္စစ္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဟုတ္အမွန္အတုိင္း သိျမင္ေတာ္မူၾကရန္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ပဋိေဝဓေက်းဇူးကုိမ်ားကုိ ဖြင့္ဟေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။

(၃)။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့ မဟာနာယကမ်ားမွတစ္ပါး မသက္ဆုိင္သူ မည္သူ႔အားမွ် တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ ပဋိေဝဓေက်းဇူးကုိ ျဖန္႔ကားေၾကာ္ျငာျခင္း မျပဳခဲ့ၾကပါ။

(၄)။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကမ်ားသုိ႔ ပဋိေဝဓေက်းဇူးမ်ားကုိ သက္ေသထား၍ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိမႈျပဳရာ၌ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ပဋိေဝဓေက်းဇူးမ်ား အဖုိးတန္ မတန္၊ အသုံးဟန္ မဟန္ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ ေဝဖန္ယုံစားႏုိင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ရႏုိးကာမွ်ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းဟု ယူဆၿပီး၊ ေခ်ာင္ထုိးမထားေစရန္လည္းေကာင္း၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ပဋိပတ္မ်ားကုိ ဘဝထုပၸတ္မ်ားအျဖစ္ တင္ျပေလွ်ာက္ ထားခဲ့ၾကသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။

(၅)။ တပည့္ေတာ္ ရွင္ဥာဏသည္ မဟဂၢဳတ္တရား ပြားမ်ား၍ အရူပစ်ာန္ျဖင့္ သုံးႏွစ္မွ် ေနထုိင္ခဲ့သည္ဟု ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(၆)။ တပည့္ေတာ္ ဂုဏဝႏၲသည္ ေလာကီစ်ာန္အဘိညာဥ္မ်ား ပြားမ်ားေနထုိင္ခဲ့သည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ေမတၱာစေသာ ျဗဟၼာဝိဟာရစ်ာန္မ်ား၌ ဝသီေဘာ္အျပည့္ရွိပါသည္။ အဘိညာဥ္မ်ား၌လည္း ဣဒိၶဝိဓ အဘိညာဥ္မ်ား အေလးထားပြားမ်ားပါသည္။ စ်ာန္အဘိညာဥ္သည္ လူသိနည္းလွပါသည္။ လူညံ့မ်ားထင္ေသာ စ်ာန္အဘိညာဥ္သည္ မ်က္လွည့္ ပမာ ေျမလွ်ိဳးမုိးပ်ံ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ စ်ာန္အဘိညာဥ္မ်ားမွာ ကာမဂုဏ္အာရုံမ်ားမွ ကင္း၍ ေတြးေခၚဆင္ျခင္၊ ဖန္ဆင္းေနထုိင္ျခင္းမ်ား အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ပြားမ်ားေသာ စ်ာန္အဘိညာဥ္မ်ား မွန္ မမွန္မွာ ဓမၼေရးရာကိစၥျဖစ္၍ ဤသုိ႔ ဝိနည္းအဆုံးအျဖတ္ျပဳရာ၌ မလုိအပ္ ေသာေၾကာင့္ အရွည္အေဝး မေလွ်ာက္ေတာ့ပါဘုရား။

(၇)။ တပည့္ေတာ္ ဂုဏဝႏၲသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ဘုရားဆုပန္ခဲ့သည္ မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း သာသနာေတာ္၏ ပဋိေဝဓေက်း ဇူး ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ ဤဆုပန္မႈႀကီး အေပ်ာက္အဆုံးခံခဲ့ရေၾကာင္း ၁၃၃၇ ခုႏွစ္ တပည့္ေတာ္၏ တရားရစ ဥဒါန္းစာတမ္း၌ အတိအလင္းေရးသား၍ မင္းကြန္း ေတာင္ရုိး အဂၢမဟာပ႑ိတ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး စ်ာပနပြဲ၌ တိပိဋက ဆရာေတာ္၏ စာကူးစက္ျဖင့္ တိပိဋကကုိယ္တုိင္ ဖတ္႐ႈ သာဓုေခၚၿပီး ကူးယူကာ တပည့္ေတာ္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာေၾကာင့္ မင္းကြန္းတိပိဋက ဆရာ ေတာ္ကုိ သက္ေသထား၍ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

(၈)။ တပည့္ေတာ္ရွင္ဥာဏ၊ ရွင္ဂုဏဝႏၲတုိ႔၏ သာသနာေရး ေလွ်ာက္ ထားေတာင္းဆုိလႊာႏွင့္ ဓမၼပူဇာဘုရားရွိခုိးက်မ္းတို႔၌ အဓမၼဝါဒဟူ၍ တစ္လုံး တပါဒမွ် အပါဝင္ပါ။ လူမွာမတတ္ စာမွာသာတတ္၍ ဂါဟတ္အကုိက္ခံေနရ ေသာသူတုိ႔အေနႏွင့္ စြပ္စြဲစရာအလား ထင္မွားေစာဒနာၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါ သည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ဤသုိ႔ တရားမ်က္လုံး အျမင္မလင္းသူတုိ႔၏ ေစာဒနာျခင္းကုိခံရလွ်င္လည္း အခ်ိန္မေရြးပင္ ေလာကအက်ိဳး သာသနာ ေတာ္အက်ိဳးကုိ ေမွ်ာ္ကုိးေထာက္ထား၍ ရုိးသားစြာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ အသင့္ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ သာသနာေရးေလွ်ာက္ထားေတာင္း ဆုိလႊာႏွင့္ ဓမၼပူဇာ ဘုရားရွိခုိး ပါ သေဘာဓမၼမ်ားသည္ ရွင္ဥကၠ႒ဝါဒ၊ ေက်ာက္ပုံဝါဒမ်ားႏွင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္အားျဖင့္ လားလားမွ် သက္ဆုိင္တူညီျခင္း မရွိပါ။ သာမာန္အားျဖင့္ တူညီမႈရွိေသာေၾကာင့္ တူညီ သည္ဆုိလွ်င္ကား ရွင္ဥကၠ႒၊ ေက်ာက္ပုံတုိ႔ကုိ ေစာဒနာသူတုိ႔သည္ပင္ သူတုိ႔ ေစာဒနာခံ  ရွင္ဥကၠ႒၊ ေက်ာက္ပုံတုိ႔ႏွင့္ တစိတ္တေဒသ တူမွ်ၾကမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေစာဒနာဖြယ္မရွိ ျဖစ္္ရာပါမည္္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစိတ္တေဒသ သာမာန္မွ် တူမွ်ၿပီး အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား မတူမွ်လွ်င္ တူမွ် သည္ဆုိရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ သေဘာဓမၼမ်ားသည္ ကြဲျပားမႈကုိ ခြဲျခားသိႏုိင္ေသာ အသိဥာဏ္ျဖင့္ ေလ့လာလွ်င္ ရွင္ဥကၠ႒၊ ေက်ာက္ပုံတုိ႔ႏွင့္ ဆီႏွင့္ ေရ အလား သီးျခားစီျဖစ္ေအာင္ ကြဲျပားေနပါသည္ ဘုရား။

ရွင္ဥကၠ႒၊ ေက်ာက္ပုံဝါဒမ်ားသည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာေရာ၊ အႏုပါဒါနကၡႏၶာ ပါ ခႏၶာမွန္သမွ် ငါ၊ ငါ့ဟာ စသည္ အစြဲျဖဳတ္ၿပီး ေသၿပီးေနာက္ ဘာမွ်မျဖစ္ ရန္ ရည္ရြယ္က်င့္ေဆာင္ေသာ မဂၢသစၥာႏွင့္ နိေရာဓသစၥာဝါဒျဖစ္၍ တပည့္ ေတာ္တုိ႔၏ သေဘာဓမၼမ်ားသည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာမ်ားသာ ငါ၊ ငါ့ဟာ စသည္ အစြဲျပဳတ္ၿပီး အႏုပါဒါနကၡႏၶာမ်ားကုိ ငါ၊ ငါ့ဟာ စသည္ အမွန္အတုိင္းပြားမ်ား ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ေသာ မဂၢသစၥာႏွင့္ အသိစိတ္ဓာတ္၊ အမွတ္သညာမ်ားရွိ ေသာ ဤတလံမွ်ကုိယ္ေကာင္၌ ေလာဘ၊ ေဒါသ စသည္ ကိေလသာခပ္ သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၿပီး အုိ၊ နာ၊ ေသ စသည္ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ခ်ိဳပ္ၿငိမ္းလြတ္ ေျမာက္ေသာ နိေရာဓသစၥာတရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ အေသအျခာ ကြဲ ျပားလွ်က္ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွင္ဥကၠ႒၊ ေက်ာက္ပုံ တို႔ကုိ အတူထား၍ တပည့္ေတာ္တုိ႔ တရားကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ႀကိဳးစားလွ်င္ ႀကိဳးစားသူ သံဃာ့မ ဟာနာယက အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္သူျဖစ္ေစ ထုိသူ႔ အား မသိႏုိးနား(ေမာဟဂတိ)ျပဳသူအျဖစ္ ျပန္လည္၍ ဝိနိစၧယတင္ၿပီး တရား စြဲဆုိမႈျပဳရန္ ျပင္ဆင္ရမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ သာသနာေရးေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာႏွင့္ ဓမၼပူဇာ ဘုရားရွိခုိးက်မ္း ပါ သေဘာဓမၼမ်ားသည္ အေျခခံ အခ်က္အလက္ အျဖစ္ မိစၧာဒႆန(ဘဝအျမင္မွား၊ ေလာကအျမင္မွား)ႏွစ္ပါးမွ ဖယ္ရွားလြတ္ ေျမာက္မႈကုိ အေျခခံထားခ်က္မ်ားခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း မိစၧာဒႆန ႏွစ္ပါးကုိလည္း တပည့္ေတာ္တို႔၏ ပဋိပတ္အျမင္ျဖင့္ သိရခ်က္သာမက ပရိယတ္အျမင္ျဖင့္ သုတ္သင္မႈကုိ ခံယူႏုိင္ရန္ ၁၉၇၉-ခု-စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔က မင္းကြန္း၊ မုိးမိတ္ကုန္းေျမ၌ အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂုရု ဆရာေတာ္ ႀကီး(၁)ပါး၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဆရာေတာ္ႀကီး(၅)ပါး၊ သက်သီဟ ဓမၼာစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား၊ အစုိးရ ဓမၼာစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း (၃၅)ပါး တုိ႔ထံ အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂုရု၊ စစ္ကုိင္း၊ ေရႊဟသၤာတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွတဆင့္ ျဖန္႔ေဝဆက္ကပ္ၿပီး တပည့္ေတာ္တုိ႔ သိေသာ မိစၧာဒႆနမ်ား မွားလွ်င္ ပဲ့ျပင္ရန္ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႔ ဆက္ကပ္ေၾကာင္းကုိ ေရႊဟသၤာတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးျဖင့္ သက္ေသထူ၍ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

ဤဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ တပည့္္ေတာ္တုိ႔သိေသာ မိစၧာဒႆန မ်ား မမွားေသာေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ အျပဳအျပင္မရွိ ပကတိ ဆိတ္ ဆိတ္ေနခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၾကသည္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လည္း ပထမအႀကိမ္ သမုတိအစည္းအေဝး(ရန္ကုန္)၌ သမုတိသံဃာ (၁၂၀၀)ေက်ာ္တုိ႔အားလည္း ဤမိစၧာဒႆနမ်ား ဖယ္ရွားသင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သမုတိသံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ေဒသ၏ အေခါင္အထီးႀကီးမ်ားခ်ည္းျဖစ္ၾက၍ အမွားျမင္က ပဲ့ျပင္ၾကမည္ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။ ပဲ့ျပင္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရရွိသည္မွာ တပည့္ေတာ္မ်ား မမွားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သာဓကျပစရာျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

ဤဝိနိစၧယဌာနသည္ ဓမၼဝိနိစၧယဌာနမဟုတ္ပဲ ဝိနယဝိနိစၧယ ဌာနမွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စြဲခ်က္စာပိုဒ္ (ဂ) အရသာ ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္၍ ဤမွ် တိုတိုက်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္ ရွင္ဥကၠ႒ ေက်ာက္ပံုတို႔ႏွင့္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ သေဘာဓမၼမ်ား ခဲႏွင့္ ေရႊအလား ဂေဟမစပ္ ပဋိဃတ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားတင္ျပအပ္ပါသည္ဘုရား။

