သူတပါး၏ ေသာက သုိ႕မဟုတ္ ဒုကၡအား မမွ်ေ၀ ႏုိင္သမွ် ကာလပတ္လံုး ထိုသူသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၀င္ အျပည့္အ၀ မျဖစ္ေသးေပ ဟူေသာ အဆုိတစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ။ အျပည့္အ၀ ကူညီႏုိင္သူ တစ္ဦးမဟုတ္ပါ။ ေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္လည္း ေသာကေတြ ေ၀ေနပါ၏။ သုိ႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ မျပဳႏုိင္သည့္တုိင္၊ ျပဳႏုိင္သူမ်ား ရိွေနႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရွ႕တြင္ ေရးခဲ့သည့္အတုိင္း ဘီ ပိုး ခံစားေနရသူမ်ား အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အေရး လံုး၀မရိွေခ်။ အလုပ္ပုိင္ရွင္မ်ား ဘက္ကလည္း သူတုိ႕၏ ခုိင္လံုေသာ ျငင္းဆုိရသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ျပသၾက၏။ သုိ႕ေစလွ်င္ ထုိ အရည္အခ်င္း ရိွ လူငယ္မ်ားသည္ ဘယ္ကဲ့သုိ႕ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ၾကမည္နည္း။ မည္သူသည္ ထုိသူတုိ႔အား ကုိယ္ပုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ေငြေၾကးထုတ္ေခ်း မည္နည္း။ မည္ကဲ့သို႕ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း တစ္ခုကုိ ထူေထာင္ၾကမည္နည္း။ သူတုိ႕ အတြက္ တြဲေခၚမည့္၊ လမ္းျပမည့္ လက္မ်ားလုိအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာအားရစြာ ၾကားသိရပါသည္။ မၾကာမီ ထုိသူမ်ားအတြက္ လမ္းျပမည့္ သို႕မဟုတ္ လမ္းညႊန္ေပးမည့္၊ ကူညီရုိင္းပင္းၾကမည့္ ေစတနာ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ရိွလာပါေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အဖြဲ႕အစည္း သည္ Hands for HB carrier ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားလည္း ဆက္သြယ္ အၾကံဥာဏ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

About zoxnet

zox net has written 63 post in this Website..

I am WordPresser.

   Send article as PDF