ကိုယ္က်င့္-စည္းကမ္း ၀ိနည္းး ဟူသည္ မိမိ၏မိသားစု, အသင္းအဖြဲ႔, အမ်ဳိးသားေရး , အိမ္နီးခ်င္းမ်ား စသည္တုိ႔အား မိမိျပဳက်င့္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔အတြက္ ခ်မွတ္ထားအပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား, အမိန္႔မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းကို ဆုိလိုသည္။ ၀ိနည္းထဲပါ အမိန္႔မ်ားကို လိုက္နာျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းသည့္ အျပဳအမူ, ေကာင္းေသာအက်င့္စရိုက္၏ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္၏။ လူေကာင္းသူေကာင္းတုိ႔၏ တကယ့္အႏွစ္သာရသည္ ထုိ၀ိနည္း စည္းကမ္းထဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေကာင္းေသာ အက်င့္စရုိက္, ေကာင္းေသာ အေလ့အထ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိနည္းစည္းကမ္းသည္ အိမ္မ်ား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား, စာသင္ေက်ာ္ငးမ်ား, အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၌၎ အလြန္အေရးပါလွ၏။ မိဘတုိ႔သည္ ထုိ၀ိနည္းစည္းကမ္းကို မိမိတုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား အိမ္မွာသင္ၾကားေပး၍၊ ဆရာမ်ားကလည္း ေကာင္းေသာ၀ိနည္းစည္းကမ္းကို ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ျပေပးသင့္သည္။ ၀ိနည္းစည္းကမ္းသည္ လာမည့္ အနာ၀တ္ကာလမွာ ေကာင္းသည့္အေလ့အထမ်ား ပံုသြင္းေပးျခင္းအက်ဳိးကိုျဖစ္ေစ၍၊ မိမိ၏ပင္ကိုယ္သဘာ၀၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္လာတတ္သည္။
၀ိနည္းစည္းကမ္းသည္ အာဂါရိယ-၀ိနယ = လူတုိ႔က်င့္ရန္ ၀ိနည္းႏွင့္ အနာဂါရိယ-၀ိနယ =ရဟန္းတုိ႔က်င့္ရန္၀ိနည္း ဟူ၍ ၂-မ်ဳိးရွိ၏။ ထုိ၀ိနည္း ၂-မ်ဳိးအသီးသီးမွာ ၀ါရိတၱ-သီလ= ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၀ိနည္းႏွင့္ စာရိတၱ-သီလ=ျပဳက်င့္ရန္၀ိနည္း- ဟူ၍ ၂-မ်ဳိးစီပါ၀င္ရာ၊ ဆုိလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ မေကာင္းေသာအမႈတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ ျပဳက်င့္ရမည့္ ေကာင္းေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ဟု ဆုိလိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းတာကို ျပဳလုပ္ျခင္း, မေကာင္းတာကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ လူေကာင္းသူေကာင္းအားလံုး၏ မရွိလွ်င္မျဖစ္ အထူးလိုအပ္ေသာ တာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။
ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းတုိ႔က်င့္ရန္ ၀ိနည္းစည္းကမ္း မ်ားကို ၀ိနယပိဋက ထဲ၌၎၊ လူဒကာတုိ႔ က်င့္ရန္ ၀ိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ ထဲ၌၎ ခ်မွတ္ပညတ္ေတာ္မူထားေပသည္။ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ထဲ၌ လူ၀တ္ေၾကာင္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရား ၆-စုံကို ရွင္းျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔ကား -(၁)မိဘမ်ားအေပၚ သားသမီးတုိ႔၏က်င့္၀တ္ ၅-ပါးႏွင့္ သားသမီးတို႔အေပၚ မိဘတုိ႔၏က်င့္၀တ္ ၅-ပါး၊ (၂)ဆရာမ်ားအေပၚ တပည္တုိ႔၏က်င့္၀တ္ ၅-ပါးႏွင့္ တပည့္တုိ႔အေပၚ ဆရာတုိ႔၏က်င့္၀တ္ ၅-ပါး၊ (၃)မယားအေပၚ လင္၏ က်င့္၀တ္ ၅-ပါးႏွင့္ လင့္အေပၚ မယား၏က်င့္၀တ္ ၅-ပါး၊ (၄) မိမိမိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ အိမ္ရွင္သူၾကြယ္၏က်င့္၀တ္ ၅- ပါးႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ေက်းဇူးရွင္ အိမ့္ရွင္သူၾကြယ္အေပၚ ေက်းဇူးခံမိတ္ေဆြတို႔၏ က်င့္၀တ္ ၅-ပါး၊ (၅)မိမိ၏အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အလုပ္ရွင္၏ က်င့္၀တ္ ၅-ပါးႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ရွင္အေပၚ အလုုပ္သမားတုိ႔၏ က်င့္၀တ္ ၅-ပါး၊ (၆) ရဟန္းမ်ားအေပၚ ဒယကာတုိ႔၏ က်င့္၀တ္ ၅-ပါးႏွင့္ ဒါယကာမ်ားအေပၚ ရဟန္းတို႔၏ က်င့္၀တ္ ၆-ပါး… တုိ႔ျဖစ္သည္။ လူေကာင္းသူေကာင္းတုိ႔၏တကယ့္အႏွစ္သာရသည္ ေကာင္းေသာအက်င့္စရိုက္ႏွင့္ ေကာင္းေသာ၀ိနည္းစည္းကမ္း ရွိမႈပင္ျဖစ္၏။
ရဟန္းတုိ႔၏ ၀ိနည္းစည္းကမ္းသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ အသက္ျဖစ္၏ ဟူ၍ ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မႈ ခဲ့၏။ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း၏အရာ၌လည္း ယင္းစကား မွန္ကန္လွ၏။ လူတုိ႔၏ ၀ိနည္းစည္းကမ္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အသက္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိနည္းထဲပါ စည္းကမ္းမ်ား, တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ရဟန္းျဖစ္ေစ, လူ၀တ္ေၾကာင္ျဖစ္ေစ လူသားတုိ႔ အားလံုးက အျပည့္အ၀ လုိက္နာက်င့္သံုးၾကပါလွ်င္၊ ဤလူ႔ေလာကႀကီးသည္ ႀကီးပြါးတုိးတက္မႈ, ေအးၿငိမ္းမႈ, ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔မႈ တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေနရာႀကီးတခုျဖစ္လာလိမ့္မည္။ အသိဥာဏ္ စိတ္၏ရဲစြမ္းသတၱိ စည္းကမ္းႏွင့္ဇြဲ ႀကီးစြာအားထုတ္မႈတုိ႔သည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး ႀကီးပြါးတုိးတက္ဘုိ႔အတြက္ အလြန္လိုအပ္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါေကာင္းမ်ားျဖစ္၏ – ဟု ဆုိထားၾကေလသည္။ ဤဂုဏ္အဂၤါအားလံုး(သို႔မဟုတ္) အခ်ဳိ႔မရွိ-ကင္းမဲ့သည့္ လူမ်ဳိးႏွင့္ႏုိင္ငံသည္ ႀကီးပြါးတုိးတက္မည္-ဟု ဘယ္ေတာ့မွ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပ။

About ashinthusitta

အရွင္သုစိတၱ မႏၱေလး has written 8 post in this Website..

ကိုယ့္ဘာသာ စဥ္းစားၾကည့္ၾက...

   Send article as PDF