ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀ လူလားေျမာက္စ အခ်ိန္မွစ၍ သင္ယူျခင္းကို စတင္ခဲ့သည္။

သင္ယူျခင္းသည္ တေန႔ျပီးတေန႔ ၊ တလျပီးတလ၊ တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ သင္ယူျခင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကေပသည္။

သင္ယူေသာ သင္ခန္းစာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ မတူကြဲျပားစြာ သင္ယူ

မွတ္သားၾကျပီး အတန္းတက္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအရ ဘြဲ႕အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကေပျပီ။

ဘြဲ႕အသီးသီးတြင္ ပညာရွင္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဒါက္တာဘြဲ႕မ်ား၊ ေဆးကုသျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဒါက္တာဘြဲ႕

မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ ပံုျပဳေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕မ်ား မတူကြဲျပား

စြာ ေလ့လာသင္ယူ ျပီးေျမာက္ၾကသူမ်ား ရွိၾကေပသည္။ အခ်ိဳ႕ကားႏုိင္ငံျခားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၍ အမ်ားစုမွာ

မိမိႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္ထမ္းျပီး ႏိုင္ငံရိပ္ကၡာလစာျဖင့္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး ေလာက္ငွပါက လွဴဒါန္းေပးကမ္းစြန္႕က်ဲျခင္း၊

လစာနည္းပါက မိမိ၀င္ေငြတြက္ခ်က္၍ ျခိဳးၿခံေခၽြတာျခင္း၊ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ မိမိတို႔ျမန္မာမႈဘ၀အတြက္

တန္ဖိုးထားျခင္းမိမိႏုိင္ငံအတြင္း ေစလိုရာေစသြားေရာက္တာ၀န္ ထမ္းရြက္ၾကေပသည္။ ၀န္ထမ္းသေဘာသဘာ၀အရ

ျပည္နယ္ ၊တုိင္းေဒသ၊ေရွ႕တန္း၊ ေနာက္တန္းေစလုိရာေစ လႊတ္သည့္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာၾကရေပသည္။

ျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္တာ၀န္က်သူမ်ား၊ ျမိဳ႕လတ္မ်ားတြင္တာ၀န္က်သူမ်ား၊ ျမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္က်သူမ်ား တာ၀န္အလုိက္

က်ရာေဒသစြမ္းစြမ္းတမံ ၊ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား၊ႏိုးၾကားစြာ သြားၾကလာၾက အလုပ္လုပ္ၾကရသည္မွာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သဘာ၀ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သစ္ငုတ္ျမင့္တံု ျမက္ျမင့္တံု၊ ဘံုလံုတလွည့္ ငါးပ်ံတလွည့္ ၊ အနိမ့္အျမင့္၊ အဆင့္အတန္း ကြဲျပားျခားနားေသာ ေနရာေပၚမူတည္၍

ကြဲျပားျခားနားမႈသည္လည္း မ်ားစြာရွိၾကေပလိမ့္မည္။ တူညီေသာအခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဟူသမွ် ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရိကၡာ

လစာျဖင့္မိမိ ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးထမ္းရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္အေလွ်ာက္ တာ၀န္ေက်ျပြန္ေအာင္ ေစလုိရာေစ ေရာက္ေအာင္

သြား၊ ျမင္ေအာင္ၾကည့္၊ သိေအာင္ေလ့လာ၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မွသာ ၀န္ထမ္းဘ၀တာ၀န္သည္ ေက်ျပြန္ေပသည္။

ထုိသို႔ ေက်ျပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မွသာ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တာ၀န္ခံေသာ တာ၀န္ရွိသူတို႔၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊

တန္ဖိုးထားျခင္း၊ တဆင့္မွတဆင့္ လုပ္သက္ အဆင့္ႏွင့္အတူ ျမင့္တက္ေသာရာထူး တက္လွမ္း၍ ဆြတ္ခူးႏုိင္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

မွန္ကန္ေသာအသိ၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ထား၊ ယံုၾကည္ေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ၀န္ထမ္းဟူသမွ် က်ိဳးစားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွသာ

ေစလုိရာခရီးကို မတြန္႔မဆုတ္၊ မေၾကာက္မရြ႕ံ သြားေရာက္ ႏုိင္ၾကပါသည္။ ယခုအခါ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးတြင္ ႏွစ္လရွည္ၾကာ

စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အလုပ္အတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈသည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာသဘာ၀အရ သံုးႏွစ္ ၀န္းက်င္သာ ေနထုိင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီး သံုးႏွစ္ေက်ာ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

သမားဘ၀ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တစိတ္တေဒသ ပြန္းပဲ့ ထိခိုက္ ေစတတ္ျခင္းေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ

မ်ား၊ အေရြ႕အေျပာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္ျမင္ေတြးေခၚမႈ အရပံုစံတက် ေဆာင္ရြက္ေလ့ ေဆာင္ရြက္ထ

ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာသဘာ၀ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းကၽြတ္ျပီ မီးပံုးပ်ံလႊတ္ရေအာင္ ……. စသည့္ ကေလးဘ၀အတန္းစာေနရာတြင္

သတင္းကၽြတ္ျပီ ေစလိုရာေစသြားရေအာင္ ေရာက္ရာေနရာဌာနမွ လႊဲေျပာင္း၊ လက္ခံ မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ အသစ္အသစ္ေသာ ေနရာ

မ်ားသို႔ မတြန္႔မဆုတ္၊ မရြ႕ံမေၾကာက္ တာ၀န္ထမ္းရန္ သြားေရာက္ခ်ိန္က်ေရာက္ခဲ့ေပျပီ။ ျမန္မာလုိလမွာ သီတင္းကၽြတ္လ။ ယခုႏွစ္

အဂၤလိပ္လအရ ေအာက္တုိဘာလျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာေရးအမိန္႔မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေခ်ျပီ။ ေရာက္တဲ့ေနရာ ကိုယ့္ျမိဳ႕ပါပဲ၊ အဲဒီျမိဳ႕နယ္ထဲ

ရြာေတြထဲ၊ ရပ္ကြက္ေတြထဲ၊ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကား အမႈိက္မ်ားစြန္႔ျပစ္မႈမွ အစ သတိနဲ႕ၾကည့္၊ သတိနဲ႕သြား စီမံခန္႔ခြဲမႈတာ၀န္မ်ား ညႊန္ၾကား

ခ်က္မ်ားေလ တာ၀န္ရွိေလ၊ တာ၀န္သိသူအတြက္ တာ၀န္သည္ ပိုရွိပါသည္။ စုိက္ေရးပ်ိဳးေရး၊ မိုးစပါး၊ ေႏြစပါး၊ ေဆာင္းသီးႏွံအပါအ၀င္

စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားခ်၍ ေအာက္ေျခအထိဆင္း ေဆာင္ရြက္ရေပသည္။ နယ္ေျမေဒသ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ေပတံမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး

ေကာင္းမြန္မႈ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရ ေသာက္သံုးေရ ေပါမ်ားမႈ၊ ေျမသယံဇာတ အေျခခံေကာင္းမႈ၊ သဘာ၀ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္၊ ရာသီဥတု ညီညြတ္မွ်တမႈ

စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အေျခခံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ တေနရာႏွင့္တေနရာ၊

တျမိဳ႕ႏွင့္တျမိဳ႕ တူညီၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ တူညီေသာအခ်က္မွာ ၀န္ထမ္္းဟူသမွ် အမိန္႔စာ ထြက္သည့္အခါ မိမိတာ၀န္က်ရာသို႔

သြားရန္တာ၀န္သည္ တူညီေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုစိုးလူတုိ႔ ဇီးကုန္းေနရာက အျခားတေနရာကုိ ေအာက္တုိဘာလ၀က္မွာပဲ အမိန္႔စာထြက္သည္အေၾကာင္းသိရ၍

သူငယ္ခ်င္းမ်ားသုိ႔ သြားပါဦးမည္ဟု  အင္တာနက္မွ  ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ေရႊရည္စိုး (၁၆.၁၀.၂၀၁၁)

About unyuntsoe

ေရႊရည္စိ္ုး (ဇီးကုန္း) has written 9 post in this Website..

ဦးညြန္႔စိုး(ေရႊရည္စိုး) ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္အမွတ္ - ၇၆၉၀

   Send article as PDF