မႏ ၱေလးမွ ေမတၱာတရားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား စုစည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ေမတၱာ Campign (အထက္ျမန္မာျပည္) သည္ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းစတင္ ျပဳလုပ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္လ္ဆုရရွိျခင္း ႏွစ္(၂၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္က်င္းပေသာ ထိုစကား၀ိုင္းတြင္ ေမတၱာ Campign (အထက္ျမန္မာျပည္) ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားၾကမည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အပတ္စဥ္ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည့္ထိုစကား၀ိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာတမ္းမ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ေက်ညာခ်က္မ်ားကိုလည္း အတည္ျပဳမွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႕တြင္ တင္သြင္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာတမ္း တစ္ေစာင္ကို အမ်ားဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ေအာက္တြင္ တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

စာတမ္း
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္းကို ေယဘုယ်ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျခင္း
ေရးသားတင္သြင္းသူ- သင္းဆက္ေက်ာ္ရွိန္
ရည္ရြယ္ခ်က္
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႕အခန္းက႑အလိုက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ ယင္းႀကိဳးပမ္းမႈ၏ အက်ဴိးရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ အညႊန္းကိန္း တစ္မ်ဳိးကို ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳသတ္မွတ္ကာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏွစ္စဥ္အဆင့္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ၄င္းကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္းဟု ေခၚဆိုသည္။ ထိုအညႊန္းကိန္းသည္ သခ်ၤာဆန္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ တစ္ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္ေရးအေျခအေနကို အနီးစပ္ဆံုးထင္ဟပ္ျပႏိုင္သည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္။ ထိုအညႊန္းကိန္းျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈရလဒ္တို႔အေၾကာင္း ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ အဆင့္မွ်သာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

နိဒါန္း
စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသ၊ႏိုင္ငံစသည္တို႔တြင္သာ မၿငိမ္းခ်မ္းၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ စစ္ေဘးဒုကၡမသင့္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေနမ်ားၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ လူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚတြင္ မူတည္၍ လက္နက္စြဲကိုင္ကာ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကသကဲ့သို႔ မတိုက္ခိုက္ေသးဘဲ စစ္အင္အားျဖည့္တင္း႐ံုမွ်ျဖင့္ ရပ္တည္ ေနၾကသည့္ သေဘာသဘာ၀မ်ားကိုလည္း ယေန႔ကမၻာတြင္ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္းရလဒ္အရ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ လံုျခံဳေအးခ်မ္းမႈအေျခအေနကို က်ယ္၀န္းစြာေလ့လာႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိျပည္တြင္းေရး အေျခ အေနႏွင့္ တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အညႊန္းကိန္းရလဒ္မ်ားကို ယွဥ္တြဲသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍သာ တင္ျပပါမည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို ယခင္က အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုကာ ေ၀၀ါးေလာက္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအညႊန္း ကိန္းကို ပံုေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ကာ ေဖာ္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လက္ယာဆန္ျခင္း၊လက္၀ဲဆန္ျခင္း၊ႏိုင္ငံေရးဆန္ျခင္း၊ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆန္ျခင္း စေသာ သေဘာသဘာ၀မ်ားႏွင့္စံႏႈန္းမ်ား က်န္ေနရစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္းသည္ (၂၁) ရာစုအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတိုင္းတာျပႏိုင္မည့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္လာပါေတာ့မည္။

ဘယ္သူေတြ ဘယ္ကစ
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္းကို စတင္ေတြးေခၚခဲ့သူမွာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား စြန္႕ဦးတီထြင္သူ စတိဗ္ကီလီယာ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံုေသနည္းျဖင့္ တြက္ျပႏိုင္ေလာက္သည္ဟု ေတြးေတာၾကည့္ၿပီး ေျပာၾကဆိုၾကရာမွ ထိုအေတြးကိုလက္ခံကာ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားေပးသူမ်ား ၂၀၀၅ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚလာၾကသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ လူသိမ်ားသူမ်ားမွာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္၊နာမည္ေက်ာ္ တိဘက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဒလိုင္လားမား၊ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ဒက္စ္မြန္တူးတူး၊ဖင္လန္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း မာ့တီအာတီစာရီ၊နာမည္ေက်ာ္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဂ်က္ဖရီဆက္၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ေမရီေရာ္ဘင္ဆန္၊အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
အမ်ားအတြက္အက်ဳိးရွိေစမည့္ ထိုစိတ္ကူးေကာင္းကို စံႏႈန္းမီကိန္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္လာေစရန္ အၾကံအစည္သက္သက္ျဖင့္မၿပီး ေျမာက္ႏိုင္သျဖင့္ ပညာရွင္အသိုက္အ၀န္းက ပံုေသနည္းအတြက္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းကာ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲၾကသည္။ ]အီေကာ ေနာမစ္}မဂၢဇင္းမွ သုေတသနအဖြဲ႕ကဦးေဆာင္ကာ အညႊန္းျပ (၂၄)မ်ဳိးကို ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ကုလသမဂၢ၊ စေတာ့ဟုမ္းႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕၊အု(ပ္)ဆာလာအေရးအခင္းအခ်က္အလက္အစီအစဥ္ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ အညႊန္းျပ တစ္ခုကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သျဖင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ (၂၃)မ်ဳိးသာ ရွိပါေတာ့သည္။ ၄င္းတို႕မွာ-
(၁) ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈအႀကိမ္ေရ
(၂) ျပည္ပစစ္မက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူ ခန္႔မွန္းအေရအတြက္
(၃) ျပည္တြင္းစစ္မက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူ ခန္႔မွန္းအေရအတြက္
(၄) ျပည္တြင္းအုပ္စုဖြဲ႕အေရးအခင္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
(၅) အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး
(၆) လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈအေျခအေန အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
(၇) လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္းအရ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူအေရအတြက္
(၈) ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ
(၉) လူ႕အခြင့္အေရး ေလးစားမႈ အဆင့္အတန္း
(၁၀) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေစ့ေဆာ္ေပးေသာ အေျခအေန
(၁၁) လူလူခ်င္းသတ္ျဖတ္မႈ အေရအတြက္
(၁၂) အၾကမ္းဖက္မႈခင္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
(၁၃) အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
(၁၄) အက်ဥ္းက်ေနသူ အေရအတြက္
(၁၅) ရဲႏွင့္လံုျခံဳေရးအရာရွိ အေရအတြက္
(၁၆) ဂ်ီဒီပီအရ စစ္အသံုးစရိတ္ အေျခအေန
(၁၇) လက္နက္ကိုင္စစ္မႈထမ္း အေရအတြက္
(၁၈) စာခ်ဳပ္အရ အဓိကလက္နက္တင္သြင္းမႈ
(၁၉) စာခ်ဳပ္အရ အဓိကလက္နက္တင္ပို႕မႈ
(၂၀) ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ
(၂၁) လက္နက္ႀကီးအေရအတြက္
(၂၂) လက္နက္ငယ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူေသာအေျခအေန
(၂၃) စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ သို႕မဟုတ္ ကြၽမ္းက်င္မႈ

အခ်က္အလက္ ဘယ္လိုရွာေဖြ တြက္ခ်က္သလဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းျပ (၂၃)မ်ဳိးအတြက္ သတ္မွတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ား အနီးစပ္ဆံုး မွန္ကန္စြာရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ အခ်က္အလက္တာ၀န္ယူေကာက္ခံေပးသူမ်ားမွာ အစုအဖြဲ႕လိုက္၊ အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ ရွိၾကသကဲ့သို႕ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ခ်င္းလည္း ရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုင္မာမႈရွိ၊မရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ မ်ားက ထပ္ဆင့္အကဲျဖတ္ေပးၾကသည္။ အဆင့္ (၁)မွ (၅)အထိ သတ္မွတ္ခ်က္ရလဒ္ မထြက္ေသးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထ=(ထ-ၾငည(ထ))။(ၾေထ(ထ)-ၾငည(ထ)) ဟူေသာ ပံုေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေပးရသည္။
၂၀၀၇ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္းရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုႏွစ္အတြက္ အညႊန္းကိန္းရလဒ္ဇယားတြင္ အိုက္စလန္၊ ဘယ္လာ႐ုစ္၊မြန္ဂိုလီးယား၊အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား မပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊သုေတသနအဖြဲ႕မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႕ေၾကာင့္ ဇယားတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားပိုမိုစံုလင္ကာ အညႊန္းကိန္းရလဒ္အတည္ျပဳတြက္ခ်က္သတ္မွတ္မႈ အေနအထားတိုးတက္လာသည္။

ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ျဖစ္သလား
ယေန႕ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းတြင္ အညႊန္းကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ ၾကံစည္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ က႑အသီးသီး၏ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းႏွင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသိရွိေနရသည့္အေလ်ာက္ အနာဂတ္အလားအလာေကာင္း မ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့သဖြယ္ ျဖစ္ေစသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအညႊန္းကိန္းမ်ားကဲ့သို႕ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရး အညႊန္းကိန္းသည္ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ျဖစ္သလားဟု တခ်ဳိ႕က ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။
ဂ်ီပီအိုင္ဟု အဂၤလိပ္လို အတိုေကာက္ သံုးႏႈန္းေခၚေ၀ၚေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံုေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ဂ်ီဒီပီတြက္သကဲ့သို႕ အနီးစပ္ဆံုးမွန္ကန္သည့္ရလဒ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းရွိမည္၊ မရွိမည္ကို တိက်ေသခ်ာစြာ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအညႊန္းကိန္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ ကိုမူ ျငင္းဆို၍ မရစေကာင္းေပ။
သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက အညႊန္းကိန္းအတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာႏို္င္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ထိန္ခ်န္ကြယ္၀ွက္မႈမရွိသေလာက္နည္းပါးေၾကာင္း၊ အက်င့္ပ်က္ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခ အေန ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြပမာဏ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ေက်ာင္းေနအရြယ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ ႏိုင္မႈ ရွိ၊မရွိ အေျခအေန၊ ေဒသဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းမႈအေနအထား စသည္တို႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေပါင္းကူး ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳလာမိသည္မွာ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးအျမတ္ပင္ျဖစ္သည္။
သို႕ျဖစ္ရာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္းကို အားကိုးအားထားျပဳေလာက္ဖြယ္၊ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ ရွိ၊မရွိ သံသယ ပြားေနမည့္အစား မိမိတို႕ႏို္င္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေနေသးသည္ဟု ႏႈိးေဆာ္ ေပးေသာ အညႊန္းကိန္းတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ လက္ခံသြားသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။
ကိုးကား- wikiprogress

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..