လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရဲရင့္တင့္တယ္စြာ ရပ္တည္ေနထိုင္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ လူသားအားလံုးအတြက္ စည္းကမ္းရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ထိုစည္းကမ္းကေတာ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ လူ ႏွင့္လူခ်င္းအေပၚ လြန္က်ဴးခ်က္ ျဖစ္ေစေသာ ေျပာဆိုျပဳမူစိတ္ထားခ်က္တို႔ကို ေရွာင္ၾကည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ၀ါရိတၱသီလျဖင့္ ျပည့္စံုရပါမယ္။ က်န္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူႏွင့္လူခ်င္းအေပၚ ရိုင္းပင္းကူညီေဖမ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စာရိတၱသီလျဖင့္လည္း ျပည့္စံုရပါမယ္။

ဒီေနရာမွာ စိတ္ထားမႈ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ ကိုယ္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ ဆရာတပည့္၊ ရပ္ကြက္တူ၊ တစ္ေက်ာင္းတည္းတြက္ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္း တစ္ခုခုဆက္စပ္မွသာ ကူညီရမယ္လို႔ စိတ္ထားလို႔မရပါဘူး။ အကူအညီလိုသူသည္ လူသား တစ္ဦးပါ။ ထို႔နည္းတူ ကူညီေပးႏိုင္သူကလည္း လူသားပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ကမၻာႀကီးေပၚမွာ လူသားအျဖစ္ရပ္တည္ေနထိုင္ၿပီး တိုးတက္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ခိုင္မာလာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္သည္ လူႏွင့္လူခ်င္း ကူညီေဖးမၾကလို႔ပါ။

သို႔ေပမယ့္ ကူညီသူကကူညီေဖးမေနၾကသလို လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီးထဲတြင္ ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္သလိုေနထိုင္သူ ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးေသာအမႈျဖင့္ေနထိုင္သူမ်ားလည္း မ်ားစြာေတြ႕ ေနရျခင္းသည္ လူ႔သားေလာကႀကီးအတြက္ အလြန္မခ်မ္းေမြ႕စရာျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္ အသိေပးလိုေသာ အခ်က္မွာ ပထမလူတန္းလႊာအျဖစ္ ဖ်က္ဆီးေသာအမႈျဖင့္သာ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ သီလႏွစ္ခ်က္စလံုးျဖင့္ မျပည့္စံုသူပါ။ ထိုသူတို႔၏ လုပ္ရပ္ကို လူအမ်ားစု လက္မခံႏိုင္ၾကတာေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ထိုသူတို႔သည္ ၀ါရိတၱသီလ (ေရွာင္သီလ)ပင္ မျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါရိတၱသီလမျပည့္စံုသူတို႔သည္ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္မွ် စာရိတၱသီလ မျပည့္စံုပါဘူး။

ဒုတိယလူတန္းလႊာကေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ လူသားအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ဖ်က္ဆီးေသာ လြန္က်ဴးခ်က္မ်ားလည္း မျပဳလုပ္သလို ေဖးမကူညီျခင္းအမႈလည္း မျပဳေသာ လူတန္းလႊာေတြကိုေတာ့ လူသားအဖြဲ႕အစည္း၏ အခက္အခဲသည္ ထိုသူတို႔ႏွင့္ မဆိုင္သလိုေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာပါ။ ထိုကဲ့သို႔ မဆိုင္သလိုေနထိုင္မႈ ျပဳသူမ်ားသည္ ၀ါရိတၱသီလ(ေရွာင္သီလ)ျဖင့္သာ ျပည့္စံုၿပီး စာရိတၱသီလ (ေဆာင္သီလ) ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွ အေၾကာင္းစပ္၍ တစ္ခုေျပာလိုသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစု ၀ါတြင္း၊ ၀ါပ ေဆာက္တည္ေနၾကေသာ သီလသည္ ၀ါရိတၱသီလ(ေရွာင္သီလ)သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ မခိုးဘူး၊ မသတ္ဘူး၊ မလိမ္ဘူး၊ စသည္ျဖင့္။

စာရိတၱသီလသည္ မခိုးရံုမွ်မဟုတ္ အျခားသူ၏ ဥစၥာကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ရမည္ဟု ခံယူသည္။ မသတ္ရံုမွ်မဟုတ္ အျခားသူ၏အသက္ရွည္ေၾကာင္းအမႈကို ျပဳမူ ေနထိုင္သည္။ မလိမ္ရံုမွ် မဟုတ္ လိမ္သူကို အျပစ္ႏွင့္တကြ လမ္းညႊန္ဆံုးမသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသားေလာကႀကီး တစ္ခုလံုး တတိယလူတန္းလႊာျဖစ္ေသာ ၀ါရိတၱသီလ (ေရွာင္ၾကဥ္ရေသာသီလ)ႏွင့္ စာရိတၱသီလ(က်င့္သံုးရေသာသီလ)တို႔ကို လူသားေလာက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေရွးရႈၿပီး ေဆာက္တည္ႏိုင္ပါေစ။ ေဆာက္တည္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ေဆာက္တည္ႏိုင္ၿပီး၊ မေဆာက္တည္ႏိုင္သူမ်ားလည္း သိရွိနားလည္ၿပီး ေဆာက္တည္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ Mandalay Gazette မွ ေမတၱာေတြ ဗရဗြျဖင့္ အသိေပး ဗ်ိဳ႕ဟစ္လိုက္ပါတယ္။

 

ကၽြႏု္ပ္၏ သင္ယူေလ့လာမႈမွရရွိၿပီး လကၡံယံုၾကည္ေသာ အေတြးစာစု ျဖစ္ပါသည္။

ေ၀ဖန္ အၾကံျပဳမႈကို ၾကိဳဆိုလွ်က္။

About kotun_mdy

Ko Tun has written 14 post in this Website..