ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ၇က္ေန႕တြင္ က်င့္ပမည့္ အစိမ္းေ၇ာင္ ျပပြဲ အား… ဒီဇင္ဘာ လ ၄၇က္ေန႕ သို႕ေ႐ြ႕ဆိုင္းလိုက္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုမ်ား ၊ ကာတြန္႕မ်ား ၊ ကဗ်ာ မ်ား ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ၇က္ေန႕ အထိ ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္ ။ ေပးပို႕၇န္ အီးေမလ္ လိပ္စာမွာ..info@my.asia  ျဖစ္ပါသည္။

The biggest threat of 21 century and people of today is climate change and environmental problems. To protect this, it is essential to promote the knowledge of people about environment and its protection. We also believe that encouraging th.e young people to pursue the environmental activities and have more awareness to take better action for better world.

 

So, with the purpose of increasing environmental awareness among young people, Myanmar Youths in Action will be holding a Green Exhibition on Sunday, December 4, 2011 from 3:00pm to 5:00pm at Sein Lann So Pyay Garden on Inya Road. We will display photo essays, poems and posters about effected environment.

 

We cordially invite photographers to exhibit the photos and poets and cartoonists to display their poems and cartoons relating to the issue of “Green” or “Environment”.

 

Photos and poem should be sent to info@myia.asia and we will choose the best one for the exhibition. Dead line for sending the photos, poems and cartoons is 27, November, 2011.

 

We are looking to receive your work to create the best outdoor exhibition with all of our efforts.

WebRepOverall rating

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

we R one

Credit

About we R one

has written 65 post in this Website..

https://5tds.wordpress.com/

   Send article as PDF