ဆံေတာ္ေတာင္ဘုရားက ရပ္ေတာ္မူဘုရားၾကီးနံေတာ္ေတာင္ကေန သံတြဲျမိဳ ့ကို ငုံ ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့ငပလီ ေလဆိပ္ပါနံေတာ္ေတာင္မွ ျမင္ရပုံ