ငပလီ ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ အားလံုးသိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံသာလွ်င္မဟုတ္ဘဲ
ကမ ၻာ့နုိင္ငံ အသီးသီးသုိ႕ပင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား သည္မဟုတ္ပါေလာ ။
ငပလီ ကမ္းေျခ  နာမည္ ျဖစ္ေပၚလာပံု အဆင့္ဆင့္အား  အနည္းငယ္ ရွင္း ျပ  ပါရေစ  ခင္ဗ်ာ ။
ရခိုင္ျပည့္ရွင္ စႏၵသူရိယမင္းၾကီးလက္ထက္ေတာ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္
(၁၂၃)  ခုႏွစ္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဓညဝတီျမိဳ႕ေတာ္သုိ႕ ၾကြေတာ္မူျပီးလွ်င္ မဟာမုနိရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္
ကုိ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ရန္ ကုိယ္စားထားခဲ့ေလသည္ ။
ထိုမွတစ္ဆင့္ ဒြါရာဝတီ သံတြဲျမိဳ႕သုိ႕ ၾကြခ်ီေတာ္မူလ်က္ တန္႕ေတာ္မူေတာင္ (ဗာသုတ) တြင္ ရပ္
တန္႕ေတာ္မူ၍ ဆံေတာ္ နံေတာ္ အံေတာ္ ေစတီ သံုးဆူအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏ ။ ထို စႏၵသူရိယ
မင္း  လက္ထက္ ျမတ္စြာဘုရား  ဒြါရာဝတီ  သံတြဲျမိဳ႕ သုိ႕ ၾကြခ်ီေတာ္မူေသာအခါ၌   သံတြဲျမိဳ႕တြင္
ဘုရင္ခံျဖစ္ေသာ “ သိႏၵဝ မင္း ”  အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ ရွိပါသည္ ။  သိႏၵဝမင္း သည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္
အား ၾကည္ညိဳလြန္းလွသည္ျဖစ္ရာ ဒြါရာဝတီ သံတြဲျမိဳ႕၌ လည္း   မဟာျမတ္မုနိ ရုပ္ပြါးေတာ္ ကဲ့သုိ႕
ရုပ္ပြါးေတာ္ တစ္ဆူ ကုိးကြယ္လိုေသာ ဆႏၵ  ျပင္းျပလွ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္  စႏၵသူရိယမင္း မွ
ခြင့္မျပဳ၍  ေနာင္  ပြင့္လတၱံ႕ေသာ  အရိေမေတၱယ်  ရုပ္ပြါးေတာ္ကုိသာ သြန္းလုပ္ ကုိးကြယ္ ပူေဇာ္
ခဲ့ ရပါသည္။
ထို အရိေမေတၱယ် ရုပ္ပြါးေတာ္မွာ ေရႊပိႆာခ်ိန္  တစ္ကုေဋေက်ာ္ျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားေသာ ေရႊသား
စစ္စစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥာဏ္ေတာ္မွာ ရွစ္ေတာင္ျမင့္၏။  ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ရခိုင္ျပည္မွ
ျပန္လည္ၾကြေတာ္မူျပီး ေနာက္နွစ္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၂၄) ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလတြင္ စိတၱသက် အမည္
ရွိ ပန္းပုဆရာၾကီးမွ သြန္းလုပ္ခဲ့သည္ ဟု ဆိုပါသည္။
ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၃၈)  ခုႏွစ္တြင္ တတိယ ဓညဝတီ ရခိုင္ျပည္၌   သူရိယေဇ႒ မင္းၾကီး ႏွင့္ မိဖုရား
ဣစ ၦာမယ   တို႕ အုပ္ခ်ဳပ္စုိးစံခဲ့ပါသည္ ။ ထို  မင္းလက္ထက္  ဒြါရာဝတီ  သံတြဲျမိဳ႕တြင္    သီရိဝိဇယ
ဗိုလ္မင္း ျမိဳ႕စားအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။
ေရႊသားစစ္စစ္ျဖင့္  သိႏၵဝမင္း  လက္ထက္မွစ၍ ကုိးကြယ္ခဲ့ေသာ ရုပ္ပြြါးေတာ္မွာ  သီရိဝိဇယ ဗိုလ္မင္း
လက္ထက္ တိုင္ေအာင္ပင္ ဆက္လက္ကုိးကြယ္လ်က္ပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။
ထို  ဗုိလ္မင္းလက္ထက္တြင္ ဒြါရာဝတီ သံတြဲျမိဳ႕၌  (တံငါ)  ပုိက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ  တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာအခ်ိန္ခါျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေရလုပ္သားမ်ား ရြာတည္၍ ေနထိုင္
ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလ တြင္ ပင္လယ္တြင္း၌  “ ငါး ပါး နီ ”  ဟုေခၚေသာ ပါးနီနီ ႏွင့္ ငါးမ်ား