၉။  တပည့္ေတာ္ရွင္ဥာဏႏွင့္ ရွင္ဂုဏဝႏၲတို႔သည္ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ ႏွစ္တန္လံုးမွ ပိဋကတ္အာဂုံႏႈတ္ငံု ဘာဏကမ်ားကို မရႈ႕ံခ်ရုံမွ်မက ေက်းဇူးဥပကာရပင္ အတိုင္းမသိ တင္ရွိေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သုေဒသိတျဖစ္ေသာ ဓမၼတို႔၏ ဓမၼတၳကို မသိပဲ ေဆာင္ယူသူဘာဏကတို႔ကို လည္း ေက်းဇူးမတင္နိုင္ဟူ၍ မရွိပါ။ သုေဒသိတဓမၼတို႔၏ ဓမၼတၳကိုသိၿပီး ေဆာင္ယူသူဘာဏကတို႔ကိုကား ေျပာဘြယ္မရွိေအာင္ေက်းဇူးတင္ၾကသူ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုသုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဓမၼႏွင့္ ဓမၼဘာဏက ဤႏွစ္ဝကို ယွဥ္ရလွ်င္ ဓမၼဘက္မွပင္ ရပ္တည္ရပါမည္။ ဓမၼႏွစ္ရပ္ ယွဥ္စပ္တိုင္းထြာေသာအခါ ကြာဟခ်က္ျပေနလွ်င္ ထိုဓမၼကိုေဆာင္ယူၾကေသာ ဘာဏကတို႔အား တာဝန္ေပးရမည္မွာ မလႊဲသာအေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။ ကြာဟေနေသာ ဓမၼႏွစ္ခုကို ပူးတြဲေဆာာင္ယူေနျခင္းမွာ ဓမၼကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထို႔ဓမၼတို႔၏ အသွ်င္သာမိျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ရာလည္း က်ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼမွားမ်ားအေပၚ၌ အေကာင္းျမင္အာလ်မ်ား မပြားၾကေတာ့ရန္ ရည္သန္၍ စပ္စပ္ရွားရွား ခါးခါးသီးသီး စကားလံုးသံုး၍ ဓမၼမွားမ်ားရွိေနသည္မွာ ဓမၼသာမိ ျမတ္စြာဘုရားက ဓမၼမွားမ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့သည္မဟုတ္၊ သုေဒသိတဓမၼတို႔၌ မသိျခင္းေမာဟဟု ဆိုအပ္ေသာ မသန္႔ရွင္းေသာ အာခံတြင္း၌ ၊ ေဆာင္ယူျခင္းဟုဆိုအပ္ေသာ အငံုခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ အမွားအယြင္းတည္းဟူေသာ အာပုပ္န႔ံ ထြက္ရျခင္း အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု တင္ျပခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္လည္း အတိတ္ပစၥဳပၸန္ ႏွစ္တန္လံုးမွ ဘာဏကတို႔ ေလာက၌ ဓမတၳကိုမသိပဲ ေဆာင္ယူၾကသူရွိသည္ဆိုေသာ စကားမွာလည္း ႐ႈံ႕ခ်စကား အလွ်င္းပင္ မဟုတ္ပါ။ မဂ္ ဖိုလ္ဓမၼမ်ား မရ႐ွိပဲ မဂ္ဖိုလ္ ဓမၼမ်ားကိုေဆာင္ လွ်င္ ဓမၼတၳမသိပဲ ဓမၼကိုေဆာင္သူသာ ဧကန္ျဖစ္ရပါမည္။ မဂ္ဖိုလ္ဓမၼမ်ား မရ႐ွိပဲ မဂ္ဖိုလ္ဓမၼမ်ားကို ေဆာင္ယူသူဘာဏကမ်ား ယေန႔အထင္အရွား အမ်ားအျပား ရွိသည္မွာ လူတိုင္းမသိစရာမရွိေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္အာနႏၵာသည္ပင္ ဘုရားမ်က္ေမွာက္မွ အထက္မဂ္ဖိုလ္ ဓမၼမ်ားကို ဘာဏကလုပ္ေသာ္လည္း အထက္မဂ္ဖိုလ္တို႔၏ ဓမၼတၳကို ပထမသဂၤါယနာ ပြဲ ဝင္ႏႊဲရမည့္ေန႔ မတိုင္မီအထိ မသိပဲေဆာင္ယူခဲ့သူသာျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼတၳကို မသိပဲ ဘာဏကလုပ္သူ မရွိမဟုတ္ ရွိသည္သာျဖစ္သည္ ဟု အမွန္ကို ဆင္ျခင္တြက္ဆနုိင္ရန္ တင္ျပျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ႐ႈံ႕ခ်ျခင္း အလွ်င္းပင္ မဟုတ္ပါ။ ရွင္အာနႏၵာကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကို အဘယ္ သူသည္ အဘယ္သို႔ေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ႐ႈံ႕ခ်နိုင္ပါမည္နည္း။ ထို႔အတူ ယေန႔ဘာဏကတို႔အားလည္း ဓမၼတၳကို သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ အားေပးခ်ီးေျမွာက္ရမည္ဟုပင္ တပည့္ေတာ္မ်ား ခံယူခ်က္ အျပည့္ရွိ ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

