၁။    ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ကို အကုန္အစင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၂။    ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ စ်န္၊ မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကို ကိုယ္တိုင္ ရၿပီဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၃။    ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ အႏုသယကိေလသာကို ကိုယ္တိုင္ သိသည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၄။    ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ကံႏွင့္ ၀ိပါက္တို႔၏ ဆက္သြယ္မႈကို ကိုယ္တိုင္ သိသည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၅။    ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ရာဂ၊ ေဒါသ ပယ္ၿပီးၿပီဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၆။    ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ေရွ႕ေနာက္ဘ၀ ျဖစ္၊ မျဖစ္ (သႆတ၊ ဥေစၦဒ) အယူမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၇။    ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ဥဒယဗၺယ ရႈေသာအခါ သမုတိသစၥာ၊ ပရမတၳ သစၥာ၊ အရိယသစၥာ ဘယ္သစၥာ၏ ဥဒယဗၺယ ရႈရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၈။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ “သေဗၺသခၤါရာ ဒုကၡာ”၏ အရေကာက္တြင္ ဒုကၡ ျဖစ္ေသာ သခၤါရကို ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားထဲမွ ဘယ္ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေၾကာင္း ခြဲျခားညႊန္ျပႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၉။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ “သေဗၺဓမၼာ အနတၱာ”၏ အရေကာက္တြင္ အဘယ္ သေဗၺဓမၼသာ အနတၱ ထိုက္ေၾကာင္း ကြဲကြဲျပားျပား ညႊန္ျပႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၀။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ သစၥာေလးပါး ယႏၱရားကို တစ္လံမွ်လူ၌ တစ္ျပိဳင္နက္ လည္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္းႏႈိးျပ ႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၁။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ဘုရား၏ တရားေတာ္တိုင္းကို တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္(၆)ပါးႏွင့္ ညီေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၂။  ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ ေသာ တရားအားလံုးကို သစၥာအထြဋ္တပ္ျပႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၃။  ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားႏွင့္ လူသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ကြင္းဆက္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၄။  ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ (၃၁)ဘံုကို အလံုးစံု ကိုယ္တိုင္သိျမင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၅။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ အႏုပါဒိေသန နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္၌ ရရွိသည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၆။  ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားကို တစ္လံမွ် လူ၌ လည္ျပႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၇။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ဥပါဒါနကၡႏၶာႏွင့္ အႏုပါဒါနကၡႏၶာ ကို တစ္လံမွ်လူ၌ ကြဲျပားေအာင္ ခြဲျခားျပႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၈။  ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ အရည္အခ်င္းကို အတိအလင္း သိသည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၁၉။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ငါးပါးသီလကို နိယတျဖစ္ေအာင္ လံုၿပီဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၂၀။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ ေလာကီအာရမၼဏူပနိဇၥ်ာနစ်ာန္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာ လကၡဏူပနိဇၥ်ာနစ်ာန္ကို ကြဲျပားေအာင္ ရႈႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

၂၁။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕အတြင္း၌ အရင္းရွင္၊ ကြန္ျမဴနစ္ စေသာ ႏိုင္ငံေရးတရား၊ ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ယာန္ စေသာ ေနာင္ဘ၀ႏွင့္ ထာ၀ရတရား၊ ကာမတရား၊ ရူပတရား၊ အရူပတရားႏွင့္ ေလာကုတၱရာ တရား ဤအားလံဳးေသာ တရားတို႔သည္ တရားသာ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ေဟာျပ ႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္သူ ရွိပါသေလာ။

 

သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္သာ

About uzin

has written 14 post in this Website..