စာေရးသူ၏ သံုးသပ္ခ်က္ပါရွိပါသည္။

 

သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)ေရးသားေသာ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဘာလဲ ဘယ္လဲ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂)တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားထားပါသည္။

        ဤသို႔လွ်င္ သမၼာဒိ႒ိကတို႔၏ အသိဥာဏ္အရာမွာမူ အဓိပၸာယ္(အမွန္) ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို(ဘုရားမေျဖေသာ ေမးခြန္း ၁၀ပုဒ္) သမၼဒိ႒ိက တို႔ကလည္း ေမးမည္မဟုတ္ၾကေပ။ ဟု ေရးသားထားပါသည္။

 

စာေရးသူ၏ ေမးေလွ်ာက္သံုုးသပ္ခ်က္

သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)အား ေမးေလွ်ာက္လိုပါသည္။ အသွ်င္ မာလုက်ပုတၱမေထရ္၊ အသွ်င္ အႏုရာဓတို႔သည္ မိစၦာဒိ႒ိကေလာ၊ သမၼာဒိ႒ိကေလာ။ ထိုအရွင္ႏွစ္ပါးသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားအား အဗ်ာကထန(၁၀)ပါးႏွင့္စပ္၍ ေမးျမန္းထားသည္ကို ပါဠိေတာ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဗ်ာကထန(၁၀)ပါးကို သမၼာဒိ႒ိကတို႔သည္ ေမးမည္မဟုတ္ဟု အျခားေသာ ၀ါဒီတို႔ကို အႏိုင္လို(ႏွိပ္ကြပ္)ခ်င္ေသာ စိတ္ျပင္းျပမႈျဖင့္ ေရးသားျခင္းမွာ ေထရ၀ါဒ သာသနာအတြက္ အလြန္အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ပါတယ္။

 

သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)ေရးသားေသာ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဘာလဲ ဘယ္လဲ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၄)တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားထားျပန္ပါသည္။

        သမၼာဒိ႒ိက မွန္သမွ်သည္-

                “ေလာက-ဒုကၡတို႔သည္ မျမဲကုန္။ ေလာကဒုကၡတို႔သည္ အဆံုးရွိကုန္၏။ သတၱ၀ါတို႔တြင္ (၁) “ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္တို႔ျဖစ္မူ” ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသး၏။ (၂) ”ဘုရား၊ ရဟႏၱာတို႔ျဖစ္မူ” ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ၾကကုန္” ဟူ၍ သိၾကၿပီးပါၿပီ။ ဟု ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

စာေရးသူ၏ သံုးသပ္ခ်က္

ထို စာပိုဒ္ကို ေျပာင္းျပန္နိယာမျဖင့္ အက်ဥ္းသိေစေသာ္ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါန္၊ အနာဂါမ္ တို႔သည္ ေသသည္မွ ေနာက္ ျဖစ္ၾကကုန္ေသး၏၊ ဘုရား၊ ရဟႏၱာတို႔သည္  ေသသည္မွ ေနာက္ မျဖစ္ၾကကုန္” ဟု သိရွိသူတို႔သာ သမၼာဒိ႒ိ( အျမင္မွန္) သူဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။

သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)သည္ မိမိစိတ္ျဖင့္ ၾကံစည္ေျပာဆိုျခင္းကို အလြန္ႏွစ္သက္သူ ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ေသသည္မွ ေနာက္ႏွင့္စပ္ေသာ အေမးမ်ားအားလံုးကို မည္သည့္ပုဂိၢိဳလ္မွ ေမးေမး မေျဖၾကားဘဲ ထားၿပီး၊ ထိုသို႔ မေျဖၾကားရံုကာမွ်မဟုတ္ ထို အရာစုမ်ားသည္ အက်ိဳးႏွင့္မစပ္၊ တပ္မက္ျခင္းကင္းျခင္းငွာမျဖစ္၊ ေလာကုတၱရာ တရားႏွင့္မစပ္ စသည္ျဖင့္ ဆိုးျပစ္မ်ားစြာကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားထားသည္ကို မသိေလေရာ့သလား။

သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)သည္  ၄င္းေရးသားေသာ စာမ်က္ႏွာ (၄ ႏွင့္ ၅) တို႔တြင္မူ ထိုသို႔ ျမတ္ဗုဒၶေျဖၾကားသည္မွာ မိစၦဒိ႒ိကတို႔မွ ေမး၍သာ တန္ရံုမွ် ေျဖၾကားသည္ဟု ေရးသားထားၿပီး စာမ်က္ႏွာ (၆)တြင္မူ  မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ (၁၂) သစၥသံယုတ္ (၁) သမာဓိ၀ဂ္၊ (၈) စိႏၱသုတ္မွ စာပိုဒ္အမွတ္ (၁၀၇၈)ကို ထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပထားျပန္ပါသည္။

သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)သည္ အျခားေသာသူကို ရန္လိုတုန္႔ျပန္လိုေသာ ဆႏၵမ်ားစြာျဖင့္ ေရးသားထားသည္မွာ လြန္စြာရုပ္ဆိုးလွပါသည္။ စာမ်က္ႏွာမ်ားစြာ မဟုတ္ပါဘဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၀သာ ပါရွိေသာ စာအုပ္ငယ္တစ္အုပ္ကိုပင္ စာမ်က္ႏွာ ကပ္၍ပင္ ေရွ႕တစ္မ်ိဳး ေနာက္တစ္မ်ိဳးေရးသားထားသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာသာသနာ အတြက္ မရွိသင့္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

တဖန္ အဆိုပါစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၄၃)တြင္ ထိုသို႔ ေရးထားျပန္ပါသည္။

လယ္သမားသည္ လယ္မွာပ်ိဳးမခ်ခင္လည္း စပါးရမွ ရပါ့မလားဟု ပူပန္ေနလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာလည္း တဏွာေပတည္း။

        ထိုတဏွာေၾကာင့္ လယ္ထြန္ျခင္း၊ ပ်ိဳးခ်ျခင္း၊ ေရသြင္းျခင္း စသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။ ဤသည္ကား ဒုကၡေပတည္း။ တဏွာေၾကာင့္ ဒုကၡျဖစ္ရေပသည္။

        စပါးမွည့္ေသာအခါ ရိပ္ၿပီးသိမ္းၿပီး ယူသည္။ ဤသည္လည္း ေလာဘေပတည္း။ ဤေလာဘေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ လဲလွယ္မႈ စသည္မ်ားကိုလည္းျပဳသည္။ ကိုယ္တိုင္စားမႈ သားမယားေကၽြးမႈ၊ လွဴဒါန္းမႈ စသည္တို႔ကိုလည္း ျပဳသည္။ ဤသည္တို႔ကား ဒုကၡတို႔ေပတည္း။

အလြန္မွပင္ရက္စက္လွေသာ ေရးသားခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ဆိုလွ်င္ ေထရ၀ါဒ သာသနာ၏ ေဟာေျပာခ်က္အရ လွဴဒါန္းမႈဒါန ကို ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ဟု တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ၿပီး အလွဴခံမႈျပဳေနသူကိုမ်ားသည္ လွဴဒါန္းသူမ်ားကို တဏွာ မပြားပြားေအာင္ ျပဳသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထိုကဲ့သို႔ တဏွာမ်ားပြားသည္ထက္ပြားေအာင္ ျပဳသူမ်ားထဲတြင္ သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)သည္ ထိပ္ဆံုးမွပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ယခု ေရးသားေသာ စာအုပ္၏ ေရွဆံုးမွပင္ အႏုေမာဒနာ ဂုဏ္ျပဳလႊာဟု ေဖာျပပါရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)တို႔သည္ လိုလွ်င္တစ္မ်ိဳး၊ မလိုလွ်င္တစ္မ်ိဳး ေရးသူ၊ ေျပာသူျဖစ္ေနသည္ကို ဤစာအုပ္ပါ စာသားမ်ားမွ သက္ေသထူလ်က္ရွိပါသည္။

ထပ္မံ ေကာက္ႏုတ္ျပသရမည္ဆိုလ်င္ စာမ်က္ႏွာ (၆၇)တြင္ သဂၤါဟက(ေတာင္သာ) ဤသို႔ ေရးသားထားျပန္ပါသည္။