ေပါမ်ား ေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ငါးပါးနီ မ်ားသည္ အရသာေကာင္းမြန္ပါသျဖင့္ လူၾကိဳက္မ်ားလွ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႕သာမက အေနာက္
ျပည္ျဖစ္ေသာ   ေမာက္သူဇာ ၊ စစ္တေကာင္း ၊ ပန္းဝါ ၊ ဖေလာင္းခ်ိတ္  စသည့္  ေဒသမ်ားထိေအာင္ပင္
နာမည္ၾကီး ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်မႈ ကုိလည္း ျပဳခဲ့ပါသည္ ။
၎ ငါးပါးနီ မ်ားသည္  အျခားနုိင္ငံမ်ားသုိ႕ တင္ပုိ႕သည့္  ပုိ႕ကုန္လုပ္ငန္းအျဖစ္  ဒြါရာဝတီ သံတြဲျမိဳ႕ တြင္
လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ၾကေၾကာင္း သီရိဝိဇယ ဗိုလ္မင္းလက္ထက္ မွာပင္ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေတြ႕ျမင္
နိုင္ခဲ့ပါသည္ ။
ထို ပါးနီနီ နွင့္ ငါးပါးနီမ်ားကုိ  ရခိုင္လို  ဒြါရာဝတီသံတြဲျမဳိ႕ အသံထြက္အားျဖင့္  “ င ပ နီ ”  ဟု ေခၚၾက
ပါသည္။ ထို  ငါးပါးနီထြက္ရွိရာ ပင္လယ္ကမ္းေျခရြာေလးကုိ   “ င ပ နီ ”    ရြာ ဟု ေခၚခဲ့ၾကပါသည္။
၎  ငပနီရြာသည္ တတိယဓညဝတီေခတ္  သူရိယေဇ႒ မင္းၾကီးလက္ထက္ သံတြဲျမိဳ႕စား သီရိဝိဇယ
ဗိုလ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အခ်ိန္ကာလ မွာပင္ ထင္ရွားတည္ရွိေနပါေၾကာင္းသိရိွခဲ့ရပါသည္ ။
၎ အခ်ိန္တြင္ သေရေခတၱရာမွ သုပညာနဂရဆိႏၵမင္း သည္ စစ္သည္ဗိုလ္ပါ အလံုးအရင္းျဖင့္ သံတြဲ
ျမိဳ႕  ကုိ တိုက္ခိုက္၍  အရိေမေတၱယ်  ရုပ္ပြါးေတာ္ကုိ  အရည္က်ဳိ ဖ်က္ဆီးယူေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္ ။
ထို႕ေၾကာင့္ သေရေခတၱရာ ပ်က္စီးရေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
ထိုေခတ္ကာလမွစ၍ ေခတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ျပီး ကာလၾကာရွည္လာေသာ္ ငပနီ မွ ငပလီ
ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းရာဇဝင္ နွင့္ မွတ္စုမ်ား ၊ သူေတသီမ်ား၏ ရွာေဖြေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိ
လာခဲ့ရပါသည္ ။
ဤ ကား ငပနီ ရြာ မွအစျပဳ၍  “ င ပ လီ ”  ဟုျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း..။
——————————————————————————————————–
စာေရးသူ  ပံသုဥကၠာ-သံတြဲ  သည္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား ၊ မွတ္စုမ်ား ၊ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ား ၊
သုေတသီမ်ားနွင့္ ညိွႏႈိင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ရွာေဖြစုေဆာင္းကာ ေရးသား ပါေသာ
ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ. ။ ။
ငပလီ  ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာပံုကုိ မသိရွိေသးပါေသာ စာဖတ္သူတို႕ သိရွိပါေစရန္ က်ေနာ္မွ    တဆင့္
ျပန္လည္ ေရးသားတင္ျပေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း…..။
ငပလီ ကမ္းေျခ ဓါတ္ပံုေလးေတြကုိလဲ အပ်င္းေျပ ၾကည့္နုိင္ပါရန္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ …။
———————————————————-
ရြာသူရြာသားမ်ား အား အစဥ္ေလးစားခင္မင္လွ်က္

GIPSY

 

 

ငပလီ ကမ္းေျခ ၏ ညေန ေနဝင္ဆည္းဆာ အလွ

 

 


 

ကမ္းေျခ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ငပလီ

 

 


ငပလီ ကမ္းေျခ၏ ထင္ရွားတဲ့ အမွတ္ အသား "ေရသူမရုပ္"

လွပတဲ့ ပင္လယ္ ေကြ႔ အလွ

About ဦး ဂ်စ္

has written 39 post in this Website..

အမွန္တရား အတြက္ မည္သည့္အေျခအေနျဖင့္ေတြ႕ဆံုေစကာမူ ေနာက္ဆုတ္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း.....။ သို႕ပါေသာ္လည္း က်ဥ္းထဲ ၾကပ္ထဲ ေရာက္ေနပါလွ်င္ မတိုး မဆုတ္ ၾကည့္လုပ္ရမည္မွာ အမွန္တရား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္သာ....။