ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးရိွ ေက်းရြာေပါင္း (၆၄၉၈၉) အနက္ ေက်းရြာ (၅၅၇၅၅) တြင္ ေက်းရြာ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး စာၾကည့္တိုက္ မ်ားကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၊ ေက်းရြာ စာၾကည့္တိုက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ယင္း ေဖာင္ေဒးရွင္း တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ လိုသူ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴး တစ္ေယာက္ကို တစ္လ လစာႏႈန္း (၈ဝဝဝဝ) က်ပ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဒုတိယ အဖြဲ႕မွဴး သည္ လစာက်ပ္ (၆ဝဝဝဝ) က်ပ္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ေက်းရြာ စာၾကည့္တိုက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ကို ဗဟို အဆင့္သာ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္္ မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်းရြာ စာၾကည့္တိုက္ေဖာင္ ေဒးရွင္း အတြက္ မတည္ေငြ မ်ားကို ျမန္႔မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ တြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ေငြပေဒသာ ပင္အျဖစ္ အပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴး အပါအဝင္ အားလံုးေပါင္း (၇) ေယာက္ ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး (၇) ေယာက္ စလံုးကို လစာ ေပးမည္ဟု သိရွိ ရသည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ ျမင္မႈ ႏွင့္ တာဝန္ ေက်ပြန္မႈ အေပၚ မူတည္၍ လစာ တိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ေက်းရြာ စာၾကည့္တိုက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (Rual Library Foundation) ကို ကိုယ္ပိုင္ေျမ၊ ကိုယ္ပိုင္ အေဆာက္အဦ ရရိွေရး အပါအဝင္ စံ(၅) ရပ္ႏွင့္ ညီေသာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေစေရး အတြက္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ေၾကာင္း ႏွင့္ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မတည္ အလွဴ ေငြမ်ား ႀကိဳတင္ လွဴဒါန္းလို ပါက ေအာက္ပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္း နိဳင္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ (က) ဦးေမာင္ေဖ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံခန္႔ခြဲေရး) ၊ ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ႐ံုးအမွတ္(၇)၊ ေနျပည္ေတာ္၊ဖုန္း-ဝ၆၇ ၄၁၂ဝ၂၃၊ ဝ၆၇ ၄၁၂၃၆၅၊ Fax – ဝ၆၇ ၄၁၂၃၇၂၊ (ခ) ဦးေအးၾကြယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ထုတ္လုပ္ေရး)၊ ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-ဝ၁ ၃၇၁၃၄၂၊ ဝ၁ ၂ဝ၁၉၃၆၊ Fax – ဝ၁ ၃၇၁၃၄၂ ။

Source: Hantawaddy

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..