ပရမတၱသစၥာနည္းအရ မွန္တာသိလွ်င္ တရားရႏိုင္သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ပရမတၱသစၥာနည္းအမွန္ႏွင့္ အရိယသစၥာနည္းအမွန္ဟူ၍ ေခါင္းစီးကြဲေနေစကာမူ အတူတူသာ ျဖစ္၍ တစ္ခုတည္းပင္တည္း။ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤသို႔ဆိုျခင္းသည္ အျခားေသာ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာရွိတို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္သူကို အႏိုင္ရယူလိုေသာ စိတ္ျဖင့္သာ မစဥ္းစားဘဲ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ ေဟာထားေသာ တရားတစ္ခုတြင္ နာယူဖူး ပါသည္။ ပရမတၱသစၥာ ႏွင့္ အရိယသစၥာ ကြဲျပားခ်က္အေၾကာင္းပါ။

“အေရွ႕က ေနထြက္သည္၊ အေနာက္က ေနမထြက္ပါ” ဆိုသည္ကား အေရွ႕ အေနာက္ စသည္တို႔သည္ ဒိသာပညတ္သာျဖစ္၍ သမုတိသစၥာ နည္း(အမွန္)မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ပရမတၱသစၥာနည္းအရဆိုလွ်င္ အေရွ႕ဟူ၍ မရွိေပ။ အေနာက္ဟူ၍လည္း မရွိေပ။ ဟု ေရးသားထားပါသည္။

စာဖတ္ပရိသတ္တို႔ စဥ္းစားၾကပါကုန္။ ပရမတၳသစၥာအမွန္သည္ မွန္႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး အသံုးမ၀င္၊ လူ႕အသိကို ပိုမို၍တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ အထက္ပါ သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)ေရးသားခ်က္အရ ပရမတၳသစၥာ အရဆိုလွ်င္ အေရွ႕မရွိ၊ အေနာက္မရွိဟု ဆိုထားပါသည္။

ထိုသို႔သာ သမုတိသစၥာကို ပ႐မတၳသစၥာမွ ရပ္တည္၍ ပယ္မည္ဆိုလွ်င္ ပရမတၳသစၥာ ဆိုေသာ အသံုးအႏံႈး သတ္မွတ္ခ်က္ကိုပင္ ေျပာရန္လိုမည္မဟုတ္၊ ဘာမွ်မေျပာပါႏွင့္ သဂၤါဟက(ေတာင္သာ) ေျပာဆိုေရးသားေသာ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ်သည္ သမုတ္ခ်က္(သမုတိသစၥာ)မ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပရမတၳသစၥာေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အားလံုးသည္ ေျပာဆိုေနခ်ိန္တြင္သာ ငါမရွိ၊ သူမရွိ၊ အိမ္မရွိ၊ ေက်ာင္းမရွိ လုပ္ေနၾကၿပီး အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း သည္မရွိဘူးေျပာေသာ အရာေတြကိုပင္ ေျပာဆိုသံုးစြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္(သမုတ္ခ်က္)ျဖစ္ေသာ သမုတိသစၥာကို မလိုလွ်င္ပယ္၊ လိုလွ်င္ယူသံုး လုပ္ေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုဖားျဖစ္လိုက္၊ တဖန္ ငါးျဖစ္လိုက္ႏွင့္ ဖားတစ္ပိုင္း၊ ငါးတစ္ပိုင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

အမွန္တကယ္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သမုတိသစၥာကိုလည္း မပယ္ပါ။ ပရမတၳသစၥာကိုလည္း မပယ္ပါ။ ထိုသစၥာႏွစ္ရပ္လံုးသည္ လူ႔ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို တိုက္ရိုက္ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းသစၥာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ လူ႔ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လမ္းညႊန္ေသာ အရိယသစၥာဒႆနကို ထုတ္ေဖာ္ ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။  သမုတိသစၥာႏွင့္ ပရမတၳသစၥာႏွစ္ရပ္သည္ သစၥာတစ္ခုတည္း ရပ္တည္၍ မရပါ။ ပရမတၳသစၥာ ရွိ၍ သမုတိသစၥာရွိသလို၊ သမုတိသစၥာရွိ၍သာ ပရမတၳသစၥာရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ပရမတၳသစၥာဟု ေျပာဆိုသံုးစြဲေနျခင္းသည္ပင္ သမုတိသစၥာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ လြန္စြာ မေသသပ္၊ မသပ္ရပ္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ေထရ၀ါဒ သာသနာထုအတြက္ အလြန္အရုပ္ဆိုးသည္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။

