ကၽြန္ေတာ္သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ IT သမားကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ IT အေၾကာင္း မ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ IT ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ စာအုပ္မ်ားထုတ္လုပ္ျဖန္ေဝ(တရားဝင္း) ရန္ ဟိုယခင္ကပင္ အိပ္မက္မက္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ စာေပအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ႀကီးျပင္းေသာသူမဟုတ္သည္ကတေၾကာင္း ေက်ာင္စာမ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေနသည္ကတေၾကာင္းႏွင့္ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခုအခ်ိန္၌ IT ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာစာအုပ္ထုတ္ရန္ အထူးသျဖင့္ Windows 7, Windows Xp ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စာအုပ္ထုတ္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ စာအုပ္ထုတ္လုပ္ရန္မည္သည့္ စာေပတုိက္၊ စာေပစီစစ္ေရး၊ မည္မွ်ကုန္က်မည္ စသည္တို႔ကို တစ္ခုမွ်နာမလည္ပါသျဖင့္ အခက္အခဲေတြေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ မန္ေဂးဇက္တြင္ စာေပထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍သိရွိသူမ်ား အစ္ႀကီးမ်ား အစ္မႀကီးမ်ား စာအုပ္ထုတ္လုပ္ရန္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အဆင့္ဆင့္ကို ကၽြန္ေတာ့္အားျပန္လည္မွ်ေဝေပးပါခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တတ္ႏိုင္လွ်င္ မန္းၿမိဳ႕တြင္သာအၿပီးအစီး ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ေဝလိုပါသည္။

 

အားလံုးကိုေလးစားလ်က္

About NoMore

has written 7 post in this Website..