မဂၤလာေစ်းမီး ဘာေၾကာင့္ဒီေလာက္ၾကာၾကာ ေလာင္ရသနည္း။

မီးသတ္၀န္ထမ္းမ်ားကို အျပစ္မေျပာလိုပါ။ သူ႕တို႕လည္း တစ္ရက္ ႏွင့္ တစ္ည တိတိ မအိပ္၊ မစားႀကိဳးစားၿပီး ၿငိမ္းသတ္ၾကပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ မၿငိမ္းသနည္း။

အေျဖကရွင္းပါသည္။

ပစၥည္းကိရိယာ မျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အထပ္ျမင့္မ်ားသို႕ ေလွကားေထာင္ၿပီး ပက္ႏိုင္ေသာ မီးသတ္ကား ၂ စီး၊ ၂ စီးသာရွိပါသည္။

ေရတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ၿငိမ္းသတ္ရပါသည္။ ေလာင္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဓါတုပစၥည္းမ်ား (ေဆးဆိုင္ႏွင့္ အလွကုန္ဆိုင္) ပါ၀င္ေနမည္မွ ေသခ်ာပါသည္။ ဓါတုပစၥည္းမ်ားေလာင္ကၽြမ္းပါက ၿငိမ္းသတ္ရာတြင္ သံုးေသာ ပစၥည္းမ်ား သံုးစရာမရွိပါ။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီ ဘူတာ ပဲဆုိဒ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား မေကာင္းသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး ေဆာက္ႏိုင္သည္။ မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးမည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မျဖည့္ေပးပါ။ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လွစ္လူ ရႈထားပါသည္။ ပညာေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လွည့္မၾကည့္ပါ။

About wunna

kw wunna has written 42 post in this Website..

I'm from Myanmar.