သဂၤါဟက(ေတာင္သာ)ဤမွ် ပရမတၳသစၥာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက ပ႐မတၳသစၥာ၏ လမ္းညႊန္မႈကို အျပည့္အ၀ခံယူရပ္တည္ၾကည့္ပါ။ အေရွ႕မရွိ၊ အေနာက္မရွိ၊ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္(သမုတ္ခ်က္) သမုတိအားလံုးမရွိဆိုလွ်င္ (ကုေဋရွစ္ဆယ္ သူေဌးသား)ထက္ပင္ ဆိုဖြယ္ရာရွိၿပီး ထို႔ထက္ မည္မွ်ဆိုးမည္ကို စဥ္းစား၍ေတာင္ မရႏိုင္ေသာ ဆိုက်ိဳးမ်ားဆီသို႔သာ ဦးတည္ေနေပလိမ့္မည္။

ယေန႔ စာေပအတတ္ပညာမ်ား သင္ၾကားေလ့လာေနျခင္းသည္ပင္ သမုတိသစၥာကို သင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ကို သဂၤါဟက(ေတာင္သာ) မသိရွိေလေရာ့သလား။

 

တဖန္ စာမ်က္ႏွာ(၆၈)တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က တရားရၾကသူ (ရွင္ ေကာ႑ည အစ – ရွင္သုဘဒၵ အဆံုး ရဟန္းအားလံုးႏွင့္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ၊ သုမနေဒ၀ီ- အနာထပိဏ္- ၀ိသာခါ စေသာ) အရိယာပုဂိၢဳလ္ မွန္သမွ်သည္လည္း ပရမတၳသစၥာနည္းေခၚ အရိယသစၥာနည္းျဖင့္ ဘာ၀နာဘိရတျဖစ္၍ နိဗၺာန္ မဂ္ဖိုလ္ တရားထူးတို႔ကို ရၾကေၾကာင္း ယံုမွားဖြယ္ လံုး၀မရွိေခ်။ ဟု ေရးသားထားပါသည္။

ထိုစဥ္က အျခားေသာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ မည့္သည့္တရားျဖင့္ အရိယာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္ကို စာဖတ္သူတို႔အမ်ားစု မသိၾကေသာ္လည္း ရွင္ေကာ႑ည အရိယာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစေသာ တရားမွာ တရားဦးျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဓမၼစၾကာသုတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ဆိုတာေတာ့ အမ်ားသိပါလိမ့္မည္။ ထို ဓမၼစၾကာေဒသနာေတာ္ထဲတြင္ ပရမတၳသစၥာ ဆိုေသာ စကားစု မည္သည့္ေနရာတြင္ ပါသည္ကို သဂၤါဟက(ေတာင္သာ) ထုတ္ႏုတ္ျပသႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

တဖန္ အရိယသစၥာကို နားလည္သူ၊ သိသူ၊ က်င့္သူ၊ က်င့္ၿပီးသူစေသာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ လူပဂၢိဳလ္တို႔ကို အရိယာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသူ၊ အရိယာမ်ားဟုသာသံုးႏႈံးပါတယ္။ ပရမတၳာ ျဖစ္သြားသူမ်ားဟု မသံုးႏႈံးပါ။ ပရမတၳသစၥာကို နားလည္သူ၊ သိသူ၊ က်င့္သူ၊ က်င့္ႏိုင္ပါက က်င့္ၿပီးသူမ်ားကေတာ့ ပရမတၳာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိမွာ ဧကန္မလြဲပါ။

 

 

ထပ္မံ ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပပါအံုးမည္။ ထင္ျမင္ခ်က္၊ အသိမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးေပးၾကပါရန္။

About shwemyintin

has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF