ကိုယ္ႏွဳတ္စိတ္ၾတင္း
ၿဖူစင္ၿခင္းက
လူခ်င္းခ်စ္ခင္ေက်းဇူးၿမင္..
သီလက်င့္ၿမတ္
ေစာင့္ထိန္းအပ္က
နတ္လူသုခ
ေနာင္ဘ၀မွာ
ခ်မ္းသာေကာင္းက်ိဳး
အမ်ိဳးမ်ိဳးကား
ခံစားရရွိေက်းဇူးၿမင္..
သဒၵါလက္ကား
မၿခားမ်က္ေမွာက္
ခ်မ္းသာေရာက္၍
ေနာက္ေနာင္နိဗၺာန္ေက်းဇူးၿမင္..
ပစၥည္းဥစၥာ
ရတနုာေရႊ
သဒၵါေပသည့္
ၿဗဟၼာခ်မ္းသာ
၀ယ္ကာႏိုင္ဟုေက်းဇူးၿမင္..
မ်ိဳးေစ့တရား
အားထုတ္ပြားက
မဂ္ဖိုလ္ခ်မ္းသာ
ေရာက္ကာပို့ေဆာင္
ေနာင္ကိုရည္မွန္းေက်းဇူးၿမင္..။

aye.kk

About aye.kk

has written 246 post in this Website..