၁၀။  တပည့္ေတာ္ ရွင္ဥာဏ၊ ရွင္ဂုဏဝႏၲတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားက အဘိဓမၼာတရားမ်ား မည္သူ႔အားေဟာခဲ့သည္ဟု အသိအျမင္ အဆင္အျခင္ မရသူမ်ား၊ အဘိဓမၼာသည္ ဘုရားေဟာဓမၼတို႔၏ အဆီအႏွစ္မ်ား ညွစ္ထုတ္ စုစည္းထားခဲ့ခ်က္မ်ား ဟုသာ ယံုၾကည္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အဘိဓမၼာဘုရား မေဟာဟု မိမိတို႔ ဆင္ျခင္မိသလို အမွန္အတိုင္းတင္ျပေသာ္လည္း အဘိဓမၼာကို မၾကည္ညဳိနိုင္၍ သူတပါးတို႔ လည္း အၾကည္ညဳိတန္ေစရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္း မဟုတ္ၾကပါ။ တပည့္ေတာ္တို႔ အဘိဓမၼာ ၾကည္ညဳိေၾကာင္း တန္ဘိုးထားေၾကာင္း စာပုိဒ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေဖၚျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း သိရျခင္းမွာ တန္ဘိုးရွိလွပါသည္။ အမွန္ကို ေလွ်ာ့၍ တင္လွ်င္မေကာင္းသကဲ့သို႔ အမွန္ကို အမွန္ထက္ ပိုမိုေဆာင္းပိုး၍ ျမင္သည္မွာလည္း ေကာင္းလွသည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အေဆာင္းအပိုး မပါပဲ သံုးသပ္သိျမင္သည္ကို သံုးသပ္သိျမင္မိသည့္အတိုင္း တင္ျပၿပီး အဘိဓမၼကို ၾကည္ညဳိႏုိင္ခ်င္ပါသည္။ ပုဂၢဳိလ္ခင္ၿပီး တရားမင္ရသည္မွာ တရား၌ အကယ္စင္ျခင္းမရွိျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢဳိလ္ကိုယံု၍ တရား ပံုျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ တရားကို ယံု၍ တရားကိုပံုရျခင္း၌ အရသာ ရွိလွပါသည္။ ဤ အရသာမ်ား ခံစားရခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား အဘိဓမၼာ ဘုရား ရွိခိုးအျဖစ္ ရွိခိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၁။  တပည့္ေတာ္ရွင္ဥာဏ၊ ရွင္ဂုဏဝႏၲတို႔သည္ အပိုဒ္(၂)မွ အပိုဒ္(၆)အထိ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကိုယ္တိုင္ရရွိေသာ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ မ်ားကို ကာယသကၡိအေနထား၍ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကမ်ားထံ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ၊ အပိုဒ္(၈)မွ (၁၀)အထိ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း မိစၧာဒႆနတရား ဖက္တြယ္ထားသူမ်ားကို ေစာဒနာသူမ်ား သုေဒသိတ ဓမၼမ်ားကို ဓမၼတၳမသိေသာ ဘာဏကပုဂၢဳိလ္တို႔၏ လက္မွလြန္ ေျမာက္ ေအာင္ တာဝန္သိသိ ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ား ၊ အဘိဓမၼာတရားေတာ္၌ အလြန္ အၾကဴးအထူးၾကည္ညဳိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ တပည့္ေတာ္ရွင္ဂုဏဝႏၲသည္ ဘုရားဆုပန္ေပ်ာက္၍ အရိယာဘံုေရာက္၍ အႏုဗုဒၶအျဖစ္ ျဖစ္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၂)။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တပည့္ေတာ္ရွင္ဥာဏ၊ ရွင္ဂုဏဝႏၲတုိ႔အား ႏုိင္ငံ ေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကမ်ားထံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္အတုိင္း ရရွိၾက ေသာ ပဋိေဝဓေက်းဇူးမ်ားကုိ က်င့္စဥ္ပဋိပတ္ႏွင့္တကြ တိက်ေရရာစြာျဖင့္ ဥလႅပနမႈ၊ အဓိမာနမႈ မဖက္ပဲ သက္သက္ ရုိးသားမွန္ကန္သမွ် တပည့္ေတာ္ တုိ႔၏ ပဋိေဝဓ ဓမၼ မုခ်မွန္ကန္ရပါမည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ က်င့္စဥ္ဓမၼ အမွား အမွန္ ဆုံးျဖတ္ရန္သည္ ဓမၼဝိနိစၧယ ဆရာေတာ္မ်ား၏ အရာသာျဖစ္ ၍ ဆရာေတာ္တုိ႔၏ ဤဝိနိစၧယအေနႏွင့္ တပည့္ေတာ္မ်ားအား ရုိးသားစြာ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ စစ္ေဆးရန္သာ တာဝန္ရွိပါလိမ့္မည္။

ဤသုိ႔ စစ္ေဆးရာ၌ ဆရာေတာ္တုိ႔ထံ ေစာဒနာတင္သြင္းေသာ စာအုပ္စာတန္းမ်ားႏွင့္ တပည့္ေတာ္မ်ားေလွ်ာက္ထားေသာ တပည့္ေတာ္ မ်ား၏ သာသနာေရးလႈပ္ရွား၊ ႀကိဳးစားမႈအစုစု၊ ဤအမႈမ်ား ကုိယ္က်ိဳး ကုိယ္ တြက္ ငဲ့ကြက္ျပဳလုပ္သလား၊ ကုိယ္တြက္ကုိယ္တာ အနစ္နာခံ အလုပ္လုပ္ သလား ဟူ၍ ေစာဒကႏွင့္ တပည့္ေတာ္မ်ား တင္ျပထားေသာ စကားႏွစ္ရပ္ အရ တပည့္ေတာ္မ်ားအား မည္သုိ႔ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု အလြယ္တကူ ထင္ျမင္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ဆုံးျဖတ္ရာ၌ စုဒိတကျဖစ္ေသာ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ စုဒိတကဟူေသာ သာမညမ်က္ႏွာ၊ ေစာဒကျဖစ္ေသာ တုိင္းလက္ေထာက္ သာသနာေရးမႈး၏ တုိင္းသာသနာေရးမႈးဟူေသာ အရာရွိမ်က္ႏွာ၊ ေစာဒနာ ရန္ညႊန္ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အရွင္ဝဏၰသီရိ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အက်ိဳးေဆာင္ဟူေသာ က်ယ္ဝန္းႀကီးမားလွေသာမ်က္နာ၊ ဤမ်က္ႏွာမ်ားေနာက္သုိ႔ အဂတိတရား မလုိက္စားပဲ တရားေတာ္အရွိအတုိင္း အတိအက်သာ ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူၾကရန္ ေသာဓနာအပ္ပါသည္ဘုရား။

 

ရွင္ဥာဏ

ေ႐ႊျမင္တင္ေတာင္

မင္းကြန္းေတာင္ရုိး

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF