(ပထမလူ)

မိမိ သိသည္ကို၊ သိသည္ဟု က်င့္သံုး ေျပာဆို

မိမိ မသိသည္ကို၊ မသိသည္ဟု က်င့္သံုး ေျပာဆို

မိမိ ျမင္သည္ကို ၊ ျမင္သည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ မျမင္သည္ကို ၊ မျမင္သည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ ၾကားသည္ကို၊ ၾကားသည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ မၾကားသည္ကို ၊ မၾကားသည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ ေတြ႕သည္ကို ၊ ေတြ႕သည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ မေတြ႕သည္ကို ၊ မေတြ႕သည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

 

(ဒုတိယလူ)

မိမိ သိသည္ကို ၊ မသိဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ မသိသည္ကို၊ သိသည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ ျမင္သည္ကို ၊ မျမင္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ မျမင္သည္ကို၊ ျမင္သည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ ျကားသည္ကို ၊ မၾကားဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ မၾကားသည္ကို၊ ၾကားသည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ ေတြ႕သည္ကို ၊ မေတြ႕ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

မိမိ မေတြ႕သည္ကို၊ ေတြ႕သည္ဟု က်င့္သံုးေျပာဆို

About kotun_mdy

Ko Tun has written 14 post in this Website..