-

ေျပာင္းလြဲေပးရန္

ေျပာင္းလြဲသင့္ၿပီး………

 

19.10.2001 ဗုဒၶဟူးေန႔ 1:30 အခ်ိန္ခန္႔ ေတာင္းပန္ခရိုင္း မထသ-  ဥကၠဌ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး (ၿငိမ္း) ေအာင္ျမင့္ မထသ- ဌာန ခြဲ ( ၅) မွ ဗိုလ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ေက်ာ္စုိးမိုးတု့ိအဖြဲ႕သည္ တြံေတးမွ လိႈင္းသာယာ အ၀ိုငး္သို႕  ေျပးဆြဲေနသည္႔    ကက / ( Taxi)  ယဥ္ငယ္မ်ား ခရီးသည္မ်ား အျမန္ လြယ္ကူစြာ လာႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိနိဳင္ေစ်းႏွင့္ 11.10.2011 ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ကက/( Taxi ) ယဥ္ငယ္မ်ား ေျပးဆြဲျခင္းကုိ ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္းပိုင္းခရိုင္းမထသ- ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ျမင့္( ျငိမ္း ) မထသ – ဌာနခြဲ (၅) ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္စိုးမိုး (ၿငိမ္း) တုိ႕မွ တြံေတး လိႈင္းသာယာ ကို ေျပးဆြဲေနသည့္( Taxi ) မ်ား မေျပးဆြဲရန္ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ့ တြံေတး ကက / (Taxi) ယဥ္ငယ္မ်ား တြံေတးမွ လိႈင္းသာယာတုိ့ ေျပးဆြဲ ခြင့္ မရွိဘူးလား?   ( Taxi ) မ်ားေျပးဆြဲျခင္းကုိ မထသ- မွ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသား?   ေခတ္န႔ဲအညီ မထသ/ လူႀကီး မင္းမ်ား ေျပာင္းလြဲသင့္ပါသည္။

  တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ကက / Taxi ေကာ္မတီးအဖြဲ႔

 

 

 

 

 

About Joker Gyi

Joker Gyi